התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים

04/12/2014

חוזר שיצא ביום 16.11.2014 מטעם המפקח על שוק ההון ביטוח וחיסכון, קובע כי "צירוף מבוטח באמצעות מעסיקו לכיסוי ביטוחי קבוצתי או לכיסוי ביטוחי אישי לא יותנה בניהול מוצר פנסיוני כלשהו אצל גוף מוסדי מסוים". המשמעות: מעסיק שהגיע להסכם עם מבטח מסויים, לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה בתעריף מוזל עבור עובדיו, יהיה חייב לאפשר לכל עובד להצטרף לכיסוי זה, גם אם החיסכון הפנסיוני של העובד לא מנוהל אצל אותו המבטח. 

מטרת החוזר הנה לצמצם את החשש לניגוד עניינים בין המעסיק לעובד במסגרת ההצטרפות להסדר חיסכון פנסיוני. חוזר זה מקבע באופן מיידי את איסורי ההתניה המופיעים בחקיקת ריבוי סוכנים שעדיין מונחת לאישור על שולחן הכנסת. 
חילן ערוכה כבר כעת להתפתחות זו, ותומכת בניהול ריבוי סוכנים בפתרונות חילן שכר וחילן פנסיה

חזרה לכל החדשות >