עדכוני חירום - מלחמת "חרבות ברזל"

12/10/2023

בעמוד מלחמת "חרבות ברזל" ריכזנו עבורכם עדכונים שוטפים ומידע חשוב ורלוונטי לתקופה. עדכוני חקיקה, רשות המיסים, ביטוח לאומי, הנחיות פיקוד העורף וכד'.

עבודה בימי מלחמת "חרבות ברזל" >> עודכן ביום 29.2.24

יש להתעדכן במקביל אל מול האתרים והפרסומים הרלוונטיים

 

הקלות, זכויות והטבות במלחמת חרבות ברזל באתר GOV.IL

https://govextra.gov.il/national-digital-agency/gov-swords-of-iron/home


מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות

 

הודעה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית סעיף 9ג(ב)(1( ברדיוס של 0-80 ק"מ מרצועת עזה, פורסמה ביום 7/10/2023 בשעה 8:00 בבוקר ונכנסה לתוקף למשך 48 שעות. עוד באותו היום בשעה 21:00 הורחבה ההודעה כך שהמצב המיוחד יחול על כל שטח המדינה. בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה, רשאים המורשים לכך בחוק לתת כל הוראה הנדרשת לשמירתם או להצלתם של חיי אדם או של רכוש, כולל להטיל חובה לשהות במקומות מסוימים, לרבות בבתים, בחדרי בטחון או במקלטים, לאסור או להגביל את הלימודים במוסדות חינוך ועוד. המצב המיוחד בעורף בתוקף עד ליום 10.03.2024.

חוק שירות עבודה בשעת חירום

 

משהוכרז מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית החל מיום 7/10/2023 , פורסם צו בדבר החלת פרק ד' לחוק לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, אשר מפעיל את הוראות פרק ד לחוק שירות עבודה בחירום, על אותו השטח.  חוק שירות עבודה בשעת חירום הוא חוק המאפשר לגייס בצו (קריאה לשירות עבודה) עובד תושב קבוע במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים לצורך שמירה על הרציפות התפקודית של המשק החיוני. הצו הורחב בהתאם להרחבת שטח המצב המיוחד בעורף.

 

הנחיות פיקוד העורף

מקומות עבודה

 • עוטף עזה- ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות, בכפוף להנחיות פיקוד הדרום.
 • מערב לכיש, קו העימות- ניתן לפעול במבנה או במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
 • שאר הארץ- פועלים ללא הגבלות.

 

יש להמשיך ולעקוב אחר ההנחיות שמפרסם פיקוד העורף באמצעי ההפצה הרשמיים.

 
בחירות לשלטון המקומי

הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות שנועדו להתקיים ביום 31.10.2023 נדחות ע"פ צו ליום 27.02.2024.

 

הקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל"- רשות המסים 

רשות המסים פרסמה סדרה של הקלות למעסיקים בשל מלחמת "חרבות ברזל". ביניהן:

 

 • מועדי הגשת הדיווח התקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה יידחו לתאריך 26.10.23
 • משרתי מילואים שגויסו, וכן תושבי הדרום ועוטף עזה שלא הגישו את הדוחות האמורים לחודש ספטמבר 2023 במועד, יוכלו לקבל ביטול מלא של קנסות הפרשי הצמדה וריבית
 • הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור שתוקפם פג ביום 30.9.2023 ואילך עד ליום 30.11.2023.
 • תנתן עדיפות לפניות שיוגשו בערוצים המקוונים בכלל המערכים.
 • תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ"- המועד להגשת התביעות יוארך עד ליום 31.10.23
 • תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ"- המועד להגשת התביעות הוארך עד ליום 12.23

 הקלה שניתנה ביום 16.10.2023 הנה לעוסקים אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 לא עלה על 50 מיליון ₪, להגיש ולשלם את הדוח התקופתי לחודש ספטמבר 2023 עד ליום שני  27.11.2023, ללא חיוב הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.

כמו כן, ניתנה אורכה לכלל העוסקים והנישומים עד ליום שני ה-27.11.2023, לדיווח ולתשלום מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועבור תקופת הדיווח ספטמבר ואוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי).

לאוכלוסיות הזכאיות לדחייה מכוח חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ"ד- 2023 ניתנת אורכה עד ליום שלישי ה-26.12.2023 עבור תקופת הדיווח ספטמבר 2023 (בדיווח חד-חודשי) ועד ליום ראשון ה-31.12.2023 עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד-חודשי) וספטמבר-אוקטובר 2023 (בדיווח דו-חודשי).

 

הנפקת אישור תושבות ביישוב מוטב לשנת 2024

הנחיות מיוחדות של רשות המסים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

 

טופס 161

החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש נדחתה ליום 1.1.24.

קרן הפיצויים

פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה, במסגרת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג- 1973.

