קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

אירועים מרכזיים

 • מצגת לשוק ההון - מאי 2020

 • 01/04/2020 חילן בע"מ ("החברה") מודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום א', 10 במאי, 2020, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה מינוי הגב' עינת צפריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. לפירוט נוסף ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 1 באפריל, 2020 (מס' אסמכתא:2020-01-030415) ("דוח זימון האסיפה"), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו יום ג', 7 באפריל, 2020 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח. אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום א', 17 במאי, 2020 באותה שעה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, יש למסור במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.
  בכבוד רב,
  חילן בע"מ

   

 • מצגת לשוק ההון - מרץ 2020

 • מצגת לשוק ההון - נובמבר 2019

 • 22/09/2019 מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה. האסיפה תתכנס ביום ה', ה-7 בנובמבר 2019, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה הצעות החלטה שתמציתן כדלהלן:
  (א) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה, כפי שצורפה לדוח זימון האסיפה (כהגדרתו להלן); (ב) אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון, עם חברת אבי באום השקעות בע"מ ("חברת הניהול באום"), חברה פרטית בשליטתו של מר אבי באום, בעל השליטה בחברה, לפיו תעמיד חברת הניהול באום שירותי ניהול לחברה, ובכלל זה שירותי יו"ר דירקטוריון, החל מיום 1.1.2020 למשך תקופה של 3 שנים; (ג) אישור חידוש כתב התחייבות לשיפוי למר אבי באום, בעל השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון החברה; (ד) אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנכ"ל, עם חברת זיברט השקעות בע"מ ("חברת זיברט"); (ה) אישור מענק הוני חד פעמי של 100,000 יחידות מניה חסומות לחברת זיברט; (ו) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים - ה"ה אבי באום, רמי אנטין ומירון אורן, עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי; ו –(ז) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 19 בספטמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-097492) ("דוח זימון האסיפה"), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.
  המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום ה' ה-10 באוקטובר, 2019 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח.
  אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום ה', ה-14 בנובמבר, 2019; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

 • מצגת לשוק ההון - אוגוסט 2019

 • מצגת לשוק ההון - מאי 2019

 • מצגת לשוק ההון - מרץ 2019

 • מצגת לשוק ההון - נובמבר 2018

 • 13/09/2018 מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ד', 17 באוקטובר, 2018, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה, הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום ה-31 בדצמבר, 2017 וכן תעמודנה הצעות החלטה שתמציתן כדלהלן:

  (א) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים - ה"ה אבי באום, רמי אנטין ומירון אורן עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי; ו –(ב) לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי וקבלת דיווח בדבר שכרו;

  לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום ד', 12 בספטמבר, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-086298) ("דוח זימון האסיפה"), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו יום ב', 17 בספטמבר, 2018 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח.

  אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום ד', 24 באוקטובר, 2018, בשעה 16:00; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10 ימים לאחר המועד הקובע; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, יש להפקיד במשרדי החברה בהתאם למפורט בדוח זימון האסיפה.

   

 • מצגת לשוק ההון - אוגוסט 2018

 • 21/05/2018 מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום א', 1 ביולי, 2018 , בשעה 16:00 , במשרדי החברה שברחוב מיטב 8 , תל אביב ("משרדי החברה").
  על סדר יומה של האסיפה תעמוד הצעת החלטה שתמציתה כדלהלן: מינוי הגב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה - מוצע למנות את הגב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 2 ביולי, 2018.
  לפירוט נוסף בדבר הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 במאי, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-040359) ("דוח זימון האסיפה"), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il . המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו יום ה', 31 במאי, 2018 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח. אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום 8 ביולי, 2018 באותה שעה;
  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; על בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו או באמצעות בא כוח שינכח באסיפה, להפקיד את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס- 2000 , במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה;
  בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

 • מצגת לשוק ההון - מרץ 2018

 • 19/11/2017 מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ד', ה-27 בדצמבר 2017, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה, הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום ה-31 בדצמבר, 2016 וכן תעמודנה הצעות החלטה שתמציתן כדלהלן:
  (א) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים - ה"ה אבי באום, רמי אנטין, מירון אורן וד"ר הדס גלנדר, עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי; ו –(ב) לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי וקבלת דיווח בדבר שכרו;
  לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום ה', ה-16 בנובמבר, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-107001) ("דוח זימון האסיפה"), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום ב', ה-27 בנובמבר, 2017 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח.
  אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום ד', ה-3 בינואר, 2018, בשעה 16:00; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.
  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10 ימים לאחר המועד הקובע; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, יש להפקיד במשרדי החברה בהתאם למפורט בדוח זימון האסיפה.

