עובדי קבלן

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם מבחין בין שני סוגים של קבלנים העוסקים בכוח אדם: קבלן כוח אדם וקבלן שירות. עובדיהם של שני סוגי הקבלנים ידועים בציבור כעובדי קבלן. נבהיר את ההבדלים בין שני הסוגים, בהתאם להגדרתם בחוק.

 

דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן

העסקתם של עובדי קבלן מוסדרת בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. העסקתם  של עובדי קבלן שירות מוסדרת גם בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

1.  קבלן כוח אדם וקבלן שירות

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם מבחין בין שני סוגים של קבלנים העוסקים בכוח אדם: קבלן כוח אדם וקבלן שירות. עובדיהם של שני סוגי

הקבלנים ידועים בציבור כעובדי קבלן. נבהיר את ההבדלים בין שני הסוגים, בהתאם להגדרתם בחוק.

קבלן כוח אדם הוא מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל מעסיק אחר. במצב זה יש להבחין בין המעסיק הפורמלי שהוא הקבלן, ובין המעסיק בפועל, שהוא מי שמנהל את העובד ונהנה מעבודתו. העובד קשור ביחסי עובד-מעביד עם הקבלן, והוא שמשלם לעובד את שכרו.

העסקת עובדים באמצעות קבלן כוח-אדם מאפשרת גיוס מהיר של עובדים מיומנים הנחוצים לעבודה זמנית, אך משמשת גם ליצירת חיץ בין המעסיק בפועל ובין העובד, כך שזכויותיו של עובד הקבלן יהיו פחותות מאלה של המועסקים ישירות אצל המעסיק בפועל על-פי הסכמים קיבוציים.

סעיף 12א לחוק זה קובע שלאחר שעובד של קבלן כוח אדם הועסק במשך תשעה חודשים רצופים אצל אותו מעסיק בפועל, הוא הופך אוטומטית לעובד של המעסיק בפועל. סעיף זה בחוק, שנכנס לתוקף לאחר דחיות רבות, אינו חל על עובדי מחשוב.

קבלן שירות הוא מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל זולתו. לקבלן השירות חלק גדול יותר בניהולם ובהכשרתם של עובדיו מאשר לקבלן כוח אדם. בשלב זה, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם רואה כקבלן שירות רק את מי שעיסוקו בשמירה ובאבטחה ובניקיון – שירותים שמטבעם ניתנים במתקני הלקוח. השימוש בשירותיו של קבלן שירות הוא סוג של מיקור חוץ – העברת משימות שאינן בליבת העסקים של הלקוח לאחריותו של קבלן השירות. בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה עוסק גם בעובדי הסעדה המועסקים דרך קבלן שירות.

2.  צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם

על העסקתם של עובדי קבלן כוח אדם חל צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם

3.  ותק בעקבות מעבר מהקבלן אל המעסיק בפועל

כאשר עובד קבלן הופך להיות עובד של המעסיק בפועל, ייתכנו בעבודתו שלוש תקופות:
א. תקופת עבודה אצל הקבלן, בשירותו של מעסיק אחר (שאינו המעסיק בפועל).
ב. תקופת עבודה אצל הקבלן, בשירותו של המעסיק בפועל.
ג. תקופת עבודה אצל המעסיק בפועל.

בדיני העבודה העוסקים בוותק מופיע בדרך כלל הנוסח "לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד". מנוסח זה נובע שבחישוב הוותק אצל המעסיק בפועל (שהוא המעסיק הנוכחי של העובד) יש להביא בחשבון גם את תקופת העבודה של העובד כעובד קבלן בשירותו של המעסיק הנוכחי ( תקופות ב-ג לעיל). בנוסף לקביעות האלה, כאשר עובד של קבלן כוח אדם הפך לעובד של המעסיק בפועל מכוח סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, חלה עליו הקביעה הגורפת שבסעיף זה, לפיה במקרה זה: "יצורף ותק העובד בתקופת העסקתו על ידי קבלן כוח האדם אצל אותו מעסיק בפועל, לותק העובד בתקופת העסקתו אצל המעסיק בפועל".

4.  עובדיו של קבלן שירות

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מקנה הגנה נוספת לעובדיו של קבלן שירות (בתחומים שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה, ותחומים נוספים שעליהם יחליט שר הכלכלה). כאשר קבלן שירות כזה מפר הוראה מאלה המנויות בתוספת השלישית לחוק, תינתן על כך התראה למזמין השירות, ואם זה לא יפעל לתיקון ההפרה או לביטול החוזה עם הקבלן, יוטל עיצום כספי גם על מזמין השירות. מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים של הקבלן המועסקים אצלו.

למאמרים