חוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002

לתחילת העמוד צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003)(עידוד המגזר העסקי קליטת עובדים)) (שירותים ציבוריים), התשס"ג-2003
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בצו זה -
  "החזקה" - כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

  "תאגיד מקומי"-תאגיד אשר לפחות מחצית מן ההון או מכוח ההצבעה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי רשות מקומית, או תאגיד מקומי אחר, או שיש לרשות מקומית, או לתאגיד מקומי אחר, במישרין או בעקיפין, זכות למנות מחצית לפחות ממספר הדירקטורים בו, והכל כשההחזקה או זכות המינוי כאמור הם של הרשות המקומית לבדה או יחד עם אחד או יותר מאלה:

  (1) רשות מקומית אחרת, אחת או יותר;

  (2) תאגיד מקומי אחר, אחד או יותר;

  (3) המדינה.

לתחילת העמוד 2. שירותים ציבוריים שלא ייכללו בענפי המגזר העסקי
 • ענפי המגזר העסקי כמשמעותובחוק לא יכללו שירותים ציבוריים שנותן כל אחד מאלה:

  (1) חברה ממשלתית, חברה מעורבת וחברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

  (2) תאגיד שהוקם בחוק;

  (3) תאגיד מקומי;

  (4) תאגיד שלמעלה ממחצית ממכירותיו בשנת 2002 הם של מצרכים או שירותים, שרמת הפיקוח עליהם היא לפי פרק ה' או פרק ו' לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996;

  (5) גופים שלמעלה ממחצית של הכנסותיהם בשנת 2002 שולמו להם מהממשלה או מרשויות מקומיות;

  (6) מועצת הזיתים שהוקמה בצו מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הקמת מועצת הזיתים), התשל"ו-1976, המועצה לייצור ולשיווק דבש בע"מ, המועצה לגפן היין בע"מ והמועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ.

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • תחילתו של צו זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003).