תקנות שעת חירום

לתחילת העמוד תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020
 • בתקנות שעת חירום אלה –
  ”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

  ”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940;

  ”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20(1) לפקודה האמורה;

  ”מעבדת תיקונים“ – (נמחקה);

  ”מעסיק“ – מי שמעסיק עובדים;

  ”מקום מגורים“ – לרבות מקום שהייה קבוע;

  ”מקום עבודה“ – חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק, כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי;

  ”מקום עבודה חיוני“ – (נמחקה);

  ”ספורטאי תחרותי“ – ספורטאי החבר באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ״ח–1988;

  ”עובד“ – לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.

לתחילת העמוד איסור שהייה במרחב הציבורי ובמקומות שפעילותם אסורה
 • לא ישהה אדם במקומות המפורטים להלן:
  (1) נמחקה

  (2) גן שעשועים או מיתקני שעשועים המצויים בשטח ציבורי, מקום או עסק שפעילותו אסורה לפי תקנה 5(א).

לתחילת העמוד תנאים לקיום תפילה במבנה
 • תפילה במבנה תתקיים בהתאם להוראות המנהל.

לתחילת העמוד כללי התנהגות במרחב הציבורי
 • (א) השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם לכללים האלה:

  (1) שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל האפשר, ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום;

  (2)  בנסיעה ברכב פרטי יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב, נוסף על הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע נוסף, ובלבד שישב בספסל נפרד; פסקה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מעל שלושה אנשים באותו הרכב;

  (3) (נמחקה);

  (4) נמחקה.

  (ב) המחזיק במיתקני כושר בשטח ציבורי, יציב שלט בסמוך למיתקנים אלה לעניין החובה לשמור מרחק לפי תקנת משנה (א)(1). 

   

   

   

   

   

   

   

לתחילת העמוד אחריות מעסיק
 • מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:

  (1) בטרם כניסה למקום עבודה –

  (א) המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:

  (1) האם אתה משתעל?
  (2) האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  (3) האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

  לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

  (ב) המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

  (ג) פסקאות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על אדם הנכנס למוסד רפואי לקבלת טיפול רפואי;

  (2) שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;

  (3) לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;

  (4) מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים;

  (5) מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים, ואולם במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מחמש קומות, לא יהיו במעלית נוסעים במספר הגדול ממחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; המעסיק יציב שלט בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המותר בהתאם לפסקה זו;

  (6) לעניין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

   

   

לתחילת העמוד חובות מחזיק מקום הפתוח לציבור
 • (א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 3א, על מחזיק של מקום הפתוח לציבור שפעילותו לא נאסרה לפי תקנה 5(א), יחולו ההוראות המנויות להלן:

  (1) המחזיק של המקום יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות (2) עד (10); הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול מחזיק המקום כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק של המקום;

  (2) המחזיק של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו;

  (2א) בדלפק שירות, אם ישנו, תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;

  (3) המחזיק של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) ו-(6), בשינויים המחויבים;

  (4) המחזיק של המקום, יעמוד בהוראות סעיף 3ה(ג1) לצו בריאות העם;

  (5)

  (א) המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:

  (1) בכל עת לא ישהו במקום, באזור הפתוח לקהל, למעט החניון, אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה "התקהלות במבנה" או "התקהלות בשטח פתוח" שבסעיף 3א(ב) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף 2020) להלן -צו בידוד בית), לפי העניין, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;
  (2) בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל למעט החניון ביחס של יותר מאדם אחד לכל 17 מטרים רבועים;

  (ב) המחזיק של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור בפסקת משנה (א) וכן יציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת במקום;

  (6) המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;

  (7) המחזיק של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

  (8) אם מצויה מעלית במקום, המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים, או בבניין בעל חמש קומות ומעלה, כי מספר הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר;

  (9) המחזיק של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, "משטחים פנימיים" – כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;
  (10) במתחם יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

  (ב) בתקנה זו –
  "לקוח" – לרבות מקבל שירות או מבקר במקום הפתוח לציבור, לפי אופי המקום;
  "מחזיק" של מקום – לרבות בעלים, מפעיל ומי שחייב ברישיון לפי דין;
  "מקום הפתוח לציבור" – מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב, לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח, ולמעט כל אלה:

  (1) מקום כמפורט בתקנה 5(ב);

  (2) מקום שחלה לגביו תקנה 2(ג)(1) או (י), 2ב או 2ג לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, או שחלה לגביו תקנה 4(ב) לתקנות כאמור;
  (3) מקום ציבורי שניתן בו שירות בריאות.

