חוק זכויות החולה - פרק ב' - פרשנות

 • חוק חדש (12 במאי 1996) ס"ח 1591.
  תיקון (21 בדצמבר 2000) ס"ח 1765: סעיף 28א.
  תיקון מס' 2 (29 בנבמבר 2000) ס"ח 1962: סעיף 4.
  תיקון מס' 3 (30 ביולי 2008) ס"ח 2172: סעיף 2.
  תיקון מס' 4 (16 במרץ 2010) ס"ח 2233: סעיפים 4, 28א.
  תיקון מס' 5 (24 במרץ 2010) ס"ח 2237: סעיף 2.
  תיקון מס' 6 (18 ביוני 2014) ס"ח 2456: סעיף 24 (בתוקף מ-18 בדצמבר 2014)
  תיקון מס' 7 (15 ביולי 2014) ס"ח 2458: סעיפים 4, 28(א).
  תיקון מס' 8 (21 בדצמבר 2014) ס"ח 2486: סעיפים 6א (הוספה), 27.
  תיקון מס' 9 (6 באפריל 2016) ס"ח 2544: סעיף 15, 16א, 31, תוספת ראשונה, תוספת שנייה (הוספה).
  תיקון מס' 10 (11 באפריל 2016) ס"ח 2550: סעיף 16.

לתחילת העמוד פרק ב' - פרשנות
לתחילת העמוד 2. הגדרות
 • בחוק זה -

  "בית חולים" - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

  "ועדת אתיקה" - ועדה שהוקמה לפי סעיף 24;

  "חדר מיון" - מקום המיועד למתן טיפול רפואי דחוף המאויש על ידי רופא רופא אחד לפחות, ושהמנהל הכללי הכיר בו כחדר מיון לענין חוק זה;

  "טיפול רפואי" - לרבות פעולות איבחון רפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול פסיכולוגי או טיפול סיעודי;

  "מוסד רפואי" - בית חולים או מרפאה;

  "מטופל" - חולה או המבקש או המקבל טיפול רפואי;

  "מטפל" - רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח או אחות, מיילדת, פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח, כירופרקט וכן כל בעל מקצוע שהכיר בו המנהל הכללי, בהודעה ברשומות, כמטפל בשירותי הבריאות;

  "מידע רפואי" - מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני או הנפשי של המטופל או לטיפול הרפואי בו;

   

  "מיילדת" - מי שמורשית לעסוק ביילוד לפי פקודת המיילדות;

  "המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד הבריאות;

  "מנהל מוסד רפואי" - לרבות ממלא מקומו;

  "מצב חירום רפואי" - נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה מיידית כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף;

  "מרפא בעיסוק", "פיזיותרפיסט", "קלינאי תקשורת", "תזונאי-דיאטן", "קרימינולוג קליני", "פודיאטר", "פודיאטר מנתח", "כירופרקט" - כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008;

  "מרפאה" - כמשמעותה בסעיף 34 לפקודת בריאות העם, 1940, שבה ניתן טיפול רפואי בידי חמישה מטפלים לפחות;

  "סטז'ר" - כמשמעותו בפרק ב'1 לפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976;

  "סכנה חמורה" - נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי;

  "עובד סוציאלי" - כמשמעותו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996;

  "פסיכולוג" - מי שרשום בפנקס הפסיכולוגיים לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977;

  "קופת חולים" - כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

  "רופא" - מי שמורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976;

  "רופא שיניים" - מי שמורשה לעסוק ברפואת שיניים, לפי פקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979;

  "רשומה רפואית" - מידע לפי סעיף 17 המתועד בדרך של רישום או צילום, או בכל דרך אחרת, לרבות התיק הרפואי של המטופל שבו מצויים מסמכים רפואיים על אודותיו;

  "השר" - שר הבריאות;