תקנות שעת חירום

לתחילת העמוד תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) התש"ף 2020
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות שעת חירום אלה -
  "אזור" ו"ישראל" - כהגדרתם בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967 , כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת;

  "הוועדה לאנרגיה אטומית" - לרבות הקריה למחקר גרעיני (קמ"ג) והמרכז למחקר גרעיני (ממ"ג);

  "חברה עירונית" ו"חברת בת עירונית" - כהגדרתן בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

  "חברה ממשלתית" - חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית, כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

  "מוסד להשכלה גבוהה" - כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

  "מועצה דתית" - כמשמעותה בחוק שירות הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971;

  "הממונה" - כל אחד מאלה, לפי העניין:

  (1) בוטל

  (2) לעניין רשות מקומית - המנהל הכללי של משרד הפנים;

  (3) לעניין מועצה דתית - המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת;

  (4) לעניין תאגיד - הממונה על השכר במשרד האוצר;

  (5) לעניין חברה ממשלתית - מנהל רשות החברות הממשלתיות;

  (6) לעניין מוסד להשכלה גבוהה  - יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב;

  "מעסיק" - מי שמעסיק עובדים ולעניין האזור - מעסיק כאמור שהוא ממשלת ישראל או ישראלי;

  "מערכת בתי המשפט" - בתי המשפט, בתי הדין לעבודה והנהלת בתי המשפט;

  "מפעל למתן שירותים קיומיים" - כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת–חירום, התשכ"ז-1967, כנוסחו בתקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת חירום), התש"ף-2020;

  "מפעל תומך ביטחון" - מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית, המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של כל אחד מאלה:

  (1) משרד הביטחון;
  (2) הוועדה לאנרגיה אטומית;
  (3) המטה לביטחון לאומי;
  (4) צבא ההגנה לישראל;
  (5) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
  (6) שירות הביטחון הכללי;
  (7) משטרת ישראל;
  (8) שירות בתי הסוהר;
  (9) הרשות הארצית לכבאות ולהצלה;
  (10) הרשות להגנת עדים;

  "מצבת עובדים" - כל העובדים המועסקים במקום עבודה;

  "מקום עבודה" - מקום המוחזק בידי מעסיק, שבו מועסקים עובדיו, וכן כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד, והכול בין שמקום העבודה כאמור כולל מבנה אחד ובין שהוא כולל כמה מבנים;

  "עבודות בינוי" - לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים;

  "עבודות תשתית" - פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב;

  "עובד" - עובד המועסק בגבולות מדינת ישראל או באזור, לרבות שוטר וסוהר, מתנדב, חייל, מי שמועסק, ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק מדי יום, בין שמתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין שלא מתקיימים, ואולם לעניין תקנות שעת חירום אלה -

  (1) לא יראו כעובד משרד ממשלתי - שר וסגן שר ועובדי לשכותיהם, עובדי מינהל החירום במשרד הפנים, עובד סוציאלי, עובד משרד העלייה והקליטה אשר הוצב במקבץ יחידות דיור, וכן עובדי אבטחה, הסעדה, ניקיון או מחשוב; לעניין פסקה זו, "מקבץ יחידות דיור" - מקבץ דירות המיועד למגורי עולים קשישים הזכאים לסיוע בדיור ציבורי, הבנוי במבנה אחד או בכמה מבנים סמוכים, הממומן על ידי משרד העלייה והקליטה;

  (2) לא יראו כעובד רשות מקומית - ראש רשות מקומית, סגן ראש רשות מקומית, רב רשות מקומית, עובד סוציאלי, פסיכולוג חינוכי, עובד לקידום נוער ברשות מקומית, עובד במערך החינוך המיוחד ומי שעיקר עיסוקו בפינוי אשפה או עובד במוקד עירוני לרבות מוקד חירום וחדר מצב;

  (3) לא יראו כעובד מועצה דתית - מי שעיקר עיסוקו בשירותי קבורה, כשרות או מקוואות;

  (4) לא יראו כעובד בנק ישראל - עובדי מערכת מבוקרת מיועדת, כהגדרתה בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008, עובדים העוסקים באספקת מזומנים, ספירתם והנפקתם, וכן עובדי אבטחה, הסעדה, ניקיון או מחשוב;

  "רשות מקומית" - לרבות חברה עירונית, חברת בת עירונית ואיגוד ערים;

  "תאגיד" - כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

  "תעשייה ביטחונית" - כל אחד מאלה:

  (1) אלתא מערכות בע"מ;

  (2) תעשיה אווירית בע"מ;

  (3) רפא"ל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ;

  (4) התקני מצב מוצק (המ"מ) בע"מ;

  (5) אלביט מערכות בע"מ;

  (6) תומר חברה ממשלתית;

  (7) חברה בת כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 , של חברה המנויה בפסקאות (1) עד (6) וחברה קשורה כהגדרתה באותו חוק, לחברה המנויה בפסקאות האמורות.