לתחילת העמוד הגבלת תחבורה ציבורית
 • (א) לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית אלא כמפורט להלן:

  (1) אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות לציבור – לפי הוראות שר התחבורה בתוקף סמכותו לפי כל דין;

  (2) נוסף על האמור בפסקה (1), שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור כמפורט להלן ובתנאים אלה:

  (א) שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בהתאם להוראות המנהל לעניין מניעת הדבקה; לעניין זה "המנהל" – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, 1940, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20(1) לפקודה האמורה;

  (ב) הפעלת מונית עם שני נוסעים בכל ספסל או הסעה של אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסעים כאמור ישבו במושבים האחוריים וחלונות המונית יהיו פתוחים.

  (א1) על אף הוראות תקנת משנה (א)(1) ו-(2), לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית אל השטח התחום בקו ירוק במפה שבתוספת הרביעית (להלן – שטח מירון והסביבה) או ממנו, למעט הפעלת מוניות כאמור בתקנת משנה (א)(2)(ב) לצורך מתן שירותי הסעה למי שרשאים לשהות בשטח האמור לפי תקנה 5א(א) ולמעט הפעלת אוטובוסים ציבוריים כמפורט להלן:

  (1) אוטובוסים ציבוריים הנותנים שירותי תחבורה ציבורית בהתאם לרישיון הפעלה שנתן המפקח על התעבורה לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בשטח מירון והסביבה, למעט לאזור קבר הרשב"י המצוין במפה שבתוספת הרביעית (להלן – אזור קבר הרשב"י) וממנו;

  (2) אוטובוסים ציבוריים המופעלים לפי שני אלה:

  (א) רישיון להסעה מיוחדת שנתן המפקח על התעבורה לפי סעיף 35 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985;

  (ב) היתר מיוחד בכתב שנתן המפקח על התעבורה לצורך הסעת נוסעים לאזור של קבר הרשב"י וממנו לשם הדלקת מדורה או השתתפות בהדלקה בכפוף לתקנות 5א ו-5ב.

  (ב) לעניין תקנה זו, "שירות תחבורה ציבורית" – אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור.

לתחילת העמוד בוטלה (1)
לתחילת העמוד בוטלה (2)
 •  

   

   

   

   

לתחילת העמוד הפעלת מקווה
 • לא יפעיל אדם מקווה אלא בכפוף לתנאים אלה:

  (1) המקווה פועל בכפוף לכל דין ובכלל זה בכפוף להוראות תקנה 3א 1, למעט תקנת משנה (א)(1) בה;

  (2) בכל עת שהמקווה פתוח לציבור יהיה נוכח במקווה אחראי מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות תקנה זו;

  (3) בלי לגרוע מהוראות כל דין, מקוואות יפעלו בהתאם להוראות המנהל;

  (4) נוסף על האמור בתקנה 3א 1(א)(5)(א), במקווה גברים, לא ישהו בכל עת בבור הטבילה טובלים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 6 מטרים רבועים

  (5) לפני הגעה למקווה נשים, תתאם אישה מראש את מועד הגעתה.

לתחילת העמוד שירות משלוחים
 • בכפוף להוראות תקנה 5, אין בהוראות תקנות אלה כדי לאסור על שירות משלוחים; בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.

לתחילת העמוד הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי
 •  (א)  לא יפעיל אדם מקום או עסק, לרבות בבית מגורים, כמפורט להלן:

  (1) (נמחקה);

  (1א) (נמחקה);

  (2) דיסקוטק, פארק מים, בית מרחץ, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומיתקני שעשועים, מקום לעריכת ירידים;

  (2א) נמחקה. 

