תקנות שעת חירום

לתחילת העמוד תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020
 • בתקנות שעת חירום אלה –
  ”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

  ”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940;

  ”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20(1) לפקודה האמורה;

  ”מעבדת תיקונים“ – (נמחקה);

  ”מעסיק“ – מי שמעסיק עובדים;

  ”מקום מגורים“ – לרבות מקום שהייה קבוע;

  ”מקום עבודה“ – חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק, כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי;

  ”מקום עבודה חיוני“ – (נמחקה);

  ”ספורטאי תחרותי“ – ספורטאי החבר באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ״ח–1988;

  ”עובד“ – לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.

לתחילת העמוד איסור שהייה במרחב הציבורי ובמקומות שפעילותם אסורה
 • לא ישהה אדם במקומות המפורטים להלן:
  (1) חוף ים, אלא אם כן המקום נמצא במרחק של 100 מטרים ממקום המגורים; ואולם מותר מעבר בחוף הים לצורך פעילות ספורט בים;

  (2) גן שעשועים או מיתקני שעשועים המצויים בשטח ציבורי, מקום או עסק שפעילותו אסורה לפי תקנה 5(א).

לתחילת העמוד איסור תפילה במבנה
 •   (א)  לא יתפלל אדם יחד עם אדם נוסף או יותר במבנה, למעט אנשים הגרים באותו מקום.

לתחילת העמוד כללי התנהגות במרחב הציבורי
 • (א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 2, השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם לכללים האלה:

  (1) שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל האפשר, ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום;

  (2)  בנסיעה ברכב פרטי יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע נוסף ובלבד שישב נוסע אחד בכל ספסל; פסקה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מעל שני נוסעים באותו הרכב, למעט אנשים הגרים באותו מקום;

  (3) (נמחקה);

  (4) ברית מילה במבנה תיערך בהשתתפות של עד 19 אנשים.

  (ב) המחזיק במיתקני כושר בשטח ציבורי, יציב שלט בסמוך למיתקנים אלה לעניין החובה לשמור מרחק לפי תקנת משנה (א)(1). 

   

   

   

   

   

   

   

לתחילת העמוד אחריות מעסיק
 • מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:

  (1) בטרם כניסה למקום עבודה –

  (א) המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:

  (1) האם אתה משתעל?
  (2) האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  (3) האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

  לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

  (ב) המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

  (ג) פסקאות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על אדם הנכנס למוסד רפואי לקבלת טיפול רפואי;

  (2) שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;

  (3) לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;

  (4) מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים;

  (5) מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים, ואולם במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מחמש קומות, לא יהיו במעלית נוסעים במספר הגדול ממחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; המעסיק יציב שלט בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המותר בהתאם לפסקה זו;

  (6) לעניין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

   

   

לתחילת העמוד חובות מחזיק מקום הפתוח לציבור
 • (א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 3א, על מחזיק של מקום הפתוח לציבור שפעילותו לא נאסרה לפי תקנה 5(א), יחולו ההוראות המנויות להלן:

  (1) המחזיק של המקום יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות (2) עד (10); הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול מחזיק המקום כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק של המקום;

  (2) המחזיק של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו;

  (3) המחזיק של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) ו-(6), בשינויים המחויבים;

  (4) המחזיק של המקום, יעמוד בהוראות סעיף 3ה(ג1) לצו בריאות העם;

  (5)

  (א) המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:

  (1) בכל עת לא ישהו במקום לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות;
  (2) בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 15 מטרים רבועים;

  (ב) המחזיק של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור בפסקת משנה (א) וכן יציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת במקום;

  (6) המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;

  (7) המחזיק של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

  (8) אם מצויה מעלית במקום, המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים, או בבניין בעל חמש קומות ומעלה, כי מספר הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר;

  (9) המחזיק של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, "משטחים פנימיים" – כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;
  (10) במתחם יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