עובד שהינו תושב של אחד מהישובים שפורטו בהחלטות הממשלה, שנתנו הוראת פינוי מאורגן של התושבים, והוא לא הגיע למקום עבודתו בשל הנסיבות הביטחוניות והמעסיק שילם את שכרו, המעסיק יהיה זכאי לתבוע פיצויים בגין השכר ששולם לעובד. תקרת הפיצוי בגין השכר החודשי מוגבלת לשיעור של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק.

לצורך קבלת הפיצוי אין מגבלה על מקום מושבו של המעסיק, כך שגם מעסיקים שאינם מצויים במסגרת האזורים שפונו יהיו זכאים לקבלת הפיצוי, אם העובד הוא זה שמתגורר באחד מהישובים שפורטו בהחלטת הממשלה. החברה תהיה זכאית לפיצויים בגין השכר ששילמה לעובד האמור במידה ולא הגיע לעבודה.

רשימת הישובים מפורטת בהנחיה.

הקלות לעניין יישום הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה לאור מלחמת "חרבות ברזל"

הנחיות להגשת תוכניות הקצאה חדשות של אופציות לעובדים ועמידה בלוחות זמנים להפקדת המסמכים הרלוונטיים בידי הנאמן.

במקרים פרטניים בהם קיימת בעיה להגיש את המסמכים הנדרשים במועדים שנקבעו במכתב ההנחיה כאמור, יש לפנות למחלקת אופציות לעובדים בחטיבה המקצועית באמצעות כתובת המייל  raziz@taxes.gov.il עם פרטי המקרה והקושי לעמוד במועדים.

 

מערכת להגשת תביעות נזק עקיף בגין "חרבות ברזל" בכל מסלולי הפיצוי

מתווה הפיצויים כולל מענה ל-3 קבוצות אוכלוסייה לפי מיקום העסק.

פיצויים לכלל העסקים בארץ - פיצוי הוצאות מזכות

להגשת תביעה במסלול זה

פיצויים לעסקים באזורים בהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות

להגשת תביעה במסלול זה

פיצויים לעסקים ביישובי ספר


תרומות בעת מלחמת חרבות ברזל

במסגרת ההקלה שפרסמה רשות המסים, עמותה או חברה לתועלת הציבור, שיש לה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, והיא מגייסת תרומות שישמשו לסיוע במצב המלחמתי, תהיה רשאית להוציא לתורם קבלה המקנה לו את הזכות להנות מזיכוי מס לפי סעיף 46 בשל תרומתו, בהתקיים כל התנאים הבאים-

1. התקבלה החלטה במוסדות העמותה/החל"צ לגייס תרומות למאמץ המלחמתי.
2. התרומות שגויסו ניתנו לשם פעילות שנועדה לסיוע במצב המלחמה.
3. פעילות העמותה/החל"צ למען המאמץ המלחמתי, עומדת בתנאים הקבועים בדין ובנהלי רשות המיסים לעניין סעיף 46.
4. העמותה/החל"צ תרשום בספרי חשבונותיה פעילות גיוס זו באופן נפרד שיאפשר מסלול ביקורת חשבונאית נאותה.

 

תושב חוץ המגיע לארץ לטובת שירות בצה"ל

תושב חוץ המגיע לטובת שירות בצה"ל מכח סעיף 8 לחוק שירות המילואים, תשס"ח-2008 ("צו 8"),  ימשיך ויחשב לתושב חוץ עד לתום שירות המילואים.

תושב חוץ שהגיע לישראל לשם שירות בצבא הגנה לישראל- יראוהו ככזה עד לסיום שירותו הצבאי ובלבד שמתקיימים בו התנאים הבאים- הוא אינו עולה חדש, בחמש השנים הקודמות לשנת המס היה תושב חוץ, הוא ביקש שלא להיחשב תושב ישראל.

יחיד אשר מעוניין להמשיך ולהיחשב כתושב חוץ, יגיש את הודעתו לרשות המסים על רצונו בכך, גם במועד מאוחר יותר.

תושבי חוץ שהגיעו לארץ לטובת שירות סדיר או  מילואים ואינם עומדים בכל התנאים המפורטים, הנסיבות המיוחדות של המצב המלחמתי יילקחו בחשבון בעת מנין ימי השהייה בארץ לעניין קביעת מקום התושבות.


מודל "חשבוניות ישראל"

לאור המצב הביטחוני והבנה כי נדרשת הארכות שאינה ניתנת ליישום בימים אלו, רשות המסים תאפשר ניכוי מס תשומות מחשבונית מס גם ללא מספר הקצאה עד ליום 31 במרץ 2024.


אשקלון ומבקיעים יוגדרו כיישובי ספר למשך שנה

מאחר וישובים אלו נחשפים למידת פגיעה נרחבת בתקופת מלחמת חרבות ברזל, באופן הדומה ליישובים המוגדרים כיישובי ספר בדרום הארץ, יוגדרו גם הם כישובי ספר.

