חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות

לתחילת העמוד חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "תקופת הבחירות" - כל אחת מאלה:

  (1) תקופה של 30 ימים המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות בחירות מקדימות, כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - חוק המפלגות);

  (2) תקופה של 60 ימים המסתיימת ביום ה־ 14 שלאחר יום הבחירות;

  (3) תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של רשות מקומית לפי סעיף לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הרשויות המקומיות (בחירות), ולראש רשות מקומית לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 (להלן - חוק הבחירה הישירה);

  (4) תקופה של 30 ימים המסתיימת ביום שלאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של רשות מקומית או לראש רשות מקומית, שאינו היום האמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ובסעיף 3 לחוק בחירת ראש הרשות.

  (5) תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות בחירות למועצה של מועצה אזורית לפי סעיף 3ל חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 (להלן - חוק מועד בחירות כלליות), ולראש מועצה אזורית לפי סעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988 (להלן - חוק בחירת ראש מועצה אזורית);

   

  (6) תקופה של 30 ימים המסתיימת ביום שלאחר היום שבו נערכות בחירות למ7ועצה של מועצה אזורית, לראש מועצה אזורית או לועד מקומי של יישוב, שאינו היום האמור בסעיף 3 לחוק מועד בחירות כלליות ובסעיף 3 לחוק בחירת ראש מועצה אזורית.

  "מקבל" - מי שמקבל תשלום מאת משלם או מטעמו ובלבד שהוא מועסק על ידי המשלם, או נותן לו שירות, לפי הענין, בתקופת הבחירות בלבד. ואולם לעניין מי שמועסק כמזכיר ועדת קלפי ביום הבחירות על ידי משלם כאמור בפסקה (2) להגדרה "משלם" - אף אם אינו מועס' בתקופת בחירות בלבד;

  "משלם" - כל אחד מאלה:

  (1) מפלגה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק המפלגות;

  (2) רשות שעל פי דין ממונה על ביצוע בחירות;

  (3) מועמד לבחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות;

  (4) סיעת אם, סיעה או רשימה כהגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993;

  (5) מועמד לראש רשות מקומית כמשמעותו בחוק הבחירה הישירה.

  (6) מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק בחירות ראש מועצה אזורית.

   

  "נער" - כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953;

  "הפקודה" - פקודת מס הכנסה;

  "תשלום" - תמורה, בכסף או בשווה כסף, בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי הענין, בתקופת הבחירות, עד לסכום של 18,000 שקלים חדשים, ובלבד שלא ניתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

לתחילת העמוד 2. הוראות מיוחדות לגבי תשלום בתקופת בחירות
 • (א) על אף הוראות כל דין לא יראו תשלום שניתן למקבל -

  (1) כהכנסה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה).

  (1א) כשכר או כתמורה בשל עסקה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, למעט לגבי תשלום שניתן למקבל תמורת נכס שהוא מוכר במהלך עסקיו או תמורת שירות שהוא נותן במהלך עסקיו;

  (2) כהכנסה לענין חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי), למעט לענין ביטוח נפגעי עבודה;

  (3) כהכנסה לענין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, ולענין חוק מס מקביל, התשל"ג-1973.

  (א1) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), יראו תשלום שניתן למקבל שהוא נער כהכנסת עבודה, כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה, ויחולו לגביה הוראות סעיף 164 לפקודה.

  (ב) מקבל שאינו נער חייב במס בשיעור של 25% (להלן - המס המיוחד) לגבי תשלום ללא זכות לניכוי, לקיזוז לפטור או להפחתה כלשהם.

   

  (ג) בשעת תשלום לפי סעיף זה -

  (1) ינכה המשלם ממנו את המס המיוחד וישלמו לפקיד השומה כהגדרתו בפקודה במועד שנקבע התקנות, בצירוף דין וחשבון שיגיש באותו המועד כפי שנקבע בתקנות;

  (2) יעביר את דמי הביטוח כמשמעותם לפי חוק הביטוח הלאומי (להלן - דמי ביטוח) למוסד לביטוח לאומי, בשיעור הקבוע בו בפרט 4 ללוח י', בצירוף רשימה של מקבלי התשלום ושל הסכומים ששילם עבורם, והכל על גבי טופס שיקבע המוסד לביטוח לאומי; הוראות פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי יחולו על דמי הביטוח.

  (ד) יראו את המס המיוחד כמס הכנסה לענין שומה, גביה ועונשין לפי הפקודה; על ניכוי המס המיוחד יחולו הוראות סעיף 164 לפקודה, כאילו היה ניכוי מס שהמשלם חייב בו.

לתחילת העמוד 3. ניכוי מתשלומים אחרים
 • (א) בסעיף זה, "תשלום אחר" - תמורה שאינה תשלום בשל אחד או שניים אלה, בלבד:

  (1) בשל סכומה;

  (2) בשל הינתנה במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

  (ב) מי שמשלם למקבל תשלום אחר, ינכה בשעת התשלום האחר:

  (1) מס באופן ובשיעורים שיקבע שר האוצר, ויראו ניכוי זה כניכוי לפי סעיף 164 לפקודה;

  (2) דמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות שיקבע שר העבודה והרווחה, ובשיעורים שיקבע; לא קבע שר העבודה והרווחה הוראות כאמור, יחולו, לענין דמי ביטוח בשל תשלום אחר הוראות סעיף 2(ג)(2).

לתחילת העמוד 4. סמכות להתקין תקנות
 • שר האוצר רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע חוק זה, ולענין דמי ביטוח יותקנו התקנות באישור שר העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד 5. תיאום תשלומים ועיגולם
 • הסכום שבהגדרה "תשלום" בסעיף 1, יתואם לפי סעיף 120ב לפקודה, יראו אותו כתקרת הכנסה והוא יעוגל ל-100 שקלים חדשים הקרובים.

לתחילת העמוד 6. תחולה
 • (א) חוק זה יחול על הבחירות המוקדמות ובחירות לכנסת הארבע-עשרה ואילך.

  (ב) חוק זה יחול על בחירות למועצה של רשות מקומית ועל בחירות לראש רשות מקומית שייערכו לאחר יום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998).