  (ב) בתקנה זו –
  "לקוח" – לרבות מקבל שירות או מבקר במקום הפתוח לציבור, לפי אופי המקום;
  "מחזיק" של מקום – לרבות בעלים, מפעיל ומי שחייב ברישיון לפי דין;
  "מקום הפתוח לציבור" – מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב, לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח, ולמעט כל אלה:

  (1) מקום כמפורט בתקנה 5(ב);

  (2) מקום שחלה לגביו תקנה 2(ג)(1) או (י), 2ב או 2ג לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, או שחלה לגביו תקנה 4(ב) לתקנות כאמור;
  (3) מקום ציבורי שניתן בו שירות בריאות.

לתחילת העמוד הגבלת תחבורה ציבורית
 • (א) לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית אלא כמפורט להלן:

  (1) אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות לציבור – לפי הוראות שר התחבורה בתוקף סמכותו לפי כל דין;

  (2) נוסף על האמור בפסקה (1), שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור כמפורט להלן ובתנאים אלה:

  (א) שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בהתאם להוראות המנהל לעניין מניעת הדבקה; לעניין זה "המנהל" – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, 1940, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20(1) לפקודה האמורה;

  (ב) הפעלת מונית עם נוסע אחד בכל ספסל או הסעה של אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסעים כאמור ישבו במושבים האחוריים וחלונות המונית יהיו פתוחים.

  (א1) על אף הוראות תקנת משנה (א)(1) ו-(2), לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית אל השטח התחום בקו ירוק במפה שבתוספת הרביעית (להלן – שטח מירון והסביבה) או ממנו, למעט הפעלת מוניות כאמור בתקנת משנה (א)(2)(ב) לצורך מתן שירותי הסעה למי שרשאים לשהות בשטח האמור לפי תקנה 5א(א) ולמעט הפעלת אוטובוסים ציבוריים כמפורט להלן:

  (1) אוטובוסים ציבוריים הנותנים שירותי תחבורה ציבורית בהתאם לרישיון הפעלה שנתן המפקח על התעבורה לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בשטח מירון והסביבה, למעט לאזור קבר הרשב"י המצוין במפה שבתוספת הרביעית (להלן – אזור קבר הרשב"י) וממנו;

  (2) אוטובוסים ציבוריים המופעלים לפי שני אלה:

  (א) רישיון להסעה מיוחדת שנתן המפקח על התעבורה לפי סעיף 35 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985;

  (ב) היתר מיוחד בכתב שנתן המפקח על התעבורה לצורך הסעת נוסעים לאזור של קבר הרשב"י וממנו לשם הדלקת מדורה או השתתפות בהדלקה בכפוף לתקנות 5א ו-5ב.

  (ב) לעניין תקנה זו, "שירות תחבורה ציבורית" – אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור.

לתחילת העמוד בוטלה (1)
לתחילת העמוד תנאים לטיפול נפשי באדם
 • טיפול באדם בדרך של אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול שיחות בדרך של מפגש פנים אל פנים, וללא מגע של מטופל, ובכלל זה טיפול הניתן בידי פסיכולוג או עובד סוציאלי, יתקיים בתנאים אלה:
  (1) הטיפול יתקיים עם מטופל אחד בלבד או אנשים הגרים באותו מקום;

  (2) המטפל והמטופל יעטו מסיכה כהגדרתה בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – צו בריאות העם), ואולם ניתן לקיים את הטיפול כאמור בלא עטיית מסכה, ובלבד שנשמר מרחק של 3 מטרים לפחות בין המטפל למטופל;

  (3) שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין המטפל למטופל, ובטיפול בלא עטיית מסכה – שמירת מרחק של שלושה מטרים לפחות בין המטפל למטופל;

  (4) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3) טיפול בקטין או בחסר ישע יכול שיתקיים בלא עטיית מסכה כאמור בפסקה (2) ושמירת מרחק כאמור בפסקה (3), ובלבד שמדובר בטיפול שמעצם טיבו נדרש להתקיים תוך קרבה גדולה יותר בין המטפל למטופל.