משמעות ההגדרה כישוב ספר היא שבעלי עסקים הגרים בישובים אלו יהיו זכאים לפיצוי מקרן הפיצויים של רשות המסים בשיעור של 100% מהנזק העקיף שנגרם להם בשל אירוע מלחמה או פעולות איבה, ויהיו זכאים להגיש תביעה בגין נזק עקיף בכל עת, או לקבל מקדמה על חשבון הפיצוי בגין נזק עקיף, עוד טרם הגשת התביעה.


זקיפת שווי שימוש ברכב

רשות המסים פרסמה הנחיות מיוחדות לנושא זקיפת שווי שימוש ברכב בתקופת מלחמת "חרבת ברזל". עובדים אשר גויסו למילואים בצו 8 ו / או עובדים שהוצאו לחל"ת בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" ואשר החזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם.

שווי יחסי יחושב גם בעת החזרת הרכב לרשותו של העובד. 

עובדים שגויסו למילואים בצו 8 יכול המעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח. הודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב / אי העמדת הרכב לרשותו או למי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר, עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.


ביטוח לאומי

הקלות בתשלום דמי ביטוח לאומי בעקבות המצב הביטחוני, ביניהן:

 • לא יבוצעו עיקולים ויבוטלו קנסות והצמדה למי שנמצאים באזורי הלחימה או לא יצליחו לשלם דמי ביטוח לאומי במועד.
 • תינתן הארכה להגשת השגות ומסמכים בביקורת ניכויים.
 • מעסיקים שנמצאים 40 ק"מ מעזה - ולא ישלמו את דמי הביטוח עבור חודש ספטמבר 2023 עד ה-15.10- יבוטלו להם מלוא הקנסות וההצמדות על פיגור בתשלומים לחודש זה, בתנאי שהתשלום יתבצע עד שבועיים מסיום מצב החירום.

דמי מילואים

משרד הביטחון והחשב הכללי במשרד האוצר סיכמו על מתווה תשלום עבור תקופת המילואים כבר בתחילת חודש נובמבר ולא בתום תקופת השירות כפי שנעשה עד היום. שלא בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"- שכירים, מקבלים בימי שגרה את התגמול במשכורת השוטפת ואילו המעסיק מקבל עבורם החזרים מהביטוח הלאומי בתום תקופת השירות. כדי לסייע למעסיקים בתקופה זו, הם יוכלו להגיש בקשה לקבלת החזרים על תשלום התגמול לעובדים באופן מידי, גם אם טרם הסתיימה תקופת המילואים, בתנאי שישלמו למשרתי המילואים את הסכום מראש.

להלן עיקר ההנחיות מביטוח לאומי בגין מילואים בתקופת "חרבות ברזל":

 • על המעסיק חלה החובה לשלם בזמן למשרתי המילואים תגמול בגובה השכר הרגיל, כאילו לא יצאו לשירות מילואים.
 • בעת הגשת התביעה מעסיקים יהיו פטורים מלצרף לתביעה אישור צבאי -3010.
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת החזרים על תשלום התגמול לעובדים מידי חודש, גם אם תקופת השירות לא הסתיימה.
 • מעסיקים שמגישים תביעות לתגמול מילואים באופן ממוכן, יהיו פטורים מלשלוח לסניפים את טפסי התביעה (התדפיסים). מי שמגיש באופן ידני - חייב לצרף את טפסי התביעה.
 • חשוב לדייק ככל הניתן בתאריך תחילת השירות החל מ-7.10 ואילך ובתאריך סיום השירות.
 • מעסיקים שתקופת השירות של עובדיהם ממשיכה ליותר מחודש אחד, לדוגמא העובד נמצא בשירות פעיל ב 31.10 ולא משוחרר ב 1.11, יציינו בטופס התביעה תאריך סיום של כל חודש בנפרד, במקרה זה 31.10.
 • תביעה בגין בכל חודש יכולה להתקבל בביטוח לאומי רק החל מה- 1 לחודש הבא, וחייבת לכלול את היום האחרון של כל חודש למי שלא סיים מילואים.

 

 • שכיר אצל מספר מעסיקים:
  • יקבל את התגמול באופן הבא: אם הנו עובד חודשי אצל אחד המעסיקים- יגיש המעסיק תביעה עבור העובד. לאחר מכן על העובד להגיש השלמה על המעסיק הנוסף
  • אם לעובד אין אף מעסיק בשכר חודשי- עליו להגיש בקשה לתגמול בתביעה אישית באופן מקוון באתר.

 עובד המשרת במילואים יום עבודה רגיל, וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות העבודה, או בימי המנוחה השבועית שלו ו/או בחופשתו, ישולמו לו הן שכר עבודה רגיל והן תגמול מילואים.

בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 - הוראת שעה - חרבות ברזל) (תגמולים למשרתים במילואים), התשפ"ד-2023, נקבע כי בשירות מילואים שחל בתקופה שבין ה 7/10 ועד ל 31/12 יעודכן התגמול המזערי, כמוגדר בחוק הביטוח הלאומי סעיף 270, ויהיה 95% מהסכום הבסיסי, שהנו 9,493 בשנת 2023. מה שאומר שהסכום המזערי בתקופת הוראת השעה יהיה 9,018.3 חלקי 30= 300.61 ₪ ליום.