  "תקנות הגבלת פעילות" - תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף 2020."

לתחילת העמוד 2. הגבלת מספר העובדים במקום העבודה
 • (א) במקום עבודה לא ישהו בו–זמנית יותר מ– 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם (להלן - מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו– זמנית). 


  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו– זמנית בגופים המפורטים להלן יהיה כמפורט לצדם, ובלבד שהגופים צמצמו, ככל האפשר, את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיונית:

  (1) החברה הישראלית לחקר מדעי החיים - 100 אחוזים ממצבת העובדים;

  (2) בוטל

  (3) בוטל

  (4) בוטל

  (5) בוטל

  (6) בוטל

  (7) מפעל תומך ביטחון - 60 אחוזים ממצבת העובדים;

  (7א) בוטלה

  (8) תעשייה ביטחונית, ומקום עבודה המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של התעשיות הביטחוניות או של המכון למחקר ביולוגי במשרד ראש הממשלה - 50 אחוזים ממצבת העובדים;

  (9) בוטל

  (10) חברה ממשלתית שאינה תעשייה ביטחונית, אינה מפעל תומך ביטחון ואינה גוף המנוי בתקנת משנה (ג)(1), וכן תאגיד ומוסד להשכלה גבוהה - 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם, ואולם רשאי הממונה להורות כי מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו–זמנית בכל אחד מהגופים האמורים יעלה על 30 אחוזים ממצבת העובדים, ובלבד ששיעור התוספת הכוללת של העובדים בכלל החברות הממשלתיות, התאגידים או המוסדות להשכלה גבוהה, לפי העניין, שהוראות פסקה זו חלות עליהן, לא יעלה על 15 אחוזים מכלל העובדים בחברות הממשלתיות, בתאגידים או במוסדות להשכלה גבוהה, האמורים, לפי העניין;

  (11) רשות מקומית ומועצה דתית - 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם, ואולם רשאי הממונה להורות כי מספר העובדים המותר לשהייה בו–זמנית ברשות מקומית או במועצה דתית יהיה 45 אחוזים ממצבת העובדים, וברשות מקומית המונה פחות מ– 10,000 תושבים - 60 אחוזים ממצבת העובדים.

  (ב1) בוטל


  (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו–זמנית בגופים המפורטים להלן יהיה כמפורט לצדם:

  (1) מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתית, שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור - 100 אחוזים ממצבת העובדים; לעניין זה, "מבנה סגור" - מבנה שהותקנו בו 70% ממספר החלונות והדלתות;

  (2) מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה - מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם. 


  (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו– זמנית בגופים המנויים להלן יהיה כמפורט לצדם ובלבד שצמצמו, ככל האפשר, את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיונית:

  (1) המוסד לביטוח לאומי כמשמעותו לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 101995- - 85 אחוזים;

  (2) שירות התעסוקה כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 - 90 אחוזים;

  (3) התאגיד לפיקוח וטרינרי שהוקם לפי פרק ו' 1 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א 121991- - 100 אחוזים;

  (4) הרשות לשיקום האסיר לפי חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983 - 50 אחוזים;

  (5) אגודת מגן דוד אדום לפי חוק מגן דוד אדום, התש"י 141950- - 100 אחוזים;

  (6) תאגיד השידור הישראלי לפי חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 - 100 אחוזים;

  (7) בנק ישראל - 40 אחוזים.


  (ה) מעסיק לא יאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו–זמנית כאמור בתקנות משנה (א) עד (ד), לפי העניין.


  (ו) בוטלה

  (ו1) בוטלה


  (ז) עובד שמעסיקו הודיע לו כי אינו רשאי להגיע למקום העבודה בשל המגבלות האמורות בתקנות משנה (א) עד (ה) לא יגיע למקום העבודה.

  (ז1)

  (1) מעסיק יאפשר קבלת קהל במקום העבודה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

  (א) בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות;

  (ב) בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר מלקוח אחד לכל 7 מטרים רבועים.

  (2) אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מתנאים מקלים יותר שנקבעו בתקנות הגבלת הפעילות או בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, בנוגע למתן שירות מסוים או להפעלת מקום עבודה מסוים בידי מעסיק, המאפשרים לאותו מעסיק לספק את השירות או להפעיל את מקום העבודה אף בלא קיום התנאים האמורים בפסקה ( 1).