   

   

   

   

לתחילת העמוד הפעלת מקווה
 • לא יפעיל אדם מקווה אלא בכפוף לתנאים אלה:

  (1) המקווה פועל בכפוף לכל דין;

  (2) בכל עת שהמקווה פתוח לציבור יהיה נוכח במקווה אחראי מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות תקנה זו;

  (3) בלי לגרוע מהוראות כל דין, מקוואות יפעלו בהתאם להוראות המנהל;

  (4) במקווה גברים לא ישהו במתחם המקווה, בכל עת, מעל לשלושה גברים;

  (5) לפני הגעה למקווה נשים, תתאם אישה מראש את מועד הגעתה.

לתחילת העמוד שירות משלוחים
 • בכפוף להוראות תקנה 5, אין בהוראות תקנות אלה כדי לאסור על שירות משלוחים; בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.

לתחילת העמוד הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי
 •  (א)  לא יפעיל אדם מקום או עסק, לרבות בבית מגורים, כמפורט להלן:

  (1) (נמחקה);

  (1א) (נמחקה);

  (2) דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, בריכת שחייה, פארק מים, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומיתקני שעשועים, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית;

  (2א) על אף האמור בפסקה (2), תותר הפעלת בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי תחרותי בהתאם להוראות המנהל ותותר הפעלת בריכה טיפולית כהגדרתה להלן לצורך טיפול במים כאמור בה; בתקנה משנה זו, "בריכה טיפולית" – כהגדרתה בתקנה 21.1.1.1 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

  (3) (נמחקה).

  (א1) (נמחקה).

  (ב) אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים האלה:

  (1) בית אוכל, ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, בשירות משלוחים או באיסוף מבית האוכל בלבד ובכפוף לתנאים כמפורט להלן:

  (א) המחזיק או המפעיל של בית העסק לא יאפשר ישיבה של לקוחות בבית העסק ובבית העסק לא יהיו מקומות ישיבה;

  (ב) בדלפק בית העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;

  (ג) לעניין בית עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת;

  (ד) המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

  (ה) המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, ובכלל זה המחיצה כאמור בפסקת משנה (ב), באופן תדיר;

  (ו) העובדים בבית העסק, בכל עת, יעטו כפפות ומסכה כהגדרתה בצו בריאות העם;

  (ז) המחזיק או המפעיל של בית העסק יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בבית עסק שגודלו מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; ואולם רשאים לשהות בבית העסק לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בבית העסק, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר מהשטח הפתוח לציבור למעט שטח החניון;

  (ח) בבית העסק יותקן, במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור ומספר הלקוחות המותר בבית העסק;

  (2) מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים – בכפוף לכל אלה:

  (א) המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

  (ב) המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; ואולם רשאים לשהות בחנות לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר מהשטח הפתוח לציבור למעט שטח החניון;

  (ג) על המחזיק או המפעיל של מקום, אף אם אינו מעסיק, תחול תקנה 3א(1)(א) ו-(ב), בשינויים המחויבים, למעט אם מקום כאמור פועל בתוך קניון;

  (2א)

  (א) חנות שאינה כאמור בתקנת משנה (ב)(2) – בכפוף לתנאים כמפורט להלן:

  (1) המחזיק או המפעיל של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) – למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם לאמור בתקנה 3א(6), בשינויים המחויבים;

  (1א) בעל העסק או החנות כאמור יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (1) ו-(2) עד (6); הצהרה יכול שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק או החנות כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח על מול בעל העסק או החנות;

  (2) המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקת משנה זו (בפסקת משנה זו – ממונה על ענייני קורונה);

  (3) המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בחנות, ובכלל זה המחיצה כאמור בפסקת משנה (4), באופן תדיר;

