חובת הודעה למועמד לעבודה

01/02/2015

בתיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), שנכנס לתוקף ב-30 בינואר 2015, נוספה חובה להודיע בכתב (לרבות הודעה באמצעי אלקטרוני או אמצעי טכנולוגי אחר) למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה (כלומר זומן לריאיון עבודה או לבחינת מיון) על:

  • התקדמות הליכי המיון לעבודה; הודעה כזו תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון;
  • אי-קבלתו לעבודה של המועמד; הודעה זו תימסר לא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

הוראה זו לא תחול על מועמד לעבודה -

  • בעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על שלושים ימים;
  • בעבודה בענף ההסעדה;
  • בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ-25 עובדים.

פתרון הגיוס של חילן ערוך ליישום החוק. הנוסח המעודכן של החוק באתר חילן.

חזרה לכל החדשות >