  (ח) כלל מקום עבודה כמה מבנים, יפעל המעסיק, ככל האפשר, לפריסת העובדים ששהייתם בעבודה מותרת לפי תקנה זו, בין המבנים השונים, באופן שיצמצם, ככל האפשר, את הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה החדש, ובלבד שאין בפריסה כאמור כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש ביכולתו של מקום העבודה להבטיח את המשך פעילותו.

  (ח1) במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.


  (ט) בוטלה

  (י) תקנות משנה (א) עד (ט) לא יחולו על משרדי הממשלה, וכן לא יחולו על הגופים המפורטים להלן, אלא אם כן הם מנויים בתקנת משנה (ב)(1), (7) ו-(8) ו–(11) או בתקנת משנה (ד):

  (1) מפעל למתן שירותים קיומיים שאינו חברה ממשלתית או תאגיד;

  (2) מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת הראשונה.

  (יא) בוטלה

לתחילת העמוד 2א. בוטלה - החמרת ההגבלה לתקופה מסויימת
 • בוטלה

  בתקופה שמיום י"ד בניסן התש"ף (8 באפריל 2020) בשעה 15:00 עד יום ט"ז בניסן התש"ף (10 באפריל 2020) בשעה 06:00 יקראו את תקנות משנה (א) ו–(ג)(2) של תקנה 2 כך:
  (1) בתקנת משנה (א) האמור בה יסומן כפסקה (1) ואחריה יבוא:

  "(2) על אף הוראות פסקה (1), במקום עבודה ביישוב שמרבית תושביו הם יהודים לא ישהו עובדים כלל, ואולם רשאי מעסיק לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה אם שהייה כאמור הכרחית לשם שמירה על מקום העבודה, תחזוקתו או ביצוע פעילות חיונית או דחופה בו, ובלבד שצמצם, ככל האפשר, את מספר העובדים למספר הדרוש למטרות האמורות ושמספר העובדים לא יעלה על מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו–זמנית לפי פסקה (1).";


  (2) בתקנת משנה (ג), בפסקה (2), האמור בה יסומן כפסקת משנה (א) ואחריה יבוא:

  "(ב) על אף הוראות פסקת משנה (א) לגבי יישוב שמרבית תושביו הם יהודים לא תחול הסיפה החל במילים "או 15 אחוזים ממצבת העובדים" שבפסקת המשנה האמורה."

לתחילת העמוד 2ב. הקלות למעסיק שאינו משרד ממשלתי העומד בכללים למניעת התפשטות נגיף הקורונה
 • (א) מעסיק שמתקיים לגביו האמור בתקנת משנה (א) לא יאפשר כניסה של עובד למקום העבודה או שהייה של עובד במקום העבודה, אם כניסה או שהייה של עובד כאמור תביא להפרת הכללים המפורטים בתוספת השנייה, רשאים, על אף האמור באותן תקנות משנה, לאפשר שהייה בו–זמנית של עובדים במקום העבודה מעבר למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו–זמנית, בהתקיים כל אלה:

  (1) המעסיק מינה ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים בתוספת השנייה (בסעיף זה - ממונה על ענייני קורונה);

  (2) המעסיק יידע את עובדיו לגבי הכללים המפורטים בתוספת השנייה באמצעות הצבת שילוט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין;

  (3) המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה באותו מקום עבודה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת השלישית.

  (ב) הודיע מעסיק שמתקיים לגביו האמור בתקנת משנה (א), לעובדו, כי אינו רשאי להגיע למקום העבודה בשל הכללים המפורטים בתוספת השנייה, לא יגיע העובד למקום העבודה.

  (ג) בוטלה

  (ד) הוראות תקנה 2(ח) לא יחולו על מעסיק שמתקיים לגביו האמור בתקנת משנה (א).

  (ה) קבע ראש השירות או רופא מחוזי כי אחד העובדים של מעסיק שחלות עליו הוראות תקנה זו נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, יורה על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות; עם סיום החקירה כאמור ייפתח מקום העבודה ויחולו על המעסיק הוראות תקנה 2)א(, אלא אם כן יעמוד המעסיק בתנאים הקבועים בתקנת משנה (א) ובתנאים נוספים שיורה לו ראש השירות או רופא מחוזי, אם יורה; לעניין זה, "ראש השירות" ו"רופא מחוזי" - כהגדרתם בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף 2020."