  (4) בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;

  (5) המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, ציפויות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;

  (5א) המחזיק או המפעיל של החנות יסמן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקומות לעמידת הלקוחות במרחק שני מטרים זה מזה; בעל החנות יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

  (6) המחזיק או המפעיל של החנות יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה, ואולם רשאים לשהות בחנות לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם, לכל 15 מ"ר משטח המקום; המחזיק או המפעיל של החנות יציב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות; המחזיק או המפעיל של החנות יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים לחנות בהתאם לאמור בפסקת משנה זו;

  (א1) מספרה או עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית – בכפוף לתנאים כמפורט להלן:

  (1) בעל העסק יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת העסק הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (2) עד (6); הצהרה כאמור יכול שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק;

  (2) המחזיק או המפעיל של העסק, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) – למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם לאמור בתקנה 3א(6), בשינויים המחויבים;

  (3) המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסק; בלי לגרוע מהאמור, יבצע חיטוי של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו בשימוש וכן כביסה של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

  (4) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה כהגדרתה בצו בריאות העם ומגן פנים, יעטה כפפות ויחליף את הכפפות, בין לקוח ללקוח;

  (5) המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין הלקוחות, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ולרבות באזור ההמתנה; בעל העסק יציב, במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

  (6) המחזיק או המפעיל של העסק יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך העסק לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל ספר או מטפל, לפי העניין; בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ-4 לקוחות סך הכול; על אף האמור, רשאים לשהות בעסק אנשים במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר מהשטחים הפתוחים לציבור בבית העסק למעט שטח החניון; המחזיק או המפעיל של העסק יציב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בעסק; המחזיק או המפעיל של העסק יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים לעסק בהתאם לאמור בפסקת משנה זו;

  (ב) (נמחקה);

  (3) קניון בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

  (א) המחזיק או המפעיל של הקניון יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת הקניון, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (ב) עד (יב); הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול המחזיק או המפעיל של הקניון כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק או המפעיל של הקניון;

  (ב) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקה זו;

  (ג) המחזיק או המפעיל של הקניון, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) ו-(6), בשינויים המחויבים;

  (ד) המחזיק או המפעיל של הקניון, יעמוד בהוראות סעיף 3ה(ג1) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – צו בריאות העם);

  (ה) המחזיק או המפעיל של הקניון יווסת את כניסת האנשים לקניון, לרבות עובדי הקניון, כך שבכל עת לא ישהו אנשים לרבות עובדים באזור הפתוח לציבור למעט חניונים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר; המחזיק או המפעיל של הקניון יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור וכן יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום; לעניין פסקת משנה זו, "שטח הקניון" – השטחים הציבוריים הפתוחים ללקוחות הקניון, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטח החניון;

  (ו) המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;

  (ז) המחזיק או המפעיל של הקניון יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של הקניון יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

  (ח) אם מצויה מעלית בקניון, המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר;

  (ט) המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד על שמירת כללי היגיינה בקניון וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, "משטחים פנימיים" – כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;

  (י) בשטחי הקניון יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;

  (יא) המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון;

  (יב) המחזיק או המפעיל של הקניון ינהל רישום בכניסות לקניון, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת;

  (4) שוק קמעונאי, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

  (א) ראש הרשות המקומית פרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של הרשות המקומית לפני פתיחת השוק, ולפיה השוק ערוך לקיום התנאים המפורטים בפסקאות משנה (ב) עד (ט) וכי הרשות המקומית נערכה להבטחת התנאים כאמור;

  (ב) הרשות המקומית תפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) ו-(6) בשינויים המחויבים;

  (ג) לעניין הוראות סעיף 3ה(ג1) לצו בריאות העם, יראו את הרשות המקומית כמחזיק או כמפעיל של מקום כאמור באותו סעיף לגבי השוק;

