הגדלת הזכות להיעדר לשם טיפול באדם עם מוגבלות

26/01/2014

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) כולל זכות להיעדרות של עובד, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, לשם מתן סיוע לילדו שהוא אדם עם מוגבלות. בתיקון לחוק הוכנסו שיפורים אחדים בזכות זו, בתוקף החל מ-1 בינואר 2014. השיפורים: 

  • מכסת ההיעדרות השנתית, על חשבון מכסת ימי המחלה של העובד, הוגדלה מ-15 ימים ל-18 ימים. זכות זו תלויה באחוז המשרה של העובד
  • ניתן לקחת את ההיעדרות גם בחלקי ימים, וחיוב מכסת ההיעדרות יהיה בהתאם
  • תשלום דמי המחלה בהיעדרות כזו יהיה החל מהיום הראשון
  • נוספה זכות להיעדר עד 52 שעות בשנה לשם סיוע לילד שהוא אדם עם מוגבלות, ללא פגיעה בשכר וללא חיוב של מכסת המחלה של העובד. בדומה ליתר הזכויות בנושא זה, גם זכות זו מוכפלת כאשר מדובר בהורה יחיד, או כאשר בן הזוג עובד ולא ניצל זכות זו 

לצד שיפורים אלה נוספה לחוק הסתייגות המצמצמת את הגדרתו של אדם עם מוגבלות. לשון ההסתייגות: "הוראת סעיף זה לא תחול לגבי עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות אך מוגבלותו אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להישנות".

חזרה לכל החדשות >