  (ה1) על אף האמור בתקנת משנה (ה), מעסיק ציבורי יהיה רשאי להתיר לעובד להגיע למקום עבודה שנסגר לפי אותה תקנת משנה, אם אישר זאת המנהל, ובלבד שאישור כאמור יינתן בשל צורך הכרחי להמשך אספקת שירות חיוני ושמספר העובדים שישהו במקום העבודה לא יעלה על מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו–זמנית באותו מקום עבודה לפי תקנה 2; בסעיף קטן זה - "המנהל" - כל אחד מאלה, לפי העניין:

  (1) לעניין רשות מקומית למעט חברה עירונית וחברת בת עירונית - ראש הרשות המקומית;

  (2) לעניין מוסד להשכלה גבוהה - המנהל הכללי של המוסד להשכלה גבוהה;

  (3) לעניין מועצה דתית - יושב ראש המועצה הדתית;

  (4) לעניין חברה ממשלתית, חברה עירונית וחברה בת עירונית - המנהל הכללי של החברה;

  (5) לעניין תאגיד - המנהל הכללי של התאגיד, ואם אין מנהל כללי כאמור - נושא המשרה הבכירה ביותר בתאגיד;

  (6) לעניין בנק ישראל - נגיד בנק ישראל;

  "מעסיק ציבורי" - חברה עירונית, חברת בת עירונית, חברה ממשלתית, תאגיד, בנק ישראל, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה.

לתחילת העמוד 2ג. חובת מעסיק שהוא משרד ממשלתי לעמוד בכללים למניעת התפשטות נגיף הקורונה
 • (א) מעסיק שהוא משרד ממשלתי יקיים את הוראות תקנה 2ב(א)(1) עד (3).

  (ב) תקנה 2(ז1) ותקנה 2ב(ב) יחולו על מעסיק שהוא משרד ממשלתי, בשינויים המחויבים.

  (ג) לעניין תקנה זו יראו יחידת סמך של משרד ממשלתי כגוף נפרד מהמשרד הממשלתי.

לתחילת העמוד 3. עונשין
 • מעסיק שאיפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו–זמנית, בניגוד לתקנה  2(ה), דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61 (א)1 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; לעניין זה,  "מעסיק" - למעט חברה עירונית, חברת בת עירונית, חברה ממשלתית, תאגיד, בנק ישראל, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה

   

לתחילת העמוד 4. אי-תחולה
 • (א ) תקנות שעת חירום אלה לא יחולו על כנסת ישראל, מערכת בתי המשפט, בתי הדין הדתיים, משרד מבקר המדינה, לשכת נשיא המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

  (ב) תקנות שעת חירום אלה לא יחולו על גופים אלה:

  (1) צבא הגנה לישראל;

  (2) שירות בתי הסוהר;

  (3) משטרת ישראל;

  (4) שירות הביטחון הכללי;

  (5) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

  (6) הרשות הארצית לכבאות ולהצלה;

  (7) המטה לביטחון לאומי;

  (8) הרשות להגנת עדים;

  (9) המכון למחקר ביולוגי;

  (10) המרכזים הרפואיים הממשלתיים והמרפאות המסונפות להם;

  (11) לשכות הבריאות המחוזיות;

  (12) תחנות ההסגר; לעניין זה, "תחנת הסגר" - מקום בנמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971, או בנמל תעופה או בסמוך להם שיש בו שירות הסגר כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת ההסגר [נוסח חדש], התשמ"א-1981. 

  (13) המעבדות, המכונים והמרפאות של משרד הבריאות;

  (14) הוועדה לאנרגיה אטומית;

  (15) יחידות הסמך של משרד הביטחון;

  (16) מערך הסייבר הלאומי;

  (17) מוסדות חינוך המפורטים בסעיף 2 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

  (18) מסגרות המספקות קורת גג זמנית או ממושכת או המספקות הגנה, הזנה, טיפול וסיוע, בעבור אנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות, ובלבד שהמסגרות מופעלות בדי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או בידי מי מטעמו או שהן מופעלות בידי רשות מקומית או בידי מי מטעמה;

  (19) מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה;

  (20) מעונות ממשלתיים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית;

  (21) מעונות ממשלתיים לנכים;

  (22) מעונות ומעונות נעולים כהגדרתם בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971, שהם מעונות ממשלתיים.

לתחילת העמוד 5. שמירת דינים
 • אין בתקנות שעת חירום אלה כדי לגרוע מהוראות אלה:
  (1) תקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת חירום), התש"ף-2020;

  (2) הוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

  (3) הוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020; 

  (4) הוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020;

  (5) תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

  (6) תקנות הגבלת פעילות.