  (ד) הרשות המקומית תווסת את כניסת האנשים לשוק, לרבות העובדים ובעלי העסקים, כך שבכל עת לא ישהו אנשים לרבות עובדים באזור הפתוח לציבור ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר; הרשות המקומית תקבע ותיישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור וכן תציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום;

  (ה) הרשות המקומית תקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן תמנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;

  (ו) הרשות המקומית תסמן במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה ותציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

  (ז) הרשות המקומית תקפיד על שמירת כללי היגיינה בשוק ותנחה את בעלי העסקים במקום ואת עובדיהם בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות;

  (ח) בשטחי השוק יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;

  (ט) הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק; הרשות המקומית תתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק;

  (י) הרשות המקומית תנהל רישום בכניסות לשוק, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בשוק בכל עת;
  לעניין פסקה זו, "הרשות המקומית" – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק הקמעונאי;

  (5) ספרייה – בכפוף להוראות תקנה 3א1 ולתנאים שלהלן:

  (1) המפעיל או המחזיק של הספרייה יציב בדלפק ההשאלה מחיצה למניעת רסס;

  (2) החזרת ספרים לספרייה מהשאלה, תיעשה לתוך מכל איסוף שבו ישהו הספרים בלא מגע למשך 3 ימים מיום החזרתם;

  (6) גן חיות, ספארי, פינת חי – בכפוף להוראות תקנה 3א1 ולהוראות המנהל;

  (7) מכון כושר ומקום במבנה שמתקיימת בו פעילות ספורט או מחול ואינו מכון כושר (בפסקה זו – סטודיו) – בכפוף להוראות תקנה 3א1, ואולם לעניין זה יקראו את תקנת משנה (א)(5)(א)(2) לתקנה האמורה כך שבמקום "15 מטרים רבועים" יבוא לעניין מכון כושר – "10 מטרים רבועים" ולעניין סטודיו – "7 מטרים רבועים", והכול בהתאם להוראות המנהל.

    (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), ביישוב שמרבית תושביו מוסלמים וכן באזור בירושלים המסומן במפה שבתוספת השלישית אשר הוכרזו כאזור מוגבל כהגדרתו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020, לא יפעיל אדם מקום, עסק או חנות כמפורט בתקנת משנה (ב)(1) עד (2א), בדרך של פתיחתם לציבור, החל משעה 19:30 ועד 3:00 למחרת היום, למעט בית מרקחת ובכפוף לאמור בתקנת משנה (ב)(2); אדם רשאי להפעיל מקום, עסק או חנות כאמור בהזמנה מראש באמצעות טלפון או המרשתת (אינטרנט), בשירות משלוחים בלבד ובלא איסוף מהמקום, מהעסק או מהחנות כאמור.

לתחילת העמוד הגבלות לעניין שהייה או השכרת יחידת אירוח או צימר בשטח מירון והסביבה
 • (א)      לא ישהה אדם בשטח מירון והסביבה למעט –

  (1)  אדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע מצוי בשטח האמור;

  (2)  אדם הנדרש להגיע לשטח האמור במסגרת עבודתו;

  (3)  אדם שקיבל היתר לפי תקנה 5ג ובהתאם לתנאי ההיתר;

  (4)  אדם ששוטר התיר לו כניסה לשטח האמור לצורך שהייה בו בשל צורך חיוני, ובכלל זה לשם מתן או קבלה של סיוע רפואי או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה.

  (ב)  לא ישכיר אדם יחידת אירוח או צימר בשטח מירון והסביבה לאדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע אינו מצוי בשטח האמור.

לתחילת העמוד איסור הדלקת מדורות
 • (א)      לא ידליק אדם מדורה ולא ישהה אדם לצד מדורה, למעט אדם שקיבל היתר לפי תקנה 5ג.