  (ב) הפעלת אולם אירועים ובלבד שהאירוע יתקיים בשטח פתוח ולא במבנה, והמחזיק או המפעיל של אולם האירועים יפעל לפי האמור בתקנה 3א 1, ואולם לעניין זה יקראו את תקנת משנה (א)(5)(א) לתקנה האמורה כך:
  "(א) המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 15 מטרים רבועים ובלבד שמספרם יהיה פחות מהמספר הקבוע בהגדרה "התקהלות בשטח פתוח" שבסעיף 3א)ב( לצו בריאות העם."
  לעניין פסקת משנה זו - "אולם אירועים" - אולם שמחות, גן אירועים או עסק אחר שמקיים אירועים."

  (3) (נמחקה).

  (א1) (נמחקה).

  (ב) אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים האלה:

  (1) בית אוכל, ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, בר או פאב, בתנאי שהמחזיק או המפעיל של בית העסק יפעל בכפוף להוראות תקנה 3א 1, ואולם לעניין זה יקראו את תקנות המשנה שלה שלהלן בשינויים המפורטים לגביהן, והכול בהתאם להוראות המנהל:

  (א) בתקנת משנה (א)(1), במקום "המחזיק של המקום" יבוא "המחזיק או המפעיל של בית העסק" ובמקום "לפני פתיחת המקום" יבוא "לפני הפעלת העסק בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק";

  (ב) בתקנת משנה (א)(5), במקום פסקת משנה (א) יבוא:

  "(א) המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום יותר אנשים מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק, ובלבד שבעסקים שלפי רישיון העסק יכולים להכיל יותר מ־ 100 לקוחות, מספר הלקוחות לא יעלה על 85% מהמותר ברישיון העסק;

  (2) מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים – בכפוף לכל אלה:

  (א) המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

  (ב) המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א 1(א)(5);

  (ג) על המחזיק או המפעיל של מקום, אף אם אינו מעסיק, תחול תקנה 3א(1)(א) ו-(ב), בשינויים המחויבים, למעט אם מקום כאמור פועל בתוך קניון;

  (2א)

  (א) חנות שאינה כאמור בתקנת משנה (ב)(2) – בכפוף לתנאים כמפורט להלן:

  (1) המחזיק או המפעיל של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) – למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם לאמור בתקנה 3א(6), בשינויים המחויבים;

  (1א) בעל העסק או החנות כאמור יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (1) ו-(2) עד (6); הצהרה יכול שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק או החנות כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח על מול בעל העסק או החנות;

  (2) המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקת משנה זו (בפסקת משנה זו – ממונה על ענייני קורונה);

  (3) המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בחנות, ובכלל זה המחיצה כאמור בפסקת משנה (4), באופן תדיר;

  (4) בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;

  (5) המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, ציפויות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;

  (5א) המחזיק או המפעיל של החנות יסמן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקומות לעמידת הלקוחות במרחק שני מטרים זה מזה; בעל החנות יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

  (6) המחזיק או המפעיל של החנות יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א 1(א)(5).

  (א1) מספרה או עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית – בכפוף לתנאים כמפורט להלן:

  (1) בעל העסק יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת העסק הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (2) עד (6); הצהרה כאמור יכול שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק;

  (2) המחזיק או המפעיל של העסק, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) – למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם לאמור בתקנה 3א(6), בשינויים המחויבים;

  (3) המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסק; בלי לגרוע מהאמור, יבצע חיטוי של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו בשימוש וכן כביסה של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

  (4) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה כהגדרתה בצו בריאות העם ומגן פנים, יעטה כפפות ויחליף את הכפפות, בין לקוח ללקוח;

  (5) המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין הלקוחות, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ולרבות באזור ההמתנה; בעל העסק יציב, במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

  (6) המחזיק או המפעיל של העסק יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א 1(א)(5).

  (ב) (נמחקה);

  (3) קניון בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

  (א) המחזיק או המפעיל של הקניון יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת הקניון, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (ב) עד (יב); הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול המחזיק או המפעיל של הקניון כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק או המפעיל של הקניון;

  (ב) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקה זו;

  (ג) המחזיק או המפעיל של הקניון, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) ו-(6), בשינויים המחויבים;

  (ד) המחזיק או המפעיל של הקניון, יעמוד בהוראות סעיף 3ה(ג1) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – צו בריאות העם);