תביעות חדשות בתקופה זו יחושבו לפי סכום זה, אך גם תביעות אוקטובר ששודרו ידרשו להתעדכן והמעסיק יידרש לשלם השלמה מתאימה לעובדים. לא צפוי שינוי לעובדים בעלי שכר גבוה יותר.

הוראת השעה הוארכה, והסכום המינימלי ליום מילואים ימשיך להיות 95% מהסכום הבסיסי לחלק ל 30 עד תום 2024, כלומר 310.52 ע"פ החישוב הבא : 9806*95%= 9315.7, 9315.7/30 =   310.52


חל"ת ביוזמת המעסיק

מעסיק המוציא עובד לחל"ת, נדרש לתת לו מכתב הוצאה לחל"ת, אשר יכלול את מועד ההוצאה לחל"ת, ואת העובדה שהחל"ת הוא ביוזמת המעסיק.

הגשת תביעה לדמי אבטלה - ניתן לבצע באמצעות מילוי טופס מקוון משותף לביטוח לאומי ושירות התעסוקה, ולעקוב אחר ההנחיות המתפרסמות גם באתר שירות התעסוקה.

הזכאות לדמי אבטלה תיבדק בהתאם לעמידתו של העובד בתנאי הזכאות הכלליים לדמי אבטלה, או התנאים החדשים אם יפורסמו כאלו במתווה החדש.

לאחר הגשת תביעה לדמי אבטלה, יוכל המעסיק לשדר את נתוני טופס 100 בגין העובד. שידור הנתונים יזרז את הטיפול בתביעה וימנע דרישת מסמכים מיותרים, לרבות טופס 1514.

הזכאות לדמי אבטלה תיבדק בהתאם לעמידתו של העובד בתנאי הזכאות הכלליים לדמי אבטלה. לאחר הגשת תביעה לדמי אבטלה, יוכל המעסיק לשדר את נתוני טופס 100 בגין העובד. שידור הנתונים יזרז את הטיפול בתביעה וימנע דרישת מסמכים מיותרים, לרבות טופס 1514.

 

הוראות מיוחדות לעניין דמי אבטלה

 

בעקבות המלחמה חלו הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו במהלך התקופה שמ-7.10.23 עד 30.12.23.

תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה קוצרה ל-6 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה (במקום 12 חודשים). (לא כולל חודשי שירות צבאי סדיר).

 • לא יופחתו 5 ימי אמתנה בחודש האבטלה הראשון, אולם הם ינוכו כל ארבעה חודשים רצופים.
 • תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה קוצרה ל-14 יום לפחות .
 • מי שהוצא לחל"ת לא צריך לנצל את ימי החופשה שנותרו לו אצל המעסיק כדי לקבל דמי אבטלה.
 • הארכת ימי האבטלה למובטל חוזר שטרם מלאו לו 40
 • מובטל חוזר שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו בתאריכים אלו, והגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה בתקופה זו, וסיים את ימי הזכאות לדמי אבטלה- יקבל הארכה אוטומטית של ימי האבטלה עד ל-30.11.23 או עד תום תקופת הוראת השעה.
 • מבוטח המתגורר ביישוב שפונה לפי החלטת הממשלה (לרבות מובטל חוזר מתחת לגיל 40- יכול להיות זכאי לדמי אבטלה בתקופה שמ-7.10.23 עד 30.11.23 או עד תום תקופת הוראת השעה, ללא הגבלה של ימים, גם אם סיים את ימי הזכאות לדמי אבטלה.
 • אחד מתנאי הזכאות לדמי אבטלה הוא רישום והתייצבות בשירות התעסוקה. בעקבות המצב הביטחוני, לא מתקיימת קבלת קהל בלשכות שירות התעסוקה בכל הארץ. הימים שבהם לשכות התעסוקה סגורות ייחשבו כהיעדרות מוצדקת / פטור מהתייצבות, והזכאות לדמי אבטלה לא תיפגע.

 

פטור מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחופשה ללא תשלום

סעיף 371 (א) בחוק הביטוח הלאומי קובע כי עובד בחופשה ללא תשלום במשך חודש קלנדרי מלא, ישלם המעסיק בעדו דמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות שנקבעו בסעיף.

 

הוראת השעה והארכתה, קובעות כי עובד שהוצא ע"י מעסיקו לחל"ת במשך 14 ימים רצופים לפחות בתקופה הקובעת- 7.10-31.12 או ככל ותוארך, יהיה מעסיקו פטור מתשלום דמי ביטוח בעדו עבור התקופה שבה היה העובד בחופשה ללא תשלום בתקופה הקובעת.

 

מעסיק שדיווח דוח חל"ת שוטף, הדוח ימחק מהמערכת, ובהמשך המערכת תחסום כל דיווח שוטף על חל"ת לחודש 10-12.2023. מעסיק אשר ניכה את דמי הביטוח מהעובד, יחזיר לו את הסכומים.