  (ב)  אין בהוראות תקנת משנה (א) כדי לגרוע מהוראות כל דין הנוגעות להדלקת מדורות שהדלקתן אינה אסורה לפי תקנת משנה (א) או מסמכות נציב כבאות והצלה או מי שהוא הסמיך לכך לאסור על הדלקת מדורות בהתאם לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה-2015.

  (ג)  בתקנה זו, "מדורה" – דליקה יזומה מבוקרת, למעט דליקה כאמור בתוך מיתקן ייעודי להכנת אוכל או לשריפתו, או בתוך מיתקן ייעודי לחימום, ולמעט דליקה כאמור שהותרה על פי כל דין.

לתחילת העמוד היתר להדליק מדורה או להשתתף בהדלקתה באזור קבר הרשב"י
 • (א)      השר לשירותי דת רשאי לתת היתר בכתב לאדם להדליק מדורה כהגדרתה בתקנה 5ב(ג) או להשתתף בהדלקתה באזור קבר הרשב"י.

  (ב)  היתר השר לשירותי דת כאמור בתקנת משנה (א) יינתן בעבור הדלקה או השתתפות בהדלקה באחת משלוש הדלקות, אשר יתקיימו במועדים שונים, ובלבד שמספר המשתתפים בכל הדלקה לא יעלה על 50; במתן היתרים לפי תקנת משנה זו, ייתן השר לשירותי דת ייצוג שוויוני, בנסיבות העניין, לקהילות שונות, אשר להן מסורת הדלקה באזור קבר הרשב"י בל"ג בעומר, ובכלל זה ייצוג הולם לנשים.

  (ג)  עובד שהשר לשירותי דת מינה לשם כך מתוך עובדי משרדו יעביר מבעוד מועד למשטרת ישראל את שמות האנשים אשר קיבלו היתר לפי תקנה משנה (א).

  (ד)  מי שקיבל היתר לפי תקנת משנה (א), ינהג בהתאם להוראות המנהל בכל הנוגע להדלקה ולהשתתפות בה.

לתחילת העמוד הגבלות לעניין שהייה או השכרת יחידת אירוח או צימר באזור מירון
 • (א) לא ישהה אדם באזור מירון שבשטח מירון והסביבה, הצבוע אדום במפה שבתוספת הרביעית (להלן – אזור מירון), למעט –

  (1) אדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע מצוי באזור מירון;

  (2) אדם הנדרש להגיע לאזור מירון במסגרת עבודתו;

  (3) אדם ששוטר התיר לו כניסה לאזור מירון האמור לצורך שהייה בו בשל צורך חיוני ובכלל זה לשם מתן או קבלה של סיוע רפואי או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה.

  (ב) לא ישכיר אדם יחידת אירוח או צימר באזור מירון לאדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע אינו מצוי באזור האמור.

 • העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

  (1) המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 5(א), המפעיל מקום, עסק או חנות בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 5(ג); לעניין זה, "מפעיל" – מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים בתקנה 5(א) או 5(ג), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;

  (2) (נמחקה);

  (3) השוהה במקום המפורט בתקנה 2א, בניגוד לתקנה האמורה;

  (4) מתפלל יחד עם אדם נוסף או יותר במבנה, בניגוד לתקנה 2ב;

  (5) המפעיל שירות תחבורה ציבורית בניגוד לתקנה 3ב;

  (6) המפעיל בית אוכל המאפשר ישיבה של לקוחות בבית העסק, בניגוד לתקנה 5(ב)(1)(א); לעניין זה, "מפעיל" – מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

  (7) המפעיל חנות, בעצמו או באמצעות אחר, ללא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א)(1א), מבלי שבחנות ישנה מחיצה כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א)(4), מבלי שבחנות סומנו מקומות לעמידה או הוצב שילוט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א)(5א) או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א)(6); לעניין זה, "מפעיל" – מי שמפעיל חנות כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;