  (ה) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א 1)א() 5(, ואולם לעניין זה יקראו את התקנה האמורה כך שבכל מקום, במקום "באזור הפתוח לקהל למעט החניון" יבוא "באזור הפתוח לקהל, לרבות שטחי המכירה שבחנויות ולמעט שטח החניון";

  (ו) המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;

  (ז) המחזיק או המפעיל של הקניון יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של הקניון יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

  (ח) אם מצויה מעלית בקניון, המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר;

  (ט) המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד על שמירת כללי היגיינה בקניון וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, "משטחים פנימיים" – כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;

  (י) בשטחי הקניון יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;

  (יא) המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון"למעט בבית אוכל כאמור בתקנה 5(ב)(1), לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון;

  (יב) המחזיק או המפעיל של הקניון ינהל רישום בכניסות לקניון, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת;

  (4) שוק קמעונאי, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

  (א) ראש הרשות המקומית פרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של הרשות המקומית לפני פתיחת השוק, ולפיה השוק ערוך לקיום התנאים המפורטים בפסקאות משנה (ב) עד (ט) וכי הרשות המקומית נערכה להבטחת התנאים כאמור;

  (ב) הרשות המקומית תפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) ו-(6) בשינויים המחויבים;

  (ג) לעניין הוראות סעיף 3ה(ג1) לצו בריאות העם, יראו את הרשות המקומית כמחזיק או כמפעיל של מקום כאמור באותו סעיף לגבי השוק;

  (ד) הרשות המקומית תפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א 1(א)(5);

  (ה) הרשות המקומית תקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן תמנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;

  (ו) הרשות המקומית תסמן במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה ותציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

  (ז) הרשות המקומית תקפיד על שמירת כללי היגיינה בשוק ותנחה את בעלי העסקים במקום ואת עובדיהם בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות;

  (ח) בשטחי השוק יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;

  (ט) הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק "למעט בבית אוכל כאמור בתקנה 5(ב)(1); הרשות המקומית תתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק;

  (י) הרשות המקומית תנהל רישום בכניסות לשוק, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בשוק בכל עת;
  לעניין פסקה זו, "הרשות המקומית" – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק הקמעונאי;

  (5) ספרייה - בכפוף להוראות תקנה 3א 1 ובתנאי שהחזרת ספרים לספרייה מהשאלה, תיעשה לתוך מכל איסוף שבו ישהו הספרים בלא מגע למשך 3 ימים מיום החזרתם;

  (6) גן חיות, ספארי, פינת חי – בכפוף להוראות תקנה 3א1 ולהוראות המנהל;

  (7) מכון כושר ומקום במבנה שמתקיימת בו פעילות ספורט או מחול ואינו מכון כושר (בפסקה זו – סטודיו) – בכפוף להוראות תקנה 3א1, והכול בהתאם להוראות המנהל.

  (8) מוזאון וחללי תצוגה אחרים בכפוף להוראות תקנה 3א 1, למעט מיתקנים או מוצגים שניתן לגעת בהם והם מיועדים לילדים."

  (9) בריכת שחייה, למעט הפעלת בריכת פעוטות, בתנאי שהמחזיק או המפעיל של העסק יפעל בכפוף להוראות תקנה 3א 1, ואולם לעניין זה יקראו את תקנת משנה (א)(5) לתקנה האמורה כך שאחרי פסקת משנה (א) בה יבוא המפורט להלן, והכול בהתאם להוראות המנהל:
  "(א1) נוסף על האמור בפסקת משנה (א), במי הבריכה, לא ישהו אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 6 מ"ר;";

  (10) אטרקציה תיירותית, בכפוף להוראות תקנה 3א 1, ובהתאם להוראות המנהל;

  (11) רכבל, בכפוף להוראות תקנה 3א 1, ואולם לעניין זה יקראו את תקנת משנה (א) לתקנה האמורה כך שבמקום פסקת משנה (5) בה יבוא:
  "(5) המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים לרכבל, כך שמספר הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר, אלא אם כן הם אנשים הגרים באותו מקום, ואולם מספר הנוסעים לא יעלה על 20 ;"

  (12) אולם או גן לשמחות ואירועים או אולם אירועים, בכפוף להוראות תקנה 3א 1, למעט תקנת משנה (א)(5), בהתאם להוראות המנהל, ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים להלן, לפי העניין:

  (א) לגבי חתונה או אירוע לציון טקס דתי, ובכלל זה אירוע לציון הולדת בן או בת, אירוע לציון בת או בר מצווה או אירוע דומה בדתות אחרות שייערך באולם או בגן לשמחות ולאירועים, יתקיימו כל התנאים האלה:

  (1) בכל עת לא ישהו באירוע מספר אנשים, ביחס של יותר מאדם אחד לכל 2 מטרים רבועים בשטח שבו מתקיים האירוע, ואולם לא ישהו באירוע מספר אנשים העולה על 250 למעט עובדי אולם האירועים;

  (2) המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור בפסקת משנה ) 1( וכן יציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת במקום;

  (3) המחזיק או המפעיל של המקום ידרוש ממזמין האירוע להעמיד לרשותו את הרשימה הטלפונית ויידע את המוזמנים לפני קיום האירוע, בעצמו או באמצעות מזמין האירוע, על כך שמספרי הטלפון שלהם צריכים להיות מועברים לידיו לפי הוראות תקנות אלה, לצורך המפורט בפסקת משנה (3); יידוע כאמור ייעשה, ככל הניתן, לפני העברת מספרי הטלפון למחזיק או למפעיל;

  (4) קבע ראש השירות או רופא מחוזי, כי אחד העובדים או המשתתפים ששהו באירוע נדבק בנגיף הקורונה )להלן - חולה(, רשאי הוא לדרוש מהמחזיק או המפעיל של המקום את הרשימה הטלפונית וזאת לסיוע בביצוע חקירה אפידמיולוגית ולשם שימוש ברשימה הטלפונית למסירת הודעה לאנשים שלפי ממצאי החקירה כאמור, באו במגע הדוק עם החולה - על הממצא כאמור, ועל החובה החלה עליהם לפי דין בשל כך, ולמטרה זו בלבד; ההודעה לאנשים לא תכלול פרטים מזהים לגבי החולה;

  (5) המחזיק או המפעיל של המקום שקיבל את הרשימה הטלפונית ממזמין האירוע, ישמור אותה בסוד, לא יגלה את האמור בה לאחר ולא יעשה בה כל שימוש פרט לתכלית האמורה בפסקת משנה זו;

  (6) המחזיק או המפעיל של המקום ימחק את הרשימה הטלפונית ביחס לאירוע מסוים, בחלוף 20 ימים מאותו אירוע;

  לעניין פסקת משנה זו -
  "אולם או גן לשמחות ולאירועים" - כמשמעותו בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013;
  "ראש השירות" ו"רופא מחוזי" - כהגדרתם בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;
  "רשימה טלפונית" - מספרי הטלפון, ככל שישנם, של המשתתפים באירוע לרבות נותני שירות, בלא שם, מספר זהות או פרטים מזהים נוספים;

  (ב) לגבי אירוע שאינו כאמור בפסקת משנה (א) שייערך באולם אירועים- יתקיימו כל התנאים האלה:

  (1) האירוע יתקיים בשטח פתוח ולא במבנה;

  (2) בכל עת לא ישהו במקום אנשים באזור הפתוח לקהל במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה "התקהלות בשטח פתוח" שבסעיף 3א(ב) לצו בריאות העם;

  לעניין פסקת משנה זו, "אולם אירועים" - אולם שמחות, גן אירועים או עסק
  אחר שמקיים אירועים;

  (13)  מקום תרבות בכפוף להוראות תקנה 3א 1, ובהתאם להוראות המנהל,
  ובתנאים הבאים:

  (1) מספר המשתתפים בפעילות התרבות יהיה מספר האנשים המותר;

  (2) הצפייה בפעילות התרבות במקום התרבות תהייה בהושבת הצופים במקומות מסומנים;
  לעניין פסקה זו -
  "מספר האנשים המותר" - לא יותר מ– 75% מהתפוסה המרבית של המקום ובלבד שלא יעלה על 250 אנשים, ואולם לגבי מקום תרבות מסוים באישור מיוחד של המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט, ולאחר שהוכח להנחת דעתו כי אין במתן האישור לאותו מקום כדי לפגוע בבריאות הציבור - שלא יעלה על 500 אנשים, והכל למעט עובדי המקום וכל מי שנמצא במקום לצורך קיום פעילות התרבות;
  "מקום תרבות" - בית קולנוע, תיאטרון, מוסד תרבות אחר או מקום לעריכת מופעים, המקיימים פעילות תרבות;
  "פעילות תרבות" - הקרנות סרטים, הצגות תיאטרון, הופעות מחול, קונצרטים והופעות מוסיקה ואירועי ספרות ובלבד שאינו אירוע הכולל ריקוד של הצופים בו.