הבטחת הכנסה

עובד המקבל הבטחת הכנסה והוצא לחל"ת ע"י המעסיק או מיוזמתו בתקופת המלחמה- ימשיך להיות זכאי להבטחת הכנסה. יש לשלוח לביטוח לאומי אישור מהמעסיק על היציאה לחל"ת.

 

הקלות לגופים ברישום והפניות מתנדבים עקב המלחמה

גוף ציבורי אשר קיבל אישור כמוסמך להפנות מתנדבים, צריך למלא מראש הפנייה למתנדב, לעניין פרק יג': תגמולים למתנדבים, לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995, לפיו מתנדבים מן הסוג הנ"ל יהיו מבוטחים בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה.

בימים אלו בהן מתרבות פעולות ההתנדבות, קובע ביטוח לאומי כי מעתה אין צורך למלא טופס הפנייה לרישום מתנדב, וביטוח המתנדבים ייכנס לתוקף מרגע שבוצע רישום מראש, על ידי רכז המתנדבים בארגון או ברשות המקומית או במשרד הרווחה. הרישום צריך לכלול: שם, תעודת זהות, תאריך תחילת התנדבות, טלפון נייד וסוג ההתנדבות. כך ניתן יהיה להסתמך על אישור הארגון.  כמו כן, ארגוני מתנדבים המוכרים כיום יוכלו להפעיל פנסיונרים של הארגון, כדי לסייע לעובדים בטיפול למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

 

מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה

עובדים בני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו לחל"ת החל מ-7.10.23 , בעקבות מלחמת חרבות ברזל, עשויים להיות זכאים למענק מיוחד/ מענק מיוחד חלקי. הוראת השעה קובעת כי תושב ישראל בן 67 ומעלה, אשר כבר אינו מבוטח בענף אבטלה, ועבד לפחות 3 חודשים בטרם הוציאו אותו לחל"ת או שהוא פוטר, והנו מחוסר עבודה בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר, יהיה זכאי למענק.

 

את הבקשה למענק יגיש העובד באתר ביטוח לאומי. המענק המיוחד יהיה בשיעור של 75% מהכנסתו מעבודה כשהיא מחולקת ב 90 , אך לא יותר מ־ 134 שקלים חדשים ליום, כפול מספר הימים בחודש שבהם היה מחוסר עבודה.

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

שר העבודה פרסם היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה), התשפ"ד- 2023 לפי חוק שעות עבודה ומנוחה. העסקת העובדים לפי היתר זה תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה והעובדים. ע"פ ההיתר:

 • בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה, כולל שעות נוספות.
 • מכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות.
 • אורך יום עבודה לא יעלה על 12 שעות עבודה, אולם ניתן להעסיק עובד עד 14 שעות עבודה כולל שעות נוספות, ובלבד שהעובד נתן את הסכמתו לכך.
 • תינתן לעובד הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה 12 ל- 14.

על כל מעסיק לבחון האם ההיתר חל עליו. זהו לא היתר גורף- ישנם מעסיקים שימשיכו לפעול ללא הפעלת היתר זה. על פי הרשום בהיתר, הוא יחול על מעסיקים, המעסיקים מעל ל- 20עובדים, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

 • 20% לפחות ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה, ולא ניתן לבצע את העבודה על ידי עובדים קיימים של המעסיק בתפוקה זהה בלי לבצע שעות נוספות.
 • במקום העבודה עובדים במשמרות ונעדרו ממקום העבודה 20% לפחות מעובדיו באותה המשמרת, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה אלא ע"י אותה כמות עובדים במשמרת.

היתר זה לא יחול על:

 • מעסיק בענף התחבורה הציבורית או שחל עליו צו ההרחבה בענף ההובלה / בענף ההיסעים / בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

תוקף ההיתר להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה), התשפ"ד-2023 לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, הוארך עד ליום 7.03.2024.

 

 היתר נוסף שפרסם משרד העבודה הנו היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות (הוראת שעה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה. בתקופת תוקפו של היתר זה:

 • ניתן להעסיק עובד בשמירה עד 14 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות, ובלבד שהעובד נתן את הסכמתו.
 • לא יועסק עובד בשמירה לפי היתר זה מעל 37 שעות נוספות בשבוע.
 • הועסק עובד בשמירה מעל 12 שעות ביום עבודה, יהיה העובד זכאי להפסקה נוספת שמשכה לא פחות משלושים דקות.
 • היתר זה יחול לגבי עובד בשמירה המועסק לא יותר משישה ימים בשבוע עבודה.

תוקפו של היתר זה מיום 7/10/2023 ועד ליום שבו תפוג ההכרזה על מצב מיוחד בעורף .

היתר נוסף שניתן הנו היתר כללי בדבר שעות נוספות והפסקות בתחבורה (הוראת שעה), התשפ"ד 2023. בתקופת תוקפו של ההיתר, ניתן להעסיק עובד הנוהג באוטובוס ציבורי בקווי שירות או שניתן עליו רישיון הסעה מיוחדת, או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6,000 ק"ג :

 • עד 15 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות, ובלבד שהעובד נתן את הסכמתו לכך.
 • עד 90 שעות בשבוע כולל שעות נוספות.

