חוק זכויות החולה - פרק ג' - הזכות לטיפול רפואי

 • חוק חדש (12 במאי 1996) ס"ח 1591.
  תיקון (21 בדצמבר 2000) ס"ח 1765: סעיף 28א.
  תיקון מס' 2 (29 בנבמבר 2000) ס"ח 1962: סעיף 4.
  תיקון מס' 3 (30 ביולי 2008) ס"ח 2172: סעיף 2.
  תיקון מס' 4 (16 במרץ 2010) ס"ח 2233: סעיפים 4, 28א.
  תיקון מס' 5 (24 במרץ 2010) ס"ח 2237: סעיף 2.
  תיקון מס' 6 (18 ביוני 2014) ס"ח 2456: סעיף 24 (בתוקף מ-18 בדצמבר 2014)
  תיקון מס' 7 (15 ביולי 2014) ס"ח 2458: סעיפים 4, 28(א).
  תיקון מס' 8 (21 בדצמבר 2014) ס"ח 2486: סעיפים 6א (הוספה), 27.
  תיקון מס' 9 (6 באפריל 2016) ס"ח 2544: סעיף 15, 16א, 31, תוספת ראשונה, תוספת שנייה (הוספה).
  תיקון מס' 10 (11 באפריל 2016) ס"ח 2550: סעיף 16.

לתחילת העמוד פרק ג' - הזכות לטיפול רפואי
לתחילת העמוד 3. הזכות לטיפול רפואי
 • (א) כל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתאם לכל דין ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים, מעת לעת, במערכת הבריאות בישראל.

  (ב) במצב חירום רפואי זכאי אדם לקבל טיפול רפואי דחוף ללא התניה.

לתחילת העמוד 4. איסור הפליה
 • (א) מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית או מטעם אחר כיוצא באלה.

  (ב) אין רואים הפליה מטעמי גיל לפי סעיף זה כאשר ההבחנה נדרשת משיקולים רפואיים.

לתחילת העמוד 5. טיפול רפואי נאות
 • מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש.

לתחילת העמוד 6. מידע בדבר זהות המטפל
 • (א) מטופל זכאי למידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם שמטפל בו,

  (ב) המנהל הכללי יקבע הוראות בדבר דרכי הזיהוי של מטפל ושל עובד מוסד רפואי.

לתחילת העמוד 7. דעה נוספת
 • מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לענין הטיפול בו; המטפל והמוסד הרפואי יסייעו למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו.

לתחילת העמוד 8. הבטחת המשך טיפול נאות
 • עבר מטופל ממטפל אחד לאחר או ממוסד רפואי אחד לאחר, יהיה המטופל זכאי, לפי בקשתו, לשיתוף פעולה של המטפלים והמוסדות הרפואיים הקשורים לטיפול הרפואי בו, לשם הבטחת ההמשך הנאות של הטיפול.

לתחילת העמוד 9. קבלת מבקרים
 • מטופל המאושפז במוסד רפואי לקבל מבקרים בזמנים ועל פי הסדרים שקבע מנהל המוסד הרפואי.

לתחילת העמוד 10. שמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל
 • (א) מטפל, כל מי שעובד בפיקוחו של המטפל וכן כל עובד אחר של המוסד הרפואי ישמרו על כבודו ועל פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי.

  (ב) מנהל מוסד רפואי יקבע הוראות בדבר שמירה על כבודו ועל פרטיותו של המטופל הנמצא במוסד הרפואי.

לתחילת העמוד 11. טיפול רפואי במצב חירום רפואי או סכנה חמורה
 • (א) בנסיבות שיש בהן לכאורה מצב חירום רפואי או סכנה חמורה, והתבקש מטפל או מוסד רפואי לתת טיפול רפואי לאדם, יבדוק אותו המטפל ויטפל בו ככל יכולתו.

  (ב) לא היתה למטפל או למוסד הרפואי היכולת לטפל המטופל, יפנו אותו במידת יכולתם, למקום שבו יוכל המטופל לקבל את הטיפול המתאים.

  (ג) מנהל מוסד רפואי יקבע סידורים מתאימים לביצוע הוראות סעיף זה.

לתחילת העמוד 12. בדיקה רפואית בחדר מיון
 • (א) פנה מטופל לחדר מיון זכאי הוא לבדיקה רפואית בידי רופא.

  (ב) מצא הרופא הבודק כי המטופל זקוק לטיפול רפואי שאינו סובל דיחוי, יתן לו את הטיפול הרופואי; ואולם, אם אין אפשרות לתת לו את הטיפול הרפואי באותו מקום, יפנה רופא חדר המיון את המטופל למוסד רפואי מתאים, ויבטיח במידת יכולתו את העברתו לאותו מוסד רפואי.

  (ג) מנהל מוסד רפואי שיש בו חדר מיון יקבע סידורים מתאימים לביצוע הוראות סעיף זה.

לתחילת העמוד 6א. זכות לנוכחות מלווה בטיפול רפואי
 • (א) מטופל זכאי לכך שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו (להלן - מלווה), יהיה נוכח בעת קבלת טיפול רפואי, ובלבד שהמלווה לא יתערב במתן הטיפול הרפואי.


  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מטפל רשאי שלא לאפשר למלווה להיות נוכח בעת קבלת טיפול רפואי, אם סבר שיש בנוכחותו כדי -

  (1) לפגוע בבריאות המטופל, המלווה או מטופלים אחרים;

  (2) לפגוע באיכות הטיפול הרפואי שניתן למטופל, בסיכויי הצלחתו של טיפול כאמור, או לפגום באפשרות לקבל מהמטופל מידע הנדרש לשם הטיפול הרפואי;

  (3) להפריע הפרעה ממשית לעבודת המטפל או  הצוות המטפל;

  (4) לפגוע בפרטיות של מטופלים אחרים, ולא ניתן למנוע את הפגיעה באמצעים סבירים אחרים.


  (ג) סבר המטפל כי אין לאפשר למלווה להיות נוכח בעת קבלת הטיפול הרפואי בשל אחת מהעילות המנויות בסעיף קטן )(ב), יסביר למטופל את הטעם לכך ויאפשר למלווה, ככל הניתן, להיות נוכח סמוך לאחר מתן הטיפול הרפואי.