    (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), ביישוב שמרבית תושביו מוסלמים וכן באזור בירושלים המסומן במפה שבתוספת השלישית אשר הוכרזו כאזור מוגבל כהגדרתו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020, לא יפעיל אדם מקום, עסק או חנות כמפורט בתקנת משנה (ב)(1) עד (2א), בדרך של פתיחתם לציבור, החל משעה 19:30 ועד 3:00 למחרת היום, למעט בית מרקחת ובכפוף לאמור בתקנת משנה (ב)(2); אדם רשאי להפעיל מקום, עסק או חנות כאמור בהזמנה מראש באמצעות טלפון או המרשתת (אינטרנט), בשירות משלוחים בלבד ובלא איסוף מהמקום, מהעסק או מהחנות כאמור.

לתחילת העמוד הגבלות לעניין שהייה או השכרת יחידת אירוח או צימר בשטח מירון והסביבה
 • (א)      לא ישהה אדם בשטח מירון והסביבה למעט –

  (1)  אדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע מצוי בשטח האמור;

  (2)  אדם הנדרש להגיע לשטח האמור במסגרת עבודתו;

  (3)  אדם שקיבל היתר לפי תקנה 5ג ובהתאם לתנאי ההיתר;

  (4)  אדם ששוטר התיר לו כניסה לשטח האמור לצורך שהייה בו בשל צורך חיוני, ובכלל זה לשם מתן או קבלה של סיוע רפואי או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה.

  (ב)  לא ישכיר אדם יחידת אירוח או צימר בשטח מירון והסביבה לאדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע אינו מצוי בשטח האמור.

לתחילת העמוד איסור הדלקת מדורות
 • (א)      לא ידליק אדם מדורה ולא ישהה אדם לצד מדורה, למעט אדם שקיבל היתר לפי תקנה 5ג.

  (ב)  אין בהוראות תקנת משנה (א) כדי לגרוע מהוראות כל דין הנוגעות להדלקת מדורות שהדלקתן אינה אסורה לפי תקנת משנה (א) או מסמכות נציב כבאות והצלה או מי שהוא הסמיך לכך לאסור על הדלקת מדורות בהתאם לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה-2015.

  (ג)  בתקנה זו, "מדורה" – דליקה יזומה מבוקרת, למעט דליקה כאמור בתוך מיתקן ייעודי להכנת אוכל או לשריפתו, או בתוך מיתקן ייעודי לחימום, ולמעט דליקה כאמור שהותרה על פי כל דין.

לתחילת העמוד היתר להדליק מדורה או להשתתף בהדלקתה באזור קבר הרשב"י
 • (א)      השר לשירותי דת רשאי לתת היתר בכתב לאדם להדליק מדורה כהגדרתה בתקנה 5ב(ג) או להשתתף בהדלקתה באזור קבר הרשב"י.

  (ב)  היתר השר לשירותי דת כאמור בתקנת משנה (א) יינתן בעבור הדלקה או השתתפות בהדלקה באחת משלוש הדלקות, אשר יתקיימו במועדים שונים, ובלבד שמספר המשתתפים בכל הדלקה לא יעלה על 50; במתן היתרים לפי תקנת משנה זו, ייתן השר לשירותי דת ייצוג שוויוני, בנסיבות העניין, לקהילות שונות, אשר להן מסורת הדלקה באזור קבר הרשב"י בל"ג בעומר, ובכלל זה ייצוג הולם לנשים.

  (ג)  עובד שהשר לשירותי דת מינה לשם כך מתוך עובדי משרדו יעביר מבעוד מועד למשטרת ישראל את שמות האנשים אשר קיבלו היתר לפי תקנה משנה (א).

  (ד)  מי שקיבל היתר לפי תקנת משנה (א), ינהג בהתאם להוראות המנהל בכל הנוגע להדלקה ולהשתתפות בה.

