קרנות ברירת מחדל

13/01/2019

רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.

נזכיר שהכללים לבחירתה של קופת ברירת מחדל מפעלית נקבעו בחוזר של אגף שוק ההון הוראות לעניין בחירת קופת גמל - תיקון מ-3 ביולי 2016. הסכמים לקופת ברירת מחדל שנערכו שלא לפי חוזר זה יפקעו לא יאוחר מ-31 במרץ 2019. עוד נקבע בחוזר זה, שהפקדת תשלומים של מעסיק בשל עובד בקופה שאינה קופת ברירת מחדל מותרת רק לאחר שהעובד מילא טופס הצטרפות.

חזרה לכל החדשות >