לתחילת העמוד 6. תחילה ותוקף
 • תחילתן של תקנות שעת חירום אלה ביום כ"ו באדר התש"ף (22 במרס 2020), והן יעמדו בתוקפן עד יום ל' בסיוון התש"ף (22 ביוני 2020).

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • תוספת
  (תקנה 2(י)(2))

   

   

   נושא

   תחום פעילות 

   מגזר פיננסי

   בנקאות:
  (1) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הבנקאות (רישוי));

  (2) תאגיד עזר כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי);

  (3) סולק כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי), וחברות בת של סולק כאמור;

  (4) מערכת מבוקרת כהגדרתה בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008;

  (5) לשכת אשראי כהגדרתה בחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016;

  (6) חברות לשינוע מזומנים וחברות לשינוע מעות;

  (7) ספק שירות של מערכת ליבה בנקאית;

  (8) תאגיד המפעיל מכונה אוטומטית לביצוע פעולות במטבע כהגדרתה בכללי בנק ישראל (כללים להפעלה סדירה של מערכת המטבע), התשע"ז-2017.

  שוק ההון:
  (1) גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח על הביטוח);

  (2) מערכת סליקה פנסיונית מרכזית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

  (3) מורשה לוידס - בעל פטור לפי הוראות סעיף 86 לחוק הפיקוח על הביטוח;

  (4) הפול כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א-2001;

  (5) מאגר המידע הסטטיסטי ומאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח כהגדרתם בתקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס"ד-2004;

  (6) בעל רישיון למתן אשראי כהגדרתו בסעיף 11א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים), שצבר האשראי שלו כהגדרתו בסעיף האמור, עולה על 200 מיליון שקלים חדשים; לעניין זה יראו כעומדים בתנאים האמורים גם כמה בעלי רישיונות למתן אשראי הנשלטים בידי אותו אדם ואשר סך צבר האשראי שלהם עולה על 200 מיליון שקלים חדשים;

  (7) בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי כהגדרתה בסעיף 25 יז לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, שצבר האשראי שלו, כהגדרתו בסעיף האמור, עולה על 200 מיליון שקלים חדשים; לעניין פסקאות (6) ו–(7), "בעל רישיון למתן אשראי" ו"בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי" - לרבות מי שהגיש בקשה לקבלת רישיון למתן אשראי או לקבלת רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, וטרם קיבל רישיון כאמור, אך רשאי להמשיך בעיסוקו בהתאם להוראות סעיף 115 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, או בהתאם להוראות סעיף 25 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017, לפי העניין;

  (8) מוקד טלפוני לטובת מענה לפניות הציבור המופנות אל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון;

  (9) תאגיד שהוא נאמן לתעודות התחייבות, כמשמעותו בפרק ה' 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - חוק ניירות ערך);

  (10) חברה הרשומה במרשם החתמים לפי תקנה 2 לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007;

  (11) תאגיד שהוא מפיץ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

  (12) תאגיד שהוא רכז הצעה כמשמעותו בסעיף 15ב(4א)(א) לחוק ניירות ערך;

  (13) הבורסה לניירות ערך בתל אביב;

  (14) תאגיד שהוא חבר בורסה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, למעט בנק ישראל כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 (להלן - בנק ישראל);

  (15) תאגיד שהוא מסלקה כהגדרתה בסעיף 44לא לחוק ניירות ערך;

  (16) תאגיד שהוא חבר מסלקה כהגדרתו בסעיף 50א לחוק ניירות ערך;

  (17) חברה בעלת רישיון זירה כמשמעותה בפרק ז'3 לחוק
  ניירות ערך;

  (18) תאגיד שהוא בעל רישיון כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995, ותאגיד העוסק בעיסוק של בעל רישיון, ללא צורך בקבלת רישיון לפי הוראות החוק האמור;

  (19) תאגיד שהוא מנהל קרן ונאמן כמשמעותם בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

  (20) חברת דירוג כהגדרתה בסעיף 1 לחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014;

  (21) תאגיד שהוא עושה שוק או עושה שוק סטטוטורי כמשמעותם בפרק ט' ובפרק ט'1 לחלק השלישי של תקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך;

  (22) תאגיד שעוסק במתן ייעוץ לגוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח, בנושאי הצבעות באספות של מחזיקים בניירות ערך, ממשל תאגידי, ניהול סיכונים והוראות חקיקה;

  (23) תאגיד שעיקר עיסוקו הוא השקעה או תיווך עסקאות בניירות ערך;

  (24) נותני שירותים בתחום הדיווח לתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

   אנרגיה

   חשמל:
  (1) בעלי רישיונות לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן - חוק משק החשמל);

  (2) מיתקני ייצור חשמל בטכנולוגיות קונבנציונלי וקוגנרציה;

  (3) מיתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת;

  (4) כל מי שעוסק בחלוקה כמשמעותה בהגדרה "רישיון חלוקה" בחוק משק החשמל;

  (5) חברה בבעלות מלאה של בעל רישיון שניתן לפי סעיף 60א לחוק משק החשמל, העוסקת ביבוא פחם ומכירתו לבעל הרישיון האמור.