לתחילת העמוד הגבלות לעניין שהייה או השכרת יחידת אירוח או צימר באזור מירון
 • (א) לא ישהה אדם באזור מירון שבשטח מירון והסביבה, הצבוע אדום במפה שבתוספת הרביעית (להלן – אזור מירון), למעט –

  (1) אדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע מצוי באזור מירון;

  (2) אדם הנדרש להגיע לאזור מירון במסגרת עבודתו;

  (3) אדם ששוטר התיר לו כניסה לאזור מירון האמור לצורך שהייה בו בשל צורך חיוני ובכלל זה לשם מתן או קבלה של סיוע רפואי או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה.

  (ב) לא ישכיר אדם יחידת אירוח או צימר באזור מירון לאדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע אינו מצוי באזור האמור.

 • העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

  (1) המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 5(א), המפעיל מקום, עסק או חנות בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 5(ג); לעניין זה, "מפעיל" – מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים בתקנה 5(א) או 5(ג), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;

  (2) (נמחקה);

  (3) השוהה במקום המפורט בתקנה 2א, בניגוד לתקנה האמורה;

  (4) נמחקה

  (5) המפעיל שירות תחבורה ציבורית בניגוד לתקנה 3ב;

  (6) המפעיל בית אוכל, בר או פאב, בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק, מבלי שהגיש הצהרה כאמור בתקנה 3א 1(א)(1), מבלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 3א 1(א)(5)(ב) או מבלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 3א 1(א)(7), והכול בניגוד לתקנה 5)ב() 1); לעניין זה, "מפעיל" - מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;"

  (7) המפעיל חנות, בעצמו או באמצעות אחר, ללא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א)(1א), מבלי שבחנות ישנה מחיצה כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א)(4), מבלי שבחנות סומנו מקומות לעמידה או הוצב שילוט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א)(5א) או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א)(6); לעניין זה, "מפעיל" – מי שמפעיל חנות כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;

  (8) המפעיל מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור ובכלל זה הסרת שיער בלייזר, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א1)(1), בלי שווידא כי המטפל עוטה מסכה, מגן פנים או כפפות, בעת טיפול בלקוח, כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א1)(4), או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א1)(6); לעניין זה, "מפעיל" – מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

  (9)        המפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 5(ב)(3)(א), מבלי שקבע ויישם מנגנון לוויסות מספר הלקוחות והציב שלט לעניין מספר הלקוחות המותר, כאמור בתקנה 5(ב)(3)(ה), מבלי שבקניון באזור עמידה בתורים, סומנו מקומות לעמידה או מבלי שהוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 5(ב)(3)(ז), מבלי שהציב שלט בכניסה למעליות לעניין מספר השוהים המותר כאמור בתקנה 5(ב)(3)(ח), או שהציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, או מבלי שמנע גישה לשולחנות או לכיסאות כאמור, ומבלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה, כאמור בתקנה 5(ב)(3)(יא); לעניין זה, "מפעיל" – מי שמפעיל קניון כאמור בתקנה 5(ב)(3), ואם הוא עסק טיעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר.

  (10) השוהה בשטח מירון והסביבה בניגוד לתקנה 5א(א);

  (11) המשכיר יחידת אירוח או צימר בשטח מירון והסביבה לאדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע אינו מצוי בשטח האמור, בניגוד לתקנה 5א(ב);

  (12) המדליק מדורה או השוהה לצד מדורה, בניגוד לתקנה 5ב(א).

  (13) המפעיל מכון כושר בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שהגיש
  הצהרה כאמור בתקנה 3א 1_א)(1), מבלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 3א 1(א)(5)(ב) או מבלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 3א 1(א)(7), והכול בניגוד לתקנה 5)ב() 7(; לעניין זה, "מפעיל" - מי שמפעיל מכון כושר כאמור בתקנה 5(ב)(7), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968- , שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק - בעל הרישיון או בעל ההיתר;

  (14) המפעיל בריכת שחייה בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שהגיש הצהרה כאמור בתקנה 3א 1)(א)(1), מבלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 3א 1)א() 5()ב( או מבלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 3א 1(א)(7), והכול בניגוד לתקנה 5(ב)(9); לעניין זה, "מפעיל" - מי שמפעיל בריכת שחייה כאמור בתקנה 5(ב)(9), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק - בעל הרישיון או בעל ההיתר;