תוקף ההיתר ממועד פרסומו- 14/10/2023 ועד תום תוקפן של תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 3) התשפ"ד 2023 , או עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף - המוקדם שביניהם.

בתקנות התעבורה (הוראת שעה מס 3) נקבע כי תקנה 168 הדנה גם היא בשעות נהיגה, תעודכן עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד יום 22/10/2023 לפי המוקדם מביניהם.
בעדכון נקבע כי, נהג אוטובוס ציבורי בקווי שירות או שניתן עליו רישיון נסיעה מיוחדת או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 6,000 ק"ג:

 • ההפסקה במשך 7 שעות רצופות לה זכאי הנהג לפני יום עבודתו אין חובה שתהיה מחוץ לעבודה אלא רק הפסקה מנהיגה.
 • תותר העסקה של עד 15 שעות נהיגה בכל תקופה של 24 שעות אך לא יותר מ- 90 שעות בכל תקופה של 7 ימים.

הוראות תקנה זו לא יחולו על הנוהג רכב של צה"ל או שירות בתי הסוהר שלגביהם הוראות ייחודיות.  

לגבי נהג אוטובוס פרטי, בוצע תיקון להוראה כמפורט לעיל, כך שניתן יהיה להעסיק נהגים אלו  עד 14 שעות ביום ולא 15 , ועד ל 84 שעות בשבוע.  עוד הוארכה בתיקון התקנה השנייה המאריכה את תוקף התיקון עד ל 5 בנובמבר.

 

היתר נוסף שניתן הנו היתר כללי בדבר שעות נוספות והפסקות בתחבורה (הוראת שעה), התשפ"ד 2023, כולל עדכון של ההיתר שפורסם ביום 22/10/2023. להלן ההנחיות בהתאם לתיקון האחרון.

בתקופת תוקפו של ההיתר, ניתן להעסיק עובד הנוהג באוטובוס פרטי, אוטובוס ציבורי בקווי שירות או שניתן עליו רישיון הסעה מיוחדת, או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6,000 ק"ג:

 • עד 14 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות, ובלבד שהעובד נתן את הסכמתו לכך.
 • עד 84 שעות בשבוע כולל שעות נוספות.

תוקף ההיתר ממועד פרסומו- 14/10/2023 , ועד תום תוקפן של תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 3) התשפ"ד 2023 שהוארכו עד ליום 29.2.2024 , או עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף - המוקדם שביניהם.

בתקנות התעבורה (הוראת שעה מס 3) , ובתיקון שבוצע להוראה  נקבע כי תקנה 168 הדנה גם היא בשעות נהיגה, תעודכן עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד יום הארכת התקנות  29.2.2024 לפי המוקדם מביניהם.


בעדכון ובהוראה נקבע כי, נהג אוטובוס פרטי, אוטובוס ציבורי בקווי שירות או שניתן עליו רישיון נסיעה מיוחדת או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 6,000 ק"ג:

 • ההפסקה במשך 7 שעות רצופות לה זכאי הנהג לפני יום עבודתו אין חובה שתהיה מחוץ לעבודה אלא רק הפסקה מנהיגה.
 • תותר העסקה של עד 14 שעות נהיגה בכל תקופה של 24 שעות אך לא יותר מ- 84 שעות בכל תקופה של 7 ימים.

הוראות תקנה זו לא יחולו על הנוהג רכב של צה"ל או שירות בתי הסוהר שלגביהם הוראות ייחודיות.

 

היתר נוסף ניתן להעסקת צעיר בעבודת לילה )הוראת שעה), התשפ"ד 2023.

ההיתר מרחיב את סעיפים 25(ב) ו- 26(ב) לחוק עבודת הנוער, התשי"ג 1953. ההיתר קובע כי מעסיק יהיה רשאי להעסיק צעיר בעבודת לילה עד השעה 23:00 במקום שבו עבודת הצעיר נחוצה בשל מחסור בעובדים אצל המעסיק בשל ההחלטה על תקופת החירום החל מיום 7 באוקטובר 2023. הועסק הצעיר לאחר השעה 22:00, יחזיר המעסיק את הצעיר לביתו בסיום העבודה. בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של 14 שעות לפחות.

אין באמור בהיתר זה כדי לגרוע מכל חובה אחרת החלה על מעסיק לפי החוק. תוקפו של היתר זה 14 ימים מיום פרסומו או עד תום תקופת החירום, לפי המוקדם שבהם. 