   גז טבעי:
  (1) מפעיל כהגדרתו בתקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים), התשע"ז-2016, לגבי חזקה אשר ביחס אליה התקבל אישור הפעלה מאת הממונה על ענייני הנפט;

  (2) בעל רישיון מכוח חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן - חוק משק הגז הטבעי);

  (3) מי שעוסק בשיווק כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי;

  (4) בעל רישיון ספק גז טבעי דחוס לפי סעיף 9 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן - חוק הגז (בטיחות ורישוי)).

   נפט גולמי ומוצריו:
  (1) פריקה, טעינה, אחסון, הזרמה בצנרת, ניפוק, שיווק, ייצור, זיקוק ושינוע של נפט גולמי ומוצריו, ושירות תדלוק בתחנות דלק, בנמלי תעופה ונמלים.

   גפ"מ:
  (1) בעל רישיון ספק גז לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי);

  (2) בעל רישיון לעיסוק בעבודות גז לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), או שהוא פטור מרישיון כאמור לפי תקנה 3(א) לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) )(רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006.

   מים

  (1) בעלי רישיון הפקה או רישיון הספקה כמשמעותם בסעיף 23 לחוק המים, התשי״ט-1959;

  (2) אספקה של שירותי מים וביוב. 

   זכויות ניצולי שואה

  (1) טיפולים רפואיים ונפשיים לניצולי שואה;

  (2) שירותי תיאום טיפול, הפעלת מתנדבים להפגת בדידות, וביקורי בית נדרשים;

  (3) מוקד מרכז מידע לניצולי שואה;

  (4) סיעוד בקהילה לרבות נותני שירותי סיעוד פרטיים ושירותים הניתנים על ידי גורם שלישי;

  (5) שירותים ייחודיים לניצולי שואה כולל אבזרים רפואיים ולחצני מצוקה;

  (6) שירותים סוציאליים לניצולי שואה.

   מזון ומשקאות

  (1) ייצור, ייבוא, עיבוד, הובלה, אחסנה, אספקה, חלוקה, אריזה, שיווק, הפצה, מכירה קמעונאית וסיטונאית, של מזון ומשקאות.

   שירותי הובלה, אחסנה ועמילות מכס

  (1) שירותי שינוע מטענים והובלה בתחבורה יבשתית, אווירית וימית ומסופי המטען המשמשים אותם;

  (2) שירותי אחסנה, לרבות בתי קירור וממגורות;

  (3) סוכן מכס כהגדרתו בחוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964 (להלן - חוק סוכני המכס);

  (4) משלח בינלאומי כהגדרתו בסעיף 24א לחוק סוכני המכס;

  (5) מחסן רשוי כהגדרתו בפקודת המכס 46 ;

  (6) מערכת שחרור מכסי מל"מ שער עולמי;

  (7) עמילות מכס ושילוח סחורות מקומי ובינלאומי.

   חקלאות

  (1) משקים חקלאיים בענפי החי והצומח, לרבות חומרי ריבוי;

  (2) קבלנים ונותני שירותי עיבוד למשקים חקלאיים, לרבות הדברה, האבקה, קטיף ואיסוף תוצרת חקלאית;

  (3) בתי אריזה ומפעלי עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית;

  (4) מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים, מכוני תערובת, לרבות ייצור, שיווק ומכירה של מזון לבעלי חיים;

  (5) שירותי רפואה וטרינרית;

  (6) ייצור ושיווק תרופות וטרינריות, תרכיבים וערכות בדיקה לשימוש וטרינרי;

  (7) שירותי טיפול באירועי התפרצות של מחלות בעלי חיים ונגעים בצמחים;

  (8) שירותי פינוי וכילוי של פגרי בעלי חיים;

  (9) פינוי פסולת חקלאית;

  (10) שירותי ביקורת לתוצרת חקלאית, לרבות שירותי התעדה ומעבדה;

  (11) מחלבות;

  (12) מכוני מיון לביצים;

  (13) תחנות מיון ואריזה של דגים;

  (14) משחטות, בתי מטבחיים, מפעלי עיבוד ופירוק בשר ודגים;

  (15) אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי;

  (16) ייצור ושיווק דשנים וחומרי הדברה לחקלאות;

  (17) שירותי הובלה של תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות;

  (18) שירותי תחזוקה וציוד למבנים חקלאיים;

  (19) מיתקן להחזקת בעלי חיים.

   טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים

  (1) ייצור, הובלה, אחסנה, אספקה, אריזה, ייבוא, שיווק, הפצה ומכירה קמעונאית וסיטונאית של מוצרי פארמה, טואלטיקה, ניקיון, תמרוקים, חיתולים והיגיינה אישית.

   נמלים וספנות

  (1) תפעול הנמלים, לרבות פריקה וטעינה, אחסנה, שירותי תעבורה ימית, בתי מלאכה, ניהול הנמלים ומסופים עורפיים, וכן סוכנויות ספנות, חברות ספנות וחברת הפיתוח והנכסים כהגדרתה בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004. 

   תחבורה

  (1( שירותי הסעה בתחבורה ציבורית וברכבות נוסעים, למעט שירותים מסוימים שיוגדרו על ידי מנכ"ל משרד התחבורה בתיאום עם משרד הבריאות;

  (2) שירותי מוניות;

  (3) פעילות תעופה, לרבות תפעול שדות תעופה ומנחתים;

  (4) בקרה אווירית;

  (5) מעברי גבול יבשתיים;

  (6) עבודות ניהול, תכנון, פיתוח, תחזוקה והפעלה של תשתיות תחבורה, ובכלל זה תשתית מסילתית לרבות ציוד נייד, וכבישים, לרבות כבישי אגרה;

  (7) עבודה דחופה הנדרשת לצורך מניעת חבלה או נזק לציבור;

  (8) מרכזי שליטה, בקרה וניהול תנועה בכבישים, באוטובוסים ובמסילות;

  (9) שירותי מטאורולוגיה;

  (10) השכרת רכב וליסינג;

  (11) מרכזי שירות (מוסכים) ושירותי דרך, לרבות שירותי גרירה וחילוץ. 

   המוסד לביטוח לאומי

  (1) מערך הסיעוד בקהילה, ובכלל זה המטפלים הסיעודיים, לרבות מטפלים המספקים שירותים שלא דרך המוסד לביטוח לאומי;

  (2) ספקי שירותים לזכאי גמלת סיעוד דוגמת שירותי כביסה, מוצרי ספיגה, לחצני מצוקה;

  (3) נותני שירותים בתחום הסיעוד לרבות נותני שירותים המספקים שירותים שלא דרך המוסד לביטוח לאומי;

  (4) יועצים ומעריכי תלות לקביעת רמת התלות בסיעוד;

  (5) ספקי מוקד מידע לאזרח;

  (6) יועצים רפואיים המספקים למוסד לביטוח לאומי ייעוץ רפואי לצורך טיפול בתביעות;

  (7) רופאים ונותני שירות לעניין קביעת דרגת נכות.

   רשויות מקומיות

  (1) פינוי אשפה;

  (2) מוקד עירוני, מוקד ביטחוני וחדר מצב. 

   תקשורת

  (1) שירותי בזק פנים–ארציים נייחים, שירותי בזק בין–לאומי, שירותי רדיו טלפון נייד לרבות ברשת אחרת, שירותי גישה לאינטרנט, שירותי תקשורת נתונים, שירותי תקשורת לוויינית, שירות זימון ("ביפר"), שירותי תמסורת באמצעות כבל תת–ימי, שירות איכון ואיתור כלי רכב;

  (2) שירותי דואר ושירות בנק הדואר;

  (3) שירותי שידורים ובכלל זה, טלוויזיה ורדיו;

  (4) שידורי חדשות, אתרי חדשות ועיתונים שעניינם חדשות, לרבות הדפסה וחלוקה;

  (5) שירותי אירוח שרתים (HOSTING);

  (6) שירות מיתוג אינטרנט;

  (7) איגוד האינטרנט הישראלי כאמור בפרט 26 בתוספת החמישית לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998. 

