משיכת כספים מקופת גמל בעלת יתרת צבירה נמוכה

23/04/2014

בקובץ התקנות פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) (הוראת שעה), התשע"ד-2014. תקנות אלה, שיהיו בתוקף עד 31 במרץ 2015, מאפשרות משיכה בסכום חד-פעמי של כספים שהופקדו בקופת גמל ומתקיימים בהם התנאים הבאים:

  • הקופה היא קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לא משלמת לקצבה או קופת גמל אישית לפיצויים, שאינה קופת ביטוח.
  • בחשבון העמית בקופה לא הופקדו כספים מיום 1 בינואר 2012 ואילך. 
  • מיום 1 בינואר 2013 לא הועברו כספים אל החשבון מקופת גמל אחרת, ולא הועברו כספים מהחשבון אל קופת גמל אחרת. 
  • היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ב-31 בדצמבר 2012 לא עלתה על 7,000 ש"ח.

על החברה המנהלת של קופת הגמל להודיע לעמית על זכותו למשיכה כאשר מתקיימים התנאים הנ"ל.

בהמשך לתקנות אלה הודיעה רשות המסים שכאשר בקופה כנ"ל יש כספי פיצויים, משיכתם פטורה מניכוי מס במקור.


ראו גם מסמך שאלות ותשובות - משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה, שפרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

חזרה לכל החדשות >