חוק זכויות החולה - פרק ו' - ועדות

 • חוק חדש (12 במאי 1996) ס"ח 1591.
  תיקון (21 בדצמבר 2000) ס"ח 1765: סעיף 28א.
  תיקון מס' 2 (29 בנבמבר 2000) ס"ח 1962: סעיף 4.
  תיקון מס' 3 (30 ביולי 2008) ס"ח 2172: סעיף 2.
  תיקון מס' 4 (16 במרץ 2010) ס"ח 2233: סעיפים 4, 28א.
  תיקון מס' 5 (24 במרץ 2010) ס"ח 2237: סעיף 2.
  תיקון מס' 6 (18 ביוני 2014) ס"ח 2456: סעיף 24 (בתוקף מ-18 בדצמבר 2014)
  תיקון מס' 7 (15 ביולי 2014) ס"ח 2458: סעיפים 4, 28(א).
  תיקון מס' 8 (21 בדצמבר 2014) ס"ח 2486: סעיפים 6א (הוספה), 27.
  תיקון מס' 9 (6 באפריל 2016) ס"ח 2544: סעיף 15, 16א, 31, תוספת ראשונה, תוספת שנייה (הוספה).
  תיקון מס' 10 (11 באפריל 2016) ס"ח 2550: סעיף 16.

לתחילת העמוד פרק ו' - ועדות
לתחילת העמוד סימן א': ועדת בדיקה
 • 21. ועדת בדיקה

  (א) בחוק זה, "ועדת בדיקה" - ועדה שהוקמה לשם בדיקת תלונה של מטופל או של נציגו לשם בדיקת אירוע חריג הנוגע למתן טיפול רפואי, על ידי כל אחד מאלה:

  1. מנהל מוסד רפואי לגבי טיפול רפואי שניתן במסגרת אותו מוסד;

  2. מנהל קופת חולים לגבי טיפול רפואי שניתן במוסד ממוסדות קופת החולים;

  3. המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך.

  (ב) ממצאיה ומסקנותיה של ועדת הבדיקה יימסרו למי שמינה את הועדה ולמטופל הנוגע בדבר, והוראות סעיף 18 יחולי בשינויים המחויבים; הממצאים והמסקנות כאמור יימסרו גם למטפל העלול להיפגע ממסקנות הועדה.

  (ג) פרוטוקול דיוניה של ועדת הבדיקה יימסר רק למי שמינה את הועדה ולמנהל הכללי.

  (ד) בית משפט רשאי להורות על מסירת הפרוטוקול למטופל, לנציגו או למטפל, וכן, על אף האמור בסעיף 18(ג), להורות על מסירת הממצאים והמסקנות למטופל, אם מצא כי הצורך בגילויו לשם עשיית צדק עדיף שיש לא לגלותו; הוראה כאמור יכול שתינתן במסגרת הליך שמתנהל בפני בית המשפט או על פי בקשה אשר תוגש לבית משפט שלום.

  (ה) החליט המנהל הכללי לפתוח בהליך משמעתי על פי דין או להגיש תלונה נגד אדם בשל חשד למעשה פלילי, רשאי הוא להורות על מסירת הפרוטוקול, לצורך ניהול החקירה או ההליך המשמעתי, לאדם המוסמך לכך, וכן למטפל שנגדו נפתח ההליך או הוגשה התלונה.

לתחילת העמוד סימן ב': ועדת בקרה ואיכות
 • 22. ועדת בקרה ואיכות

  (א) בחוק זה, "ועדת בקרה ואיכות" - אחת מאלה:

  1. ועדה פנימית של מוסד רפואי שהקים מנהל לשם הערכת הפעילות הרפואית ושיפור איכותו של הטיפול הרפואי;

  2. ועדה שהקים המנהל הכללי לשם שיפור איכות שירותי הבריאות במוסדות קופת החולים;

  3. ועדה שהקים המנהל הכללי לשם שיפור איכות שירותי הבריאות.

  (ב) תוכן הדיונים שהתקיימו בועדת הבקרה והאיכות, הפרוטוקול, כל חומר שהוכן לשם הדיון ושנמסר לה, סיכומיה ומסקנותיה, יהיו חסויים בפני כל אדם לרבות המטופל הנוגע בדבר ולא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי.

  (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) סיכומיה ומסקנותיה של ועדת הבקרה והאיכות יימסרו למי שמינה את הועדה, ורשאי הוא לעיין בפורוטוקול דיוני ועדת הבקרה והאיכות ובכל חומר אחר שנמסר לה.

  (ד) מצא מי שמינה את הועדה כי קיימת לכאורה עילה לנקיטת אמצעי משמעת על פי דין כלפי מטפל יודיע על כך למנהל הכללי.

  (ה) ממצאים עובדתיים שקבעה ועדת הבקרה והאיכות הנוגעים למצבו של מטופל, לטיפול בו ולתוצאותיו, יתועדו ברשומה רפואית מיד עם קביעת הממצאים, אם לא היו רשומים קודם לכן, ויהיו חלק מהרשומה הרפואית.

  23. השגה

  (א) סברו המטופל או נציגו כי ממצאים עובדתיים לא תועדו ברשומה רפואית כנדרש בסעיף 22(ה), רשאים הם להגיש השגה לועדת אתיקה.

  (ב) הוגשה השגה לועדת האתיקה לפי סעיף קטן (א), תבדוק הועדה, על אף האמור בסעיף 22(ב), את פרוטוקול הדיון שהתקיים בועדת הבקרה והאיכות, המסמכים שהוכנו לשם הדיון ושנמסרו לה, סיכומיה, מסקנותיה והרשומות הרפואיות הנוגעות למטופל; מצאה ועדת האתיקה כי ממצאים עובדתיים לא תועדו כנדרש, תורה על תיעודם ברשומה רפואית, ותודיע על כך למטופל או לנציגו.

לתחילת העמוד סימן ג': ועדות אתיקה
 • 24. ועדות אתיקה

  (א) המנהל הכללי ימנה ועדות אתיקה; כל ועדה תהיה בת שישה חברים וזה הרכבה:

  1. אדם הכיר להתמנות שופט בית משפט מחוזי מתוך רשימה שערך שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;

  2. שני רופאים מומחים, כל אחד מתחום התמחות אחר;

  3. פסיכולוג או עובד סוציאלי;

  4. נציג ציבור או איש דת;

  5. אחות מוסמכת.

  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), בהשגות לפי סעיף 23 תדון הועדה בהרכב של שלושה חברים, שהם יושב ראש הועדה ושני הרופאים המומחים.

  (ב1) היו הדעות בוועדה שקולות - 

  1. לעניין פנייה לפי סעיף 13(ד) - יראו את החלטת הוועדה כהחלטה שלא לאשר למטפל להימנע מסירת מידע למטופל;
  2. לעניין פנייה לפי סעיף 15(2) - יראו את החלטת הוועדה כהחלטה שלא לאשר למטפל לתת למטופל טיפול בניגוד לרצונו;
  3. לעניין פנייה לפי סעיף 18 או 20 - תכריע דעתו של היושב ראש

  (ג) התעורר מקרה שיש בו צורך בהכרעה דחופה של ועדת האתיקה ולא ניתן לכנסה בדחיפות הנדרשת מסיבה כלשהי, יוקנו לבית המשפט המחוזי סמכויותיה של ועדת האתיקה.

  (ד) השר רשאי להתקין תקנות בדבר דרכי מינויים של חברי ועדת האתיקה, תקופת כהונתה וסדרי עבודתה של הועדה.