קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

שוק ההון - מניות חילן

אירועים מרכזיים

 • 23/05/2024 חילן בע"מ ("החברה") נותנת בזאת הודעה על פרסום תשקיף מדף של החברה

  חילן בע"מ ("החברה") נותנת בזאת הודעה על פרסום תשקיף מדף של החברה, בהתאם לסעיף 23 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

  מכוח תשקיף המדף, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין ובכפוף לאמור בתשקיף המדף.

  בתאריך תשקיף המדף טרם נקבע מועד להגשת הזמנות ביחס לניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף. ההצעה של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, על-פי דו"חות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת.

  עותק מתשקיף המדף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

  הודעה זו אינה מהווה הזמנה לרכישת ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף.

   

  תאריך התשקיף: 23 במאי, 2024

 • פרסום תוצאות רבעון ראשון 2024

  מצורף קישור לאתר מאיה לדוחות הכספיים ולמצגת שוק ההון לרבעון הראשון של 2024

  קישור למצגת >>

  קישור לדוחות הכספיים >>

   

   

 • פרסום תוצאות לשנת 2023

  מצורפים קישורים לאתר מאיה לדוחות הכספיים ולמצגת לשוק ההון לשנת 2023 

  קישור למצגת >>

  קישור לדוחות הכספיים >>

  קישור למפגש זום של קבוצת חילן לסיכום תוצאות שנת 2023>>

 • פרסום תוצאות רבעון שלישי 2023

  מצורפים קישורים לאתר מאיה לדוחות הכספיים ולמצגת לשוק ההון לרבעון 3 לשנת 2023

  קישור למצגת >>

  קישור לדוחות הכספיים >>

 • פרסום תוצאות רבעון שני 2023

  מצורפים קישורים לאתר מאיה לדוחות הכספיים ולמצגת לשוק ההון לרבעון 2/ חצי שנתי

  קישור למצגת >>

  קישור לדוחות הכספיים >>

 • צרו קשר

  לפניות בנושא קשרי משקיעים, ניתן לפנות לטל וייסר talw@hilan.co.il

 • 28/09/2022 מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה. האסיפה תתכנס ביום ג', ה-8 בנובמבר 2022, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה הצעות החלטה שתמציתן כדלהלן:

  (א) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה, כפי שצורפה לדוח זימון האסיפה (כהגדרתו להלן); (ב) אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון, עם חברת אבי באום השקעות בע"מ ("חברת הניהול באום"), חברה פרטית בשליטתו של מר אבי באום, בעל השליטה בחברה, לפיו תעמיד חברת הניהול באום שירותי ניהול לחברה, ובכלל זה שירותי יו"ר דירקטוריון, החל מיום 1.1.2023 למשך תקופה של 3 שנים; (ג) אישור חידוש כתב התחייבות לשיפוי למר אבי באום, בעל השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון החברה; (ד) אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנכ"ל, עם חברת זיברט השקעות בע"מ; (ה) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים - ה"ה אבי באום, רמי אנטין, מירון אורן ואורית אלסטר בן צבי עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי; ו –(ו) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו.

  לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 בספטמבר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-120331) ("דוח זימון האסיפה"), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום ה' ה-6 באוקטובר, 2022 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח.

  אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום ג', ה-15 בנובמבר, 2022; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

  בכבוד רב,

  חילן בע"מ