שינויים בביטוח הפנסיוני בשנת 2016

09/02/2016

הכנסת אישרה את חוק התכנית הכלכלית לשנים 2015 ו-2016 (המוכר בשם "חוק ההסדרים"). בחוק נכללים שינויים אחדים בנושאי ביטוח פנסיוני:

  • מימון התפעול הפנסיוני בידי המעסיק: על מעסיק, המעוניין לקבל שירותי תפעול פנסיוני מאותו גוף הנותן שירותי שיווק פנסיוני לעובדיו, ללשלם בעד התפעול הפנסיוני 0.6%+מע"מ מסך ההפקדות של המעסיק לקופות גמל על שם העובד ולא פחות מאשר 10.5 ש"ח+מע"מ. בעקבות תשלום זה תתחייב הפחתה זהה של עמלת ההפצה שמקבל הסוכן הפנסיוני מהיצרן הפנסיוני ושל דמי הניהול שגובה היצרן הפנסיוני מהעובד.
  • זכותו של העובד לבחור יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני (ריבוי סוכנים): סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) מקנה לעובד את הזכות הבלעדית לקבוע לאיזה קופה יופקדו כספי קופת גמל שהוא זכאי להם. פסקה (א2) שנוספה לסעיף זה מבססת ומרחיבה זכות זו, וקובעת שעובד "רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל. ... מעבידו של עובד כאמור לא יתנה את הפקדת הכספים לקופת גמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד, בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל." בנוסף ניתנה לעובד הרשות לבצע פעולות בחיסכון הפנסיוני בקשר ישיר עם היצרן, כלומר שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני או בהמשך להם.
  • תקרה להפרשת מעסיק פטורה ממס לביטוח פנסיוני: בסעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה נקבעה תקרה, בגובה ארבע פעמים השכר הממוצע, לשכר שהפרשת מעסיק בגינו לביטוח פנסיוני פטורה ממס. החל משנת 2016 תקטן התקרה לגובה פעמיים וחצי השכר הממוצע, צעד שפירושו העלאת נטל המס על בעלי משכורות גבוהות. 

חזרה לכל החדשות >