קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

שוק ההון - מניות חילן

אירועים מרכזיים

 • פרסום תוצאות רבעון שני 2023

  מצורפים קישורים לאתר מאיה לדוחות הכספיים ולמצגת לשוק ההון לרבעון 2/ חצי שנתי

  קישור למצגת >>

  קישור לדוחות הכספיים >>

 • צרו קשר

  לפניות בנושא קשרי משקיעים, ניתן לפנות לטל וייסר talw@hilan.co.il

 • 28/09/2022 מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה. האסיפה תתכנס ביום ג', ה-8 בנובמבר 2022, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה הצעות החלטה שתמציתן כדלהלן:

  (א) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה, כפי שצורפה לדוח זימון האסיפה (כהגדרתו להלן); (ב) אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון, עם חברת אבי באום השקעות בע"מ ("חברת הניהול באום"), חברה פרטית בשליטתו של מר אבי באום, בעל השליטה בחברה, לפיו תעמיד חברת הניהול באום שירותי ניהול לחברה, ובכלל זה שירותי יו"ר דירקטוריון, החל מיום 1.1.2023 למשך תקופה של 3 שנים; (ג) אישור חידוש כתב התחייבות לשיפוי למר אבי באום, בעל השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון החברה; (ד) אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנכ"ל, עם חברת זיברט השקעות בע"מ; (ה) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים - ה"ה אבי באום, רמי אנטין, מירון אורן ואורית אלסטר בן צבי עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי; ו –(ו) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו.

  לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 בספטמבר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-120331) ("דוח זימון האסיפה"), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום ה' ה-6 באוקטובר, 2022 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח.

  אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום ג', ה-15 בנובמבר, 2022; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

  בכבוד רב,

  חילן בע"מ

 • 30/09/2021 מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ג', 9 בנובמבר, 2021, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום ה-31 בדצמבר, 2020 וכן תעמודנה הצעות החלטה שתמציתן כדלהלן: (א) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים - ה"ה אבי באום, רמי אנטין ומירון אורן עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי; ו-(ב) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי וקבלת דיווח בדבר שכרו. לפירוט נוסף ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 30 בספטמבר, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-149313), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו יום א', 10 באוקטובר, 2021 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח. אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום ג', 15 בנובמבר, 2021 באותה שעה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, במשרדי החברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

  בכבוד רב,

  חילן בע"מ

   

 • 25/05/2021 חילן בע"מ ("החברה") ניתנת בזאת הודעה על פרסום תשקיף מדף של החברה.

  מכוח תשקיף המדף, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין ובכפוף לאמור בתשקיף המדף.

  בתאריך תשקיף המדף טרם נקבעה התקופה להגשת הזמנות ביחס לניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף. ההצעה של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, על-פי דו"חות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת.

  עותק מתשקיף המדף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

  הודעה זו אינה מהווה הזמנה לרכישת ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף.

  תאריך התשקיף: 25 במאי 2021

 • 18/05/2021 מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ד', 23 ביוני, 2023, בשעה 16:00,  במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה")

  על סדר יומה של האסיפה מינוייה מחדש של הגב' נגה קנז ברייר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 1 ביולי, 2021 ועדכון מדיניות התגמול בהתאם לנוסח מדיניות התגמול בסימון שינויים המצורף כנספח ב' לדוח הזימון. לפירוט נוסף ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 18 במאי, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-086145) ("דוח זימון האסיפה") הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך  www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.

  המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו יום א', 26 במאי, 2021 ("המועד הקובע") כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח. אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום ד', 30 ביוני, 2021 באותה שעה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10  ימים לפני מועד כינוס האסיפה; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, יש למסור במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

   

  בכבוד רב,
  חילן בע"מ

   

   

 • 05/10/2020 מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה") 

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ד', 11 בנובמבר, 2020, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום ה-31 בדצמבר, 2019 וכן תעמודנה הצעות החלטה שתמציתן כדלהלן: (א) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים - ה"ה אבי באום, רמי אנטין ומירון אורן עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי; (ב) לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי וקבלת דיווח בדבר שכרו; (ג) תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, למעט סעיפי הפטור השיפוי והביטוח ו- (ד) תיקון סעיפי הפטור, השיפוי והביטוח בתקנון החברה. לפירוט נוסף ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 4 באוקטובר, 2020 (מס' אסמכתא:2020-01-107907) ("דוח זימון האסיפה"), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו יום א', 11 באוקטובר, 2020 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח. אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום ד', 18 בנובמבר, 2020 באותה שעה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, במשרדי החברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

   

   

  בכבוד רב,

  חילן בע"מ

   

 • מגנא - מערכת מידע של הרשות לניירות ערך

  קישור למגנא - מערכת מידע של הרשות לניירות ערך

 • 01/04/2020 חילן בע"מ ("החברה") מודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום א', 10 במאי, 2020, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה מינוי הגב' עינת צפריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. לפירוט נוסף ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 1 באפריל, 2020 (מס' אסמכתא:2020-01-030415) ("דוח זימון האסיפה"), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו יום ג', 7 באפריל, 2020 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח. אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום א', 17 במאי, 2020 באותה שעה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, יש למסור במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.
  בכבוד רב,
  חילן בע"מ

   

 • 22/09/2019 מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה. האסיפה תתכנס ביום ה', ה-7 בנובמבר 2019, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה הצעות החלטה שתמציתן כדלהלן:
  (א) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה, כפי שצורפה לדוח זימון האסיפה (כהגדרתו להלן); (ב) אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון, עם חברת אבי באום השקעות בע"מ ("חברת הניהול באום"), חברה פרטית בשליטתו של מר אבי באום, בעל השליטה בחברה, לפיו תעמיד חברת הניהול באום שירותי ניהול לחברה, ובכלל זה שירותי יו"ר דירקטוריון, החל מיום 1.1.2020 למשך תקופה של 3 שנים; (ג) אישור חידוש כתב התחייבות לשיפוי למר אבי באום, בעל השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון החברה; (ד) אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנכ"ל, עם חברת זיברט השקעות בע"מ ("חברת זיברט"); (ה) אישור מענק הוני חד פעמי של 100,000 יחידות מניה חסומות לחברת זיברט; (ו) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים - ה"ה אבי באום, רמי אנטין ומירון אורן, עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי; ו –(ז) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 19 בספטמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-097492) ("דוח זימון האסיפה"), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.
  המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום ה' ה-10 באוקטובר, 2019 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח.
  אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום ה', ה-14 בנובמבר, 2019; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.