חופשה לאבות לרגל לידה

11/07/2016

כידוע, חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג) מקנה לעובד זכות להיעדר, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, מראשית צירי הלידה של בת זוגו ועד 24 שעות מתום הלידה. בתיקון מס' 54 לחוק עבודת נשים הורחבה זכות זו, ונקבע שהעובד רשאי להיעדר עוד חמישה ימים, החל מהיום שלאחר יום הלידה. שלושת הימים הראשונים מתוך חמישה ימים אלה הם על חשבון זכות החופשה השנתית של העובד, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – דינם כחופשה ללא תשלום. שני הימים הנוספים הם על חשבון ימי המחלה של העובד, ודינם כדין יום המחלה השני והשלישי, כלומר עובד שזכות המחלה שלו נקבעת לפי חוק דמי מחלה יקבל בגינם רק 50% משכרו. ימים אלה הם גם על חשבון מכסת ימי ההיעדרות שבחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג).

מדברי ההסבר להצעת החוק ניתן ללמוד שבגין ההיעדרות מראשית צירי הלידה של בת זוגו ועד 24 שעות מתום הלידה אין העובד, שזכות המחלה שלו נקבעת לפי חוק דמי מחלה, זכאי לשכר, משום שדינה כדין יום ההיעדרות הראשון.

חזרה לכל החדשות >