עובדים ישראליים המועסקים בחו"ל

על עובדים ישראלים המועסקים בחו"ל לתקופה מתמשכת (להבדיל ממסע עסקים קצר), חלים כללים מיוחדים לחישוב השכר ולמיסוי השכר

 

דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן

1.  עקרונות חישוב השכר לעובדים המועסקים בחו"ל

על עובד ישראלי שנשלח לחו"ל על-ידי מעבידו הישראלי (חברה ישראלית, מוסדות המדינה וכד') לתקופה מתמשכת (להבדיל ממסע עסקים קצר), חלים כללים מיוחדים לחישוב השכר ולמיסוי השכר.

בזמן שהותו בחו"ל יכול העובד להיות מועסק על-ידי הגוף ששלח אותו, או על-ידי חברה מקומית (בעלת קשר פורמלי עם החברה הישראלית, כגון חברה-בת או חברה-אם, או חסרת קשר כזה). רוב המאמר להלן עוסק במצב שבו העובד מועסק בחו"ל על-ידי מעבידו הישראלי. המצב שבו העובד מועסק בחו"ל על-ידי מעביד מקומי נדון בסעיף "עובדים ששכרם משולם בחו"ל", בסוף מאמר זה.

לעתים ההתקשרות עם העובד הישראלי נעשית בחו"ל, כלומר זהו ישראלי שיצא לחו"ל ביוזמתו, ורק שם נוצר הקשר בינו ובין מעסיקו הישראלי. כללי מס הכנסה וביטוח לאומי המתוארים להלן בדרך כלל אינם חלים על עובד כזה.

לשכרו של עובד המועסק בחו"ל מאפיינים מיוחדים כדלקמן:

  • מבנה הברוטו

תשלומים לעובדים המועסקים בחו"ל מוגדרים פעמים רבות במטבע-חוץ (מט"ח).
שכרם של עובדים בסקטור הציבורי המועסקים בחו"ל נקבע ע"י "הוועדה הבין- משרדית לשכר ותנאי שרות בחוץ לארץ" ("הוועדה").

  • מס הכנסה

לעובד שנשלח לחו"ל על ידי מעבידו הישראלי לתקופה רצופה העולה על שמונה חדשים מנוכה מס הכנסה לפי כללים שונים מהכללים הרגילים (כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982). לצורך חישוב המס מתורגמים כל התשלומים לשקל חדש, גם אם שולמו במטבעות אחרים. מן המס שחושב ניתן לקזז מס ששולם בחו"ל.

  • ביטוח לאומי וביטוח בריאות

בהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי, מחושבים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בדיוק כמו לעובדים בארץ, דהיינו - לפי הברוטו לביטוח-לאומי בשקלים. בנסיבות אלה נשמרות לעובד כל הזכויות הניתנות בחוק הביטוח הלאומי, ובפרט ביטוח נפגעי עבודה והזכות לקצבת ילדים (כולל קצבה בגין ילדים שנולדו בחו"ל). בביטוח נפגעי עבודה לעובד שנשלח לחו"ל עוסקים סעיף 76 לחוק הביטוח הלאומי ותקנות 43-35 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה). טופס בל/105 – העסקת עובדים בחו"ל משמש להודעה למוסד לביטוח לאומי על יציאת העובד לחו"ל.

  • קופת גמל וקרן השתלמות

בדרך כלל ממשיך המעביד בניכוי והפרשה לקופות גמל וקרן השתלמות בארץ, לשם שמירה על זכויות העובד. לעובד בחו"ל לא ניתנים, בשלב הניכוי במקור, זיכויים/ניכויים בשל הפקדות בקופות גמל.
בסוף שנה העובד אמור לעשות תאום מס ואז יקבל את הזיכוי והניכוי בגין קופות הגמל.

2.  רכיבי שכר מיוחדים לעובדי חו"ל

שכרם של עובדים בחו"ל מורכב מתשלומים המהווים "שכר" ומתשלומים שהם החזר הוצאות, ולכן פטורים (בחלקם או במלואם) משום היותם "מותרים לעובד כהוצאה". התשלומים הפטורים הם:

  • תשלומים בעבור שכר-דירה. 
  • תשלומים בעבור שכר לימוד בגין ילדי העובד. 
  • תשלומים בגין הוצאות ריפוי.

חופשת מולדת: תשלומי המעביד עבור כרטיסי טיסה לעובד ובני משפחתו לשם ביקור "חופשת מולדת" מוגדרים כהוצאה למעביד ולכן אין צורך לכלול סכומים אלה בתלוש השכר כאשר הוצאה זו מבוצעת בהתאם למפורט בכללי מס הכנסה.

תשלומים בעבור שכר-דירה: הסכום הפטור נקבע לפי ארץ ועיר השירות. על העובד להמציא למעסיקו תצהיר על סכום הוצאותיו וקבלה או הסכם שכירות המעיד על ההוצאה.

תשלומים בעבור שכר-לימוד בגין ילדי העובד: בכללי מס הכנסה נקבע כי עבור ילדים בגיל 5 עד 19 יינתן פטור בגין תשלום שכר-לימוד שלא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה לכללים או על הסכום שהחזיר לו המעסיק, לפי הנמוך מביניהם.

תשלומים בגין הוצאות ריפוי: פטורים במלואם.

3.  עובדים ששכרם משולם בחו"ל

סוג אחר של עובדים המועסקים בחו"ל הם אלה ששכרם משולם להם על-ידי מעסיק מקומי, שאינו מעסיקם הישראלי (למשל חברת אם מקומית של המעסיק הישראלי).
לעובדים כאלה לא מחושב שכר בארץ, אך ייתכן צורך בשמירה על זכויות העובדים בקופות גמל למיניהן, כלומר להמשיך ולבצע ניכוי והפרשה לקופות אלה. הפרשה זו נחשבת כהכנסה חייבת במס, שהרי אין ברוטו לפיו היא מחושבת. חישוב המס על הכנסה זו נעשה לפי הכללים החלים על עובד בישראל.

דמי הביטוח הלאומי ישולמו על פי תקנה 20 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971, דהיינו: לפי מעמד של תושב ישראל השוהה בחו"ל. דמי הביטוח הלאומי ישולמו לפי הכנסות העובד המופקות בישראל (כגון הכנסה משכר דירה, או שווי ההפרשה לקופת גמל), ובהיעדר הכנסות כאלה - לפי המינימום לחישוב דמי ביטוח לאומי.
החובה להירשם במוסד לביטוח לאומי חלה על העובד, כאשר הוא במעמד של תושב ישראל השוהה בחו"ל. החברה הישראלית יכולה לדאוג לתשלום השוטף כל עוד שוהה העובד בחו"ל, כהסדר פנימי בינו לבין החברה.
העובד אינו מבוטח בביטוח נפגעי עבודה, אך הוא מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי.

ישראל חתמה על אמנה לביטחון סוציאלי עם המדינות הבאות: אוסטריה, אורוגוואי, בלגיה, בריטניה, גרמניה, הולנד, קנדה, צ'כיה, צרפת, שוויץ, פינלנד, שוודיה, נורווגיה ודנמרק. עובד ישראלי שנשלח לאחת ממדינות אלה ומשלם שם דמי ביטוח לאומי, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בארץ. פרטים יש לברר במוסד לביטוח לאומי.

4.  שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל

ישראלי השוהה בחו"ל, ובכלל זה עובד שנשלח על ידי מעבידו לחו"ל, נדרש על ידי המוסד לביטוח לאומי למלא את טופס 627 – שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל

למאמרים