חוק מענק מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - מקרים מיוחדים) - פרק ב' - מענק הסתגלות מיוחד - נגיף הקורונה החדש

 • חוק חדש (30 ביוני 2020) ס"ח 2815
  תיקון מס' 1 (29 ביולי 2020) ס"ח 2835: סעיפים 1, 2, 8, 9, 12א(הוספה) ו-14.
  תיקון מס' 2 (4 ביולי 2021) ס"ח 2910: סעיפים 8, 8א(הוספה), 11 ו-14.
  תיקון מס' 3 (9 בנובמבר 2023) ס"ח 3109: סעיפים 1, 8ב-8ד (הוספה), 9, 10, 11, 12א, 12ב (הוספה).

לתחילת העמוד פרק ב' - מענק הסתגלות מיוחד - נגיף הקורונה החדש
לתחילת העמוד 2. זכאות למענק הסתגלות מיוחד
 • מי שמתקיימים לגביו כל התנאים כמפורט להלן, זכאי למענק הסתגלות מיוחד לפי סעיפים 3 עד 8, לפי העניין:
  (1) בתקופה הקובעת מתקיימים לגביו כל אלה:

  (א) מלאו לו 67 שנים או יותר;

  (ב) הוא תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי;

  (ג) בתקופה הקובעת הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות ולעניין מענק הסתגלות מיוחד לפי סעיף - 8 הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות;

  (2) הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות שבתכוף לפני החודש שבו חל מועד הפסקת העסקתו לראשונה.

  (3) לעניין מענק הסתגלות מיוחד לפי סעיף 8 שהבקשה לקבלו הוגשה מחודש אוגוסט 2020 ואילך - העסקת העובד הופסקה בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש.

לתחילת העמוד 3. מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020
 • (א) מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום ו' בניסן התש"ף (31 במרס 2020) והיה מחוסר עבודה ממועד הפסקת העסקתו עד יום ו' בניסן התש"ף (31 במרס 2020).

  (ב) סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש מרס 2020 ,
  כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) זכאי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים - 2,000 שקלים חדשים;

  (2) זכאי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים - 1,500 שקלים חדשים;

  (3) זכאי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים - 1,000 שקלים חדשים .

לתחילת העמוד 4. מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020
 • (א) מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

  (1) הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020 לפי סעיף 3 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ז' בניסן התש"ף )(1 באפריל 2020) עד יום ו' באייר התש"ף (30 באפריל 2020);

  (2) העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום ו' באייר התש"ף (30 באפריל 2020).

  (ב) סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש אפריל 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים - 4,000 שקלים חדשים;

  (2) מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים - 3,000 שקלים חדשים;

  (3) מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים - 2,000 שקלים חדשים;

  (4) מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים - 1,000 שקלים חדשים

לתחילת העמוד 5. מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020
 • (א) מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

  (1) הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 לפי סעיף 4 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020) עד יום ח' בסיוון התש"ף (31 במאי 2020);

  (2) העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום ח' בסיוון התש"ף (31 במאי 2020).

  (ב) סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש מאי 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים 4,000 - שקלים חדשים;

  (2) מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים - 3,000 שקלים חדשים;

  (3) מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים - 2,000 שקלים חדשים;

  (4) מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים - 1,000 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 6. מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2020
 • (א) מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

  (1) הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 לפי סעיף 5 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ט' בסיוון התש"ף ) 1 ביוני 2020) עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020);

  (2) העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020).

  (ב) סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש יוני 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים 4,000 - שקלים חדשים;

  (2) מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים 3,000 - שקלים חדשים;

  (3) מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים 2,000 - שקלים חדשים;

  (4) מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים 1,000 - שקלים חדשים.

  (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו–(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש יוני 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד בחודש יוני 2020; סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק ב־ 30.

לתחילת העמוד 7. מענק הסתגלות מיוחד בעוד חודש יולי 202
 • (א) מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יולי 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד
  מאלה:

  (1) הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2020 לפי סעיף 6 והיה
  מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020) עד יום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020);

  (2) העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020).

  (ב) סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש יולי 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים 4,000 - שקלים חדשים;

  (2) מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים 3,000 - שקלים חדשים;

  (3) מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים 2,000 - שקלים חדשים;

  (4) מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים 1,000 - שקלים חדשים .

  (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו–(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש יולי 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד בחודש יולי 2020 ; סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק ב־31.

לתחילת העמוד 8. מענק הסתגלות מיוחד החל מחודש אוגוסט 2020
 • (א) מענק הסתגלות מיוחד בעד כל אחד מהחודשים בתקופה.
  הקובעת בעד חודשים אוגוסט 2020 עד יוני 2021 (להלן - חודש הזכאות), ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

  (1) הוא היה זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד החודש שקדם לחודש הזכאות והיה מחוסר עבודה גם בכל חודש הזכאות;

  (2) העסקתו הופסקה בחודש הזכאות, והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד תום חודש הזכאות.

  (ב) סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע הכנסתו של הזכאי בעד חודש הזכאות, כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) מי שהכנסתו בחודש הזכאות אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים 4,000 - שקלים חדשים;

  (2) מי שהכנסתו בחודש הזכאות עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים 3,000 - שקלים חדשים;

  (3) מי שהכנסתו בחודש הזכאות עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים 2,000 - שקלים חדשים;

  (4) מי שהכנסתו בחודש הזכאות עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים 1,000 - שקלים חדשים .

  (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו–(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש הזכאות ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד בחודש הזכאות; סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק במספר הימים בחודש הזכאות .

  (ד) הסתיימה התקופה הקובעת במהלך חודש הזכאות, ישולם מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי, ויחולו לעניין אופן חישובו הוראות סעיף קטן )ג(, בשינויים המחויבים.

  (ה) על אף האמור בסעיף זה, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה פחת מ־ 10% אך לא פחת מ־ 7 5% , יהיה המענק בעד התקופה שתחילתה ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) או 30 ימים לאחר הפרסום האמור, לפי המאוחר, וסיומה בתום התקופה הקובעת, למי שזכאי למענק לפי סעיף זה, 90% מסכום המענק ששולם לפי סעיף זה ערב פרסום הלשכה כאמור; הודעה על כך תפורסם ברשומות על ידי הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

לתחילת העמוד 8א. מענק הסתגלות מיוחד בעד חודשים יולי עד ספטמבר 2021
 • (א) מענק הסתגלות מיוחד בעד כל אחד מהחודשים יולי עד ספטמבר 2021, ישולם למי שהיה זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2021, והיה מחוסר עבודה גם באותו חודש מהחודשים האמורים שבעדו משתלם המענק.

  (ב) סכום המענק בעד כל אחד מהחודשים שלהלן יהיה בשעיור מסכום המענק המפורט בסעיף 8(ב), בהתאם לכנסתו של הזכאי באותו חודש, כמפורט להלן: יולי 2021 - 90%, אוגוסט 2021 - 80%, ספטמבר 2021 - 70%.

  (ג) מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי ישולם למי שחזר לעבודה במהלך אחד מהחודשים יולי עד ספטמבר 2021, ויחולו לעניין אופן חישובו הוראות סעיף 8(ג), בשינויים המחויבים.