חוק מענק מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - מקרים מיוחדים) - פרק א' - הגדרות

 • חוק חדש (30 ביוני 2020) ס"ח 2815
  תיקון מס' 1 (29 ביולי 2020) ס"ח 2835: סעיפים 1, 2, 8, 9, 12א(הוספה) ו-14.
  תיקון מס' 2 (4 ביולי 2021) ס"ח 2910: סעיפים 8, 8א(הוספה), 11 ו-14.
  תיקון מס' 3 (9 בנובמבר 2023) ס"ח 3109: סעיפים 1, 8ב-8ד (הוספה), 9, 10, 11, 12א, 12ב (הוספה).

לתחילת העמוד פרק א' - הגדרות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -
  "הכנסה" - הכנסה מקצבת פרישה כהגדרתה בסעיף 175 (ד) לחוק הביטוח הלאומי;

  "הפסקת העסקה" - הפסקת העסקה כאמור בסעיף 2(1)(ג);

  "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

  "שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה" - מספר הבלתי מועסקים בתוספת מספר המועסקים הנעדרים זמנית מעבודה כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף הקורונה, מתוך כוח העבודה, לפי הפרסום החודשי בירחון סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  "התקופה הקובעת" - התקופה שתחילתה ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) וסיומה ביום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), ואם פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועד מוקדם יותר כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה פחת מ־7.5%, יהיה סיומה 30 ימים לאחר הפרסום ולא לפני יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020); הודעה על כך תפורסם ברשומות על ידי הממונה על התקציבים במשרד האוצר.