  (15) המפעיל אטרקציה תיירותית בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שהגיש הצהרה כאמור בתקנה 3א 1(א)(1), מבלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 3א 1(א)(5)(ב) או מבלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 3א 1(א)(7), והכול בניגוד לתקנה 5(ב)(10); לעניין זה, "מפעיל" - מי שמפעיל אטרקציה תיירותית כאמור בתקנה 5(ב)(10), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968- , שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק - בעל הרישיון או בעל ההיתר;

  (16) 

  (א) המפעיל אולם או גן לשמחות ואירועים, בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום בניגוד לתקנה 5(ב)(12)(א)(2) או מפעיל אולם אירועים בקיום אירוע במבנה או בקיום אירוע שמשתתפים בו אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה "התקהלות בשטח פתוח" שבסעיף 3א(ב) לצו בריאות העם, בניגוד לתקנה 5(ב)(12)(ב); לעניין זה, "מפעיל" - מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968.

  (ב) המפעיל מקום תרבות, בעצמו או באמצעות אחר, בקיום פעילות תרבות בה מספר אנשים העולה על מספר האנשים המותר, או מפעיל מקום תרבות בקיום פעילות תרבות שלא בהושבת הצופים במקומות מסומנים, והכל בניגוד לתקנה 5(ב)(13);
  לעניין פסקת משנה זו, "מפעיל מקום תרבות" - מי שמפעיל כל מקום כאמור בתקנה 5(ב)(13), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 31968- , שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק - בעל הרישיון או בעל ההיתר.

לתחילת העמוד סמכויות שוטר
 • (א) לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות שעת חירום אלה רשאי שוטר –

  (1) להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקנות וכן להורות על הפסקת פעילות המנוגדת לאמור בתקנות;

  (2) למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכניסתו של האדם כדי להפר את האמור בתקנה 5(ב).

  (א2) בלי לגרוע מתקנת משנה (א), לשם אכיפת תקנה 5א(א) ו-(ב), רשאי שוטר לפעול כמפורט להלן ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך:

  (1) למנוע כניסה של אדם או רכב לשטח מירון והסביבה אם שהייתו בשטח האמור היא בניגוד לתקנה 5א(א) או (ב);

  (2) להוציא משטח מירון והסביבה אדם, רכב או חפץ המשמש לשהייה באותו שטח, הנמצא בו בניגוד לתקנה 5א(א) או (ב).

  (ב)  אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין.

לתחילת העמוד סייג לתחולה
 • תקנות אלה לא יחולו על משכן הכנסת, בתי המשפט, בתי דין לעבודה, בתי הדין הדתיים ומוסדות חינוך המפורטים בסעיף 2 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020; תקנה 3 לא תחול על חברי הכנסת.

לתחילת העמוד שמירת דינים
 • אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – צו בידוד בית), צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020, צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש"ף-2020, וצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020; ואולם בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה לא יחול סעיף 3ג לצו בידוד בית.

 • תחילתן של תקנות שעת חירום אלה, ביום כ"ו באדר התש"ף (22 במרס 2020), בשעה 8:00.

 • תוקפן של תקנות שעת חירום אלה עד יום כ"ט בסיוון התש"ף (21 ביוני 2020).

לתחילת העמוד תוספת ראשונה - בוטלה
לתחילת העמוד תוספת שניה
 • תוספת שנייה

  (תקנה 3א 1(א)(1), 5(ב)(2א)(א) ו–)(א 1) ו– 5(ב)(3)(א))

  התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

  שנערכה ונחתמה ב__________ ביום ______ בחודש ___________ בשנת ________

  על ידי ______________

  ת"ז _______________

  המכהן כבעל העסק / מחזיק בעסק ב_______________ (שם וכתובת העסק)

  1. אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנה 3א 1(א)(1), 5(ב)(2א)(א) / בתקנה 5(ב)(2א)(א1)/בתקנה 5(ב)(3)(א). לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף (להלן – הפעולות).
  2. אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
  3. ולראיה באתי על החתום:

   

                                                                           ____________________

                                                                                             חתימה

לתחילת העמוד תוספת שלישית
לתחילת העמוד תוספת רביעית