האחדת תנאים בקופות הגמל המוצעות לעובד

21/09/2015

תיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), כולל תיקון שנכנס לתוקף ב-5 בפברואר 2016, ודורש האחדה של תנאי קופות הגמל שמציע המעסיק לעובדיו. בעקבות הסכמה שהושגה בין ההסתדרות, המעסיקים והאוצר, התחייב משרד האוצר לשנות את הוראות תיקון זה, כך שלמעשה בשלב זה ניתן שלא לפעול לפיו. 

תיאור תיקון 12 בנוסחו הנוכחי: סעיף 20 לחוק מקנה לעובד, מרגע שנוצרה לו זכאות לקופת גמל, חופש לבחור את הקופה שאליה יועברו כספי חיסכון הפנסיוני שהוא זכאי להם. התיקון מבסס ומרחיב זכות זו. התיקון קובע שמעסיק אינו רשאי להתנות את שיעור ההפרשה שלו לקופת גמל (ובכלל זה הפרשה לתגמולים, לפיצויים ולאבדן כושר עבודה) בבחירה של קופה מסוימת או סוג קופה מסוים. במקרה שיש התניה כזו בהסכם, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו, עד לתיקון ההסכם. החקיקה אינה מונעת קיום מסלולים שונים לאוכלוסיות שונות.

דוגמאות: 

  • בהסכם נקבע שבחירת העובד בקרן פנסיה תזכה אותו בהפרשה לתגמולים בשיעור 6%, ואילו בחירה בביטוח מנהלים תזכה בהפרשה לתגמולים בשיעור 5%. במקרה זה גם העובד שבחר בביטוח מנהלים יהיה זכאי להפרשה לתגמולים בשיעור 6%.
  • החוק מחייב השוואה של השיעור הכולל לתגמולים + אובדן כושר. אין בעיה למעסיק שמציע לעובד הפרשה לקרן פנסיה של 6% או לביטוח מנהלים של 5% + 1% לאובדן כושר, אבל יש בעיה למעסיק שמציע לעובד הפרשה לקרן פנסיה של 6% או לביטוח מנהלים של 5% + 0.4% לאובדן כושר – הוא יצטרך להגדיל את ההפרשה לביטוח מנהלים/אובדן כושר ב-0.6%. 
  • בנפרד יש להשוות את ההפרשה לפיצויים. מעסיק שמציע לעובד הפרשה לפיצויים בשיעור 6% במסלול אחד ו-8.33% במסלול אחר, יצטרך להשוות את ההפרשה בשני המסלולים ל-8.33%.
  • למהנדסים מוצעת קרן השתלמות עם הפרשת מעסיק בשיעור 7.5% ואילו לפקידים מוצעת קרן השתלמות עם הפרשת מעסיק בשיעור 5%. זהו מצב שאינו מחייב השוואת תנאים.

חזרה לכל החדשות >