חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

13/01/2019

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. מעסיקים רבים נוהגים להעביר כספים לגופים המוסדיים באמצעות חשבון נאמנות של מנהל הסדר ובמקביל להעביר למנהל ההסדר את הקובץ במבנה האחיד.

תחילתו של סעיף זה:

  • לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
  • לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.

הסבר ומשמעות: העברת הכסף והמידע הם באחריותו המלאה של המעסיק. על מנת ליצור התאמה מלאה בין הכספים והמידע המועברים ליצרנים הפנסיוניים, לבין הפרשות העובד והמעסיק במערכת השכר, נדרשים המעסיקים שלא להעביר את הכספים דרך מתווכים, אלא ישירות ליצרנים הפנסיוניים.
על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים – מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים.

טופס קוביות (מסמך הנחיות) - למעסיק

אופן חלוקת הפרמיות בין היצרנים וסוגי המוצרים הפנסיוניים, מתגבש בין העובד לבין הסוכן הפנסיוני שלו (למעט מקרים של ניהול ישיר מול היצרנים). סעיף 3א לחוזר קובע שבסיום תהליך השיווק הפנסיוני, על הסוכן למסור לעובד, בפורמט אחיד המופיע בנספח ה'1 לחוזר, הנחיות ברורות לאופן פיצול הפרמיה במערכת השכר – ההנחיות תינתנה ברמת יצרן פנסיוני בלבד. תחילתו של סעיף זה ב-26 במאי 2019.

הסבר ומשמעות: טופסי קוביות הם אמצעי מקובל להעברת הנחיות לפיצול הפרמיה. יחד עם זאת, סוכני ביטוח ומנהלי הסדרים נהגו להעביר למעסיק מגוון של הנחיות באמצעות טופס הקוביות – ובכך הטילו לעיתים על המעסיק אחריות שאינה שלו.

הפורמט האחיד של טופס הקוביות מגדיר במפורש את אופן חלוקת השכר הפנסיוני אצל המעסיק – הקמה ברמת יצרן (ללא מספרי חשבון או פוליסה), הנחיות לאופן חלוקת הפרמיה בעת שינוי שכר ו/או תקרות הפקדה.
ממועד כניסת הפורמט האחיד לתוקף, על הסוכן למסור הטופס לעובד. העובד ימסור את ההנחיות הנ"ל לידי מעסיקו.

טופס קוביות (מסמך הנחיות) - ליצרן פנסיוני

אופן חלוקת הפרמיות בין תכניות שונות שיש לעובד אצל אותו יצרן (לדוגמה, מספר פוליסות אצל אותה חברת ביטוח) מתגבש בין העובד לבין הסוכן הפנסיוני שלו. סעיף 3א לחוזר קובע שבסיום תהליך השיווק הפנסיוני, על הסוכן להעביר לידי היצרן הפנסיוני, בפורמט אחיד, הנחיות ברורות לאופן פיצול הפרמיה בין תכניותיו השונות של העובד אצל אותו יצרן. תחילתו של סעיף זה ב-26 במאי 2019.

הסבר ומשמעות: האחריות על חלוקת הפרמיה בין הפוליסות/חשבונות של העובד אצל היצרן, מוטלת על היצרן הפנסיוני.

על מנת לאפשר ליצרן להקים במערכותיו את אופן פיצול הפרמיה בין הפוליסות, על הסוכן להעביר הנחיות ברורות, בפורמט אחיד, לכל אחד מיצרנים.
חשוב להבהיר כי ניתן ורצוי לדרוש מהסוכן להעביר הנחיות אלו ליצרנים פנסיוניים במידה ומתגלה תקלה בפיצול הפרמיה, שבגינה מקבלים עובדים מכתבי פיגורים.

 

דיווח פרטי הטלפון הסלולרי של העובד

לממשק נוסף שדה של פרטי הטלפון הסלולרי של העובד, כדי לאפשר ליצרנים לתקשר אתו גם בדרך זו.

חזרה לכל החדשות >