חוק זכויות החולה - פרק ט' - שונות

 • חוק חדש (12 במאי 1996) ס"ח 1591.
  תיקון (21 בדצמבר 2000) ס"ח 1765: סעיף 28א.
  תיקון מס' 2 (29 בנבמבר 2000) ס"ח 1962: סעיף 4.
  תיקון מס' 3 (30 ביולי 2008) ס"ח 2172: סעיף 2.
  תיקון מס' 4 (16 במרץ 2010) ס"ח 2233: סעיפים 4, 28א.
  תיקון מס' 5 (24 במרץ 2010) ס"ח 2237: סעיף 2.
  תיקון מס' 6 (18 ביוני 2014) ס"ח 2456: סעיף 24 (בתוקף מ-18 בדצמבר 2014)
  תיקון מס' 7 (15 ביולי 2014) ס"ח 2458: סעיפים 4, 28(א).
  תיקון מס' 8 (21 בדצמבר 2014) ס"ח 2486: סעיפים 6א (הוספה), 27.
  תיקון מס' 9 (6 באפריל 2016) ס"ח 2544: סעיף 15, 16א, 31, תוספת ראשונה, תוספת שנייה (הוספה).
  תיקון מס' 10 (11 באפריל 2016) ס"ח 2550: סעיף 16.

לתחילת העמוד פרק ט' - שונות
לתחילת העמוד 28. עונשין
 • (א) מטפל או מוסד רפואי המפלה בין מטופלים מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית או גיל, דינם - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

  (ב) המפר חובה מן החובות המפורטות בסעיף 17, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977; עבירה לפי סעיף קטן זה, אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות.

לתחילת העמוד 28א. עוולה אזרחית
 • הפרת הוראות סעיף 4(א) לחוק זה, יראו אותה גם כעוולה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000.

לתחילת העמוד 29. שמירת דינים
 • אין בהוראות חוק זה -

  (1) כדי לגרוע מהוראות כל דין;

  (2) כדי לפטור מטופל מחובת תשלום עבור קבלת שירותים רפואיים.

לתחילת העמוד 30. תחולה על המדינה
 • חוק זה יחול גם על המדינה.

לתחילת העמוד 31. שינוי התוספת הראשונה
 • השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה.

לתחילת העמוד 32. ביצוע ותקנות
 • השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ובכלל זה -

  (1) דרכי העברת מטופל למוסד רפואי מתאים, כאמור בסעיפים 11 ו-12;

  (2) פרטים שיש לרשמם ברשומה רפואית;

  (3) באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת - תשלום מרבי תמורת מסירת העתק של רשומה רפואית לסוגיה או חלקים ממנה, או עיון בה או בחלקים ממנה;

  (4) דרכי מסירת מידע רפואי הנועד לפרסום בבטאון מדעי, למטרות מחקר או הוראה;

  (5) דרכי השמירה של רשומות רפואיות, ניהולן, זמינותן, הדרכים למסירת מידע רפואי מהרשומה הרפואית, שמירת סודיות המידע, משך אחזקתן, הגישה אל רשומות רפואיות למטרות של בריאות הזולת או הציבור, וכן מחקר רפואי או מעקב אחר תוצאות טיפול.

לתחילת העמוד 33. תיקון פקודת הרופאים - מס' 4
לתחילת העמוד 34. תיקון פקודת רופאי השיניים - מס' 3
לתחילת העמוד 35. תיקון חוק הפסיכולוגים - מס' 2
לתחילת העמוד 36. תחולה
 • תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (סעיפים 14, 15)

  1. ניתוחים, למעט כירורגיה זעירה.

  2. צינתורים של כלי דם.

  3. דיאליזה.

  4. טיפול בקרינה מייננת (רדיותרפיה).

  5. טיפולי הפריה חוץ

לתחילת העמוד תוספת שנייה
 • (סעיף 16א, ההגדרה "עבירת מין או אלימות")

  סעיפים אלה מתוך חוק העונשין, התשל"ז-1977:

  199,201,202,203,203ב,214(ב1), 214(ב2) לעניין עבירה לפי 214(ב1), 300,305, 329(א)(1), 335, 345, ,346, 347, 348, 351, 368ב, 368ג, 375א, 377א, 380.