  (8) המפעיל מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור ובכלל זה הסרת שיער בלייזר, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א1)(1), בלי שווידא כי המטפל עוטה מסכה, מגן פנים או כפפות, בעת טיפול בלקוח, כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א1)(4), או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א1)(6); לעניין זה, "מפעיל" – מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

  (9)        המפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 5(ב)(3)(א), מבלי שקבע ויישם מנגנון לוויסות מספר הלקוחות והציב שלט לעניין מספר הלקוחות המותר, כאמור בתקנה 5(ב)(3)(ה), מבלי שבקניון באזור עמידה בתורים, סומנו מקומות לעמידה או מבלי שהוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 5(ב)(3)(ז), מבלי שהציב שלט בכניסה למעליות לעניין מספר השוהים המותר כאמור בתקנה 5(ב)(3)(ח), או שהציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, או מבלי שמנע גישה לשולחנות או לכיסאות כאמור, ומבלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה, כאמור בתקנה 5(ב)(3)(יא); לעניין זה, "מפעיל" – מי שמפעיל קניון כאמור בתקנה 5(ב)(3), ואם הוא עסק טיעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר.

  (10) השוהה בשטח מירון והסביבה בניגוד לתקנה 5א(א);

  (11) המשכיר יחידת אירוח או צימר בשטח מירון והסביבה לאדם שמקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע אינו מצוי בשטח האמור, בניגוד לתקנה 5א(ב);

  (12) המדליק מדורה או השוהה לצד מדורה, בניגוד לתקנה 5ב(א).

לתחילת העמוד סמכויות שוטר
 • (א) לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות שעת חירום אלה רשאי שוטר –

  (1) להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקנות וכן להורות על הפסקת פעילות המנוגדת לאמור בתקנות;

  (2) למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכניסתו של האדם כדי להפר את האמור בתקנה 5(ב).

  (א2) בלי לגרוע מתקנת משנה (א), לשם אכיפת תקנה 5א(א) ו-(ב), רשאי שוטר לפעול כמפורט להלן ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך:

  (1) למנוע כניסה של אדם או רכב לשטח מירון והסביבה אם שהייתו בשטח האמור היא בניגוד לתקנה 5א(א) או (ב);

  (2) להוציא משטח מירון והסביבה אדם, רכב או חפץ המשמש לשהייה באותו שטח, הנמצא בו בניגוד לתקנה 5א(א) או (ב).

  (ב)  אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין.

לתחילת העמוד סייג לתחולה
 • תקנות אלה לא יחולו על משכן הכנסת, בתי המשפט, בתי דין לעבודה, בתי הדין הדתיים ומוסדות חינוך המפורטים בסעיף 2 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020; תקנה 3 לא תחול על חברי הכנסת.

לתחילת העמוד שמירת דינים
 • אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – צו בידוד בית), צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020, צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש"ף-2020, וצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020; ואולם בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה לא יחול סעיף 3ג לצו בידוד בית.

 • תחילתן של תקנות שעת חירום אלה, ביום כ"ו באדר התש"ף (22 במרס 2020), בשעה 8:00.

 • תוקפן של תקנות שעת חירום אלה עד יום כ"ה באייר התש"ף (19 במאי 2020).

לתחילת העמוד תוספת ראשונה - בוטלה
לתחילת העמוד תוספת שניה
 • תוספת שנייה

  (תקנה 5(ב)(2א)(א)(1א) ו-(א1))

  התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

  שנערכה ונחתמה ב__________ ביום ______ בחודש ___________ בשנת ________

  על ידי ______________

  ת"ז _______________

  המכהן כבעל העסק / מחזיק בעסק ב_______________ (שם וכתובת העסק)

  1. אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנה 5(ב)(2א)(א) / בתקנה 5(ב)(2א)(א1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף (להלן – הפעולות).
  2. אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
  3. ולראיה באתי על החתום:

   

                                                                           ____________________

                                                                                             חתימה

לתחילת העמוד תוספת שלישית
לתחילת העמוד תוספת רביעית