 • מצגת לשוק ההון - אוגוסט 2017

 • החברה מתכבדת לצרף מצגת שהוצגה במפגש משקיעים אשר התקיים ב-16 במרץ 2017

 • 16/03/2017 מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום א', ה-23 באפריל, 2017, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה תעמוד הצעת החלטה שתמציתה כדלהלן:

  מינוי דר' אורנית קרביץ כדירקטורית חיצונית בחברה - מוצע למנות את דר' אורנית קרביץ כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל יום 19 במאי, 2017.

  לפירוט נוסף בדבר הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 16 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא:2017-01-024849) ("דוח זימון האסיפה"), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום ה' ה-23 במרץ, 2017 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח.

  אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום 30 באפריל, 2017 באותה שעה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; על בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו או באמצעות בא כוח שינכח באסיפה להפקיד את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

   

 • 11/12/2016 מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ד', ה-21 בדצמבר 2016, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה הצעות החלטה שתמציתן כדלהלן:

  (א) לאשר מדיניות תגמול מוצעת לנושאי משרה בחברה, כפי שצורפה לדוח זימון האסיפה (כהגדרתו להלן); (ב) לאשר את התקשרות החברה בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון - מוצע לאשר, את התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו"ר עם חברת הניהול באום (חברה פרטית בשליטתו של בעל השליטה בחברה), לפיו תעמיד חברת הניהול באום שירותי יו"ר לחברה, ובכלל זה שירותי יו"ר דירקטוריון, החל מיום 1.1.2017 ולמשך תקופה של 3 שנים; (ג) לאשר את התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי מנכ"ל עם חברת זיברט השקעות בע"מ למשך תקופה בת 3 שנים; (ד) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים - ה"ה רמי אנטין, אבי באום, מירון אורן וד"ר הדס גלנדר, עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי; ו –(ה) לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו;

  לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 15 בנובמבר, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-078507) ("דוח זימון האסיפה"), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום ג' ה-22 בנובמבר, 2016 ("המועד הקובע"). כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח.

  אסיפה נדחית (ככל שתידרש) תתקיים במשרדי החברה ביום 28.12.2016;המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10 ימים לאחר המועד הקובע; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

   

 • מצגת לשוק ההון אוגוסט 2016

 • החברה מתכבדת לצרף מצגת שהוצגה במפגש משקיעים אשר התקיים ב-5 באפריל 2016

 • 26/11/2015 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ה' ה-31 בדצמבר 2015, בשעה 10:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב. על סדר יומה של האסיפה הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014, וכן קבלת החלטות שתמציתן כדלקמן:
  1. אישור התקשרות החברה בתוספת שלישית להסכם ניהול מיום 21 באוגוסט, 2011, עם אנטין החזקות 2002 בע"מ, חברה בבעלותו המלאה של מר רמי אנטין, יו"ר דירקטוריון החברה ("חברת הניהול" ו-"מר אנטין", בהתאמה) לפיה תוארך תקופת הסכם הניהול הנוכחי אשר מכוחו מעמידה חברת הניהול שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה באמצעות מר אנטין, בהיקף משרה של 20%, לתקופה נוספת בת שנה החל ממועד תום תקופת ההארכה שניתנה בתוספת השנייה להסכם הניהול, דהיינו החל מיום 10 בינואר, 2016. יתר הוראות הסכם הניהול הנוכחי תיוותרנה ללא כל שינוי.
  2. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה: רמי אנטין (יו"ר הדירקטוריון), אבי באום, מירון אורן וד"ר הדס גלנדר, עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי. הדירקטורים החיצוניים, ה"ה דרור מיזרץ ואמיר תמרי, ימשיכו בכהונתם על פי דין.
  3. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת הביקורת. 

  לפירוט נוסף בדבר הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 26 בנובמבר, 2015, והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.

  המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום ג' ה-1 בדצמבר 2015 (להלן: "המועד הקובע").
  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.
  המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 • 19/05/2015 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחילן בע"מ ("החברה")

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ד', ה-24 ביוני 2015, בשעה 10:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב. על סדר יומה של האסיפה קבלת החלטה שתמציתה כדלקמן: אישור מינויו של מר דרור מיזרץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתו השניה, קרי, החל מיום 9 ביולי, 2015.
  לפירוט נוסף בדבר הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 18 במאי, 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-022167), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.
  המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום ג' ה- 26 במאי, 2015 (להלן: "המועד הקובע").
  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו 10 ימים לאחר המועד הקובע.
  המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 • 11/11/2014 השלמת העסקה לרכישת מניות חברת נס

  בהמשך לדיווחים המיידים של החברה מיום 22 ביוני, 2014, בדבר התקשרות החברה בהסכם לרכישת מלוא ההחזקות בחברת נס א.ט. בע"מ (Ness), החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 10 בנובמבר, 2014 הושלמה העסקה, לאחר שנתקיימו כל התנאים המתלים להשלמתה. במסגרת העסקה, רכשה החברה, בתוקף מיום 31 באוקטובר, 2014, את החברה הנרכשת שבה כלל הפעילות המוכרת בישראל, למעט פעילות החטיבה הביטחונית, פעילות הסליקה הפנסיונית ופעילויות נלוות נוספות.

  נכון למועד ההשלמה, מחזיקה החברה ב-99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת ומזכויות ההצבעה בה, כמו כן הוסכם כי מר שחר אפעל מנכ"ל החברה הנרכשת ירכוש 1% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת ומזכויות ההצבעה בה, עם אופציה לרכישת 8.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת ומזכויות ההצבעה בה.

 • 22/04/2014 מיזוג ווי ואנקור

  ביום 2 בינואר, 2014 הגישה ווי לרשם החברות בקשה לאישור הצעת מיזוג בהתאם לחוק החברות, על פי הסכם מיזוג שנחתם ביום 30 בדצמבר, 2013 לפיו ווי תמזג לתוכה את אנקור, לרבות כלל ההתחייבויות, הנכסים, ההון, הפעילות. ביום 22 באפריל, 2014 ניתן אישור רשם החברות למיזוג לפיו ווי קלטה את אנקור ללא פירוק עקב המיזוג וזאת בתוקף החל מיום 31 בדצמבר, 2013.

 • 24/10/2013 מעלות מעדכנת את תחזית הדירוג של החברה ל -AA
 • 21/03/2013 חילן משלימה רכישת מניות

  במרס 2013 מימשה חילן את האופציה שהיתה ברשותה לרכישת יתרת מניות אס.פי.דאטא (בעלת זכיון בלעדי בישראל להפצת מוצר הבינה העסקית של חברת QlikTech) באופן שממועד השלמת העיסקה 40% מהון המניות של sp.במרס 2013 מימשה חילן את האופציה שהיתה ברשותה לרכישת יתרת מניות 40% מהון המניות.

 • 09/02/2011 חילן רוכשת את מלוא פעילותה העסקית של אנקור מערכות

  ביום 8 בפברואר, 2011, התקשרה We! בע"מ, חברה בת של חילן, בהסכם עם אנקור מערכות בע"מ, במסגרתו תרכוש We! את מלוא פעילותה העסקית של אנקור.
  אנקור מערכות עוסקת בעיקר במכירה ויישום של פתרונות בתחומי אחסון נתונים, גיבוי נתונים ושירותי ענן מחשוב.
  בתמורה לרכישת מלוא הפעילות העסקית של החברה הנרכשת, שילמה חילן סך של 32 מליון ₪.

 • 02/05/2010 באום השקעות רוכשת את השליטה בחילן

  החברה מתכבדת להודיע כי נמסר לה על ידי אבי באום ועופר הירשזון, בעלי השליטה בחברה, כי ביום 29.4.2010 התקשרו בהסכם רכישת מניות, לפיו, אבי באום השקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלותו של מר אבי באום, תרכוש מסהר החזקות וטכנולוגיות בע"מ, את מלוא החזקותיה (50%) בדי.סי.אל.בי.אי השקעות בע"מ באופן שלאחר רכישת המניות כאמור אבי באום השקעות תחזיק ב-100% מהונה המונפק של די.סי.אל.בי.אי המחזיקה ב-52.7% ממניות חילן.