אין באמור בהיתר זה כדי לגרוע מכל חובה אחרת החלה על מעסיק לפי החוק. תוקפו של היתר זה הוארך, והוא יהיה בתוקף עד ליום 10.01.24 

מתן היתר כללי בדבר הפסקות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה

היתר לעובד המעוניין בכך ובכפוף לצורכי המעסיק, לקבל גמישות בהפסקות ביום עבודה כדי להקל בביצוען של שעות העבודה שהוא צפוי להחסיר במקום עבודתו באותו יום עבודה, בשל אילוצים הנובעים מהיעדרות בן זוגו של העובד או הורהו האחר של ילדו בשל מצב החירום. ההיתר רלוונטי למצבים בהם:

 • בן זוגו או ההורה האחר של ילדו משרת כחייל
 • בן זוגו או ההורה האחר של ילדו מנוי בסעיף 11 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום
 • העובד הוא הורה, בן זוג או בן משפחה אחר של חטוף או נעדר
 • העובד התפנה ממקום מגוריו

והכל בכפוף למפורט בהרחבה בהיתר. תוקפו של היתר זה מיום פרסומו ועד תום תוקפה של הוראת השעה בסעיף 3 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום.

עובדי שטחים

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", ניתנת הארכה לביצוע תשלום התנאים הסוציאליים עד לתאריך 20.10.2023.   חברת "עמיתים" הונחתה לדחות את ביצוע הגביה בגין תשלומי הפנסיה עד לתאריך 31.10.2023.

עובדים זרים 

חוק עבודת נשים- שעת מילואים 

בהתאם לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954, עובד או עובדת בתקופה שבה בן או בת זוגם שוהה בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות המילואים, זכאים להעדר שעה אחת ביום, החל ביום הראשון לשירות המילואים, ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

 • תקופת המילואים של בן/ת הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים.
 • לעובד/ת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והוא נמצא עם ההורה.
 • העובד/ת מועסקים במשרה מלאה לפי הנהוג במקום העבודה.
 • העובד/ת הודיעו למעסיק על מימוש הזכות והציגו אישור המעיד על שירות המילואים של בן / בת הזוג.

הזכות הנה להעדר ולא לקבל תגמול של שעה נוספת.

 

תיקון חוק עבודת נשים- 60 הימים

הוראת שעה מס' 64 קובעת כי בתקופה שמיום 7.10.2023 ועד תום התקופה הקובעת יעודכן סעיף 9(ג) לחוק עבודת נשים תשי"ד 1954 - לנושא הגבלת פיטורים. עובד/ת שמעסיקם הוציא אותם לחופשה ללא תשלום, לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות, ותקופת החל"ת חלה כולה או חלקה ב־ 60 הימים האמורים בפסקה (1א) או (2) לחוק עבודת נשים, לא תובא תקופת החופשה ללא תשלום במניין 60 הימים.

[ (1א)- 60 ימים לאחר תום תקופת הלידה וההורות או לאחר תום ימי ההיעדרות , (2)- העדרם מהעבודה לפי סעיף 7(ג)(1ג), (ד)(1) או (ד1) או במשך תקופה של שישים ימים לאחר תום ההיעדרות כאמור ]

השר רשאי להתיר פיטורים של עובד או עובדת שהוצאו לחופשה ללא תשלום אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה, לתקופת הלידה וההורות או להיעדרות כאמור בפסקאות (1א) או (2)

ובלבד שחלפו 60 ימים מתום תקופת הלידה וההורות או ההיעדרות.

 

 

מענקי חזרה לעבודה

בעקבות החלטות הממשלה בדבר מתן מענקי עידוד והמשך תעסוקה נקבע כי ינתנו שני מענקים המעודדים חזרה / יציאה לעבודה: מענק עידוד המשכיות תעסוקתית- לעובדים הגרים ביישוב מפונה או שמקום עבודתם בישוב כזה, ומענק תמרוץ יציאה לעבודה בענפים מזכים- באתרי בנייה, באתרי גידול חקלאיים ובבתי אריזה.

 • מענק תמרוץ ינתן לעובד שהחל לעבוד בענף המזכה ולא עבד כלל באחד הענפים בשלושת החודשים שקדמו למועד הקובע, העובד הגיע פיזית לעבודה בחצרי המעסיק 11 ימים לפחות בכל חודש והכנסתו החודשית הנה לפחות 2,786 ₪ .
 • מענק עידוד ינתן לעובד שמקום מגוריו הקבוע הוא ביישוב מפונה, או שהוא נכלל באוכלוסייה שהוחלט לפנותה, או שמקום עבודתו הוא ביישוב מפונה, והוא עבד אצל מעסיק בחודש אחד לפחות מבין החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023, לא כולל מעסיק ציבורי, והוא הגיע פיזית לעבודה בחצרי המעסיק 11 ימים לפחות בכל חודש קלנדרי.

 

על מנת לתבוע את המענקים נדרש להמתין להנחיות הביטוח הלאומי.

ניתן לקרוא מידע נוסף באתר הביטוח הלאומי, ולהגיש תביעה למענק העידוד - מענק עידוד חזרה לעבודה, מענק תמרוץ לעובדים בחקלאות ובנייה, ובאתר הממשלתי.

חוק הגנה על עובדים בשעה חירום, תשס"ו - 2006

החוק מפרט מיהם העובדים המוגנים מפיטורים בשעת חירום, גם אם הם נעדרים בשל מצבם האישי. חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023, מרחיב את האוכלוסיות המוגנות כגון מפונים ממקום מגוריהם, הורה / אח לחטוף או נעדר, היעדרות עקב שירות של בן/בת הזוג במילואים ועוד. הוראת שעה זו תהיה  בתוקף עד 1.7.2024.

 

תשלומים לקופת גמל לקצבה בעבור חטוף או נעדר  

מעסיק של עובד חטוף או נעדר (בשל פעולות איבה או מלחמה), שהוא או העובד נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל לקצבה, ישלם את התשלומים שעליו לשלם וכן את התשלומים שעל העובד לשלם לאותה קופת גמל לקצבה בעד התקופה בה העובד חטוף או נעדר בשיעורים ולפי שכר העבודה (כמוגדר בהוראה) שהיה משולם אילו המשיך לעבוד. במועד ההפקדה לקופת הגמל לקצבה לא יראו תשלומים אלו כהכנסה בידו, ולא יחולו הוראות סעיף 3(ה3) (1) ו- (1א) לפקודת מס הכנסה. המעסיק ידווח לביטוח לאומי על התשלומים שביצע, בדרך שתיקבע, והמוסד לביטוח לאומי ישפה את המעסיק.  לגבי חטוף או נעדר שהעסקתו כעובד הסתיימה בחמשת החודשים שקדמו למועד החטיפה או למועד תחילת ההיעדרות או אחרי מועד זה, תעביר המדינה את התשלומים שהמעסיק או המעסיק והעובד נהגו לשלם לקופת גמל לקצבה, לאותה קופת גמל לקצבה, בעד התקופה שבה היה חטוף או נעדר, לשם הבטחת זכויותיו בקופת הגמל לקצבה.

 

תגמול ימי מחלה (תט"ר)

תגמול ימי מחלה משולם ע"י אגף השיקום במשרד הביטחון, עבור חופשת מחלה זמנית לצורך טיפולים או בדיקות שנובעים מפגיעה שהוכרה במסגרת שירות צבאי מילואים או סדיר. תגמול ימי המחלה מחושב לפי הכנסת העובד, לפי הגבוה מבין האפשרויות הבאות:

 • ממוצע השכר בשלושת חודשי העבודה שקדמו לחופשת המחלה (בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות).
 • סכום התגמול המשולם למי שאינו עובד.

הסכום היומי מוכפל במספר הימים שעבורם מגיע לעובד לקבל תגמול ימי מחלה. סכום התגמול המקסימלי הוא 1,582.17 ₪ ליום - מסכום זה יופחת החלק היחסי של התגמול הבסיסי ששולם עבור אותה התקופה. כאשר המעסיק שילם על ימי ההיעדרות, התשלום יועבר למעסיק. כאשר התשלום משולם למעסיק לא ינוכו תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ותנאים סוציאליים בחישוב התגמול. להלן טופס בקשה לתגמול ימי מחלה

הנחיות למגזר הציבורי

חידוד הנחיות וכן מספר כללים אשר נועדו לתת מענה וכלים למנהלים במגזר הציבורי לשמירה על הרציפות והתפקוד של הגופים השונים

הנחיות בזמן מצב חירום - עבודה מרחוק. בשל המצב הביטחוני ועל מנת לסייע לגופים במגזר הציבורי לשמור על רצף תפקודי, בתקופה הקרובה ועד להודעה אחרת, מעסיקים רשאים לאפשר ימי עבודה מרחוק, ללא הגבלה בנוגע להיקף ימי העבודה, וזאת בהתאם לשיקול דעתם וצרכי ותפקוד הארגון, ובהתאם למגבלות החלות עליהם מכוח כל דין.

מבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד האוצר לתמיכה במוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

תשלום שכר

 

לקריאה נוספת

חוק שירות עבודה בשעת חירום - שאלות ותשובות – מתוך אתר משרד העבודה

שאלות ותשובות באתר ביטוח לאומי בהקשר למלחמת חרבות ברזל

וובינרים בנושא זכויות עובדים ויחסי עבודה בשעת חירום- משרד העבודה

מענה לשאלות בנושא זכויות עובדים זרים- משרד העבודה

פאנל שאלות ותשובות לעובדים הזרים בעקבות המצב הבטחוני- רשות האוכלוסין וההגירה

חרבות ברזל: פורסם אומדן משקי של כמות המושבתים מעבודה- מתוך אתר משרד העבודה

שאלות ותשובות הנוגעות לתשלום פיצויים בשל נזקים עקיפים לעסקים בגין מלחמת "חרבות ברזל"- לפי חוק מס רכוש ותקנותיו והוראת השעה- רשות המסים, קרן הפיצויים.

כל המידע העדכני והרלוונטי לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בעת חירום - במקום אחד- משרד הכלכלה והתעשייה

 

 

חזרה לכל החדשות >