   עבודה, שירותי רווחה, עלייה וקליטה

  (1) מסגרות חוץ–ביתיות למעט מעונות ממשלתיים למוגבלים שכליים התפתחותית ומעונות ממשלתיים לנכים;

  (2) מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים לבוגרים ומזדקנים עם מוגבלות;

  (3) שירותי תמיכה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ולמשפחות במצוקה;

  (4) מועדוניות ופנימיות יום לילדים בסיכון;

  (5) מרכזי היום ומועדונים לאזרחים ותיקים;

  (6) גופים מפעילים המטפלים בהשמות ילדים במשפחות אומנה ובליווין;

  (7) מוקדים טלפוניים שמפעיל משרד הרווחה ושירות התעסוקה באמצעות מיקור חוץ;

  (8) מרכזי יום לשיקום מונע לעברייני מין;

  (9) מרכזי יום לטיפול בגברים אלימים;

  (10) מרכזי הגנה ומרכזי טיפול בנפגעי תקיפה מינית;

  (11) מרכזים לטיפול ולמניעה של אלימות במשפחה;

  (12) דיור מוגן לאזרחים ותיקים;

  (13) בתי אבות;

  (14) גופים המספקים שירותי הסעה לאוכלוסיות שזקוקות לסיוע;

  (15) מרכזי הכוון תעסוקתי והשמה;

  (16) ארגונים ותאגידים הפועלים למען אוכלוסיות שזקוקות לסיוע;

  (17) תאגידי אפוטרופסות וכל אדם המבצע בעבורם את התפקידים שהם מחויבים בהם מכוח מינוים לאפוטרופסים, לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

  הגנת הסביבה

  (1) מפעלים ואתרים לסילוק מכל סוג (להלן - פסולת) וטיפול זה;

  (2) מסופים לפינוי תמלחות;

  (3) תחנות מעבר לפסולת;

  (4)מערכי שינוע פסולת (משאיות או רכבות);

  (5) ביוביות;

  (6) אתרי קומפוסט;

  (7) מחסני חומרי הדברה;

  (8) מנחתים למטוסי ריסוס;

  (9) חברות הדברה;

  (10) פעולות הקשורות באסבסט.

  (11) ניטור ומדידה של זיהום אוויר ושל ימים ואגמים.

  שוויון חברתי

  (1) מוקד פניות ציבור האזרחים הוותיקים של המשרד לשוויון חברתי;

  (2) שירותי סיוע פסיכו–סוציאלי לאזרחים ותיקים ולמתנדבים;

  (3) יועצים לענייני אזרחים ותיקים ברשויות המקומיות;

  (4) קמפוס IL - המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית;

  (5) הפעלת מערך סטודנטים מלגאים למען אזרחים ותיקים;

  (6) רכזי מעורבות חברתית ברשויות המקומיות;

  (7) מובילי ומנהלי מיצוי משאבים ברשויות המקומיות במגזר הערבי. 

   דת וקבורה (1) שירותי קבורה, טהרת נפטרים והובלת נפטרים;
  (2) הפעלת מקוואות נשים;
  (3) שירותי כשרות. 
   שונות

  (1) שירותי תחזוקת מבנים, ובכלל זה בטיחות, מעליות, אינסטלציה, חשמלאות, ניקיון ותברואה;

  (2) אספקת שירותים ומוצרים בתחומים אלה: טכנאות, תקשורת, הגנת הסייבר ואבטחת מידע, מחשוב ובפרט שירותי תמיכה, תחזוקה, אחזקת בסיסי נתונים, דיגיטל ופיתוח, והכל בלבד שלא ניתן לבצעם באמצעות גישה מרחוק;

  (3) אבטחה ושמירה;

  (4) מוקדי שירות טלפוניים;

  (5) שירותים תומכים בחישוב, חילול ותשלום שכר;

  (6) מעבדות מאושרות לפי חוק התקנים, התשי"ג 1953; 

   שליחות ובלדרות (1) שירותי שליחות ובלדרות. 
   שיכון

  (1) חברות לניהול בתי גיל זהב ומקבצי דיור;

  (2) חברות לדיור ציבורי כהגדרתן בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח 1998, לצורך הפעלת מערך הדיור הציבורי;

  (3) חברות לניהול סיוע בשכר דירה. 

   שירותי בריאות, אופטיקה, פארמה

  (1) בתי חולים, לרבות בתי החולים הפסיכיאטריים, הגריאטריים והשיקומיים;

  (2) קופות חולים;

  (3) שירותי שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס 2000;

  (4) מרפאות, לרבות מרפאות לבריאות הנפש;

  (5) מכוני דיאליזה;

  (6) מרכזים רפואיים גריאטריים;

  (7) מוסדות סיעודיים;

  (8) בתי מרקחת;

  (9)מכוני אופטיקה;

  (10) שירותי רפואת שיניים דחופים;

  (11) שירותי חירום רפואיים - מגן דוד אדום לפי חוק מגן דוד אדום, התש"י 1950, טרם ודומיהם;

  (12) אמבולנסים פרטיים;

  (13) שירותי בריאות הציבור;

  (14) יצרנים וספקים של ציוד ואבזרי שיקום;

  (15) טיפות חלב;

  (16) יחידות התפתחות הילד;

  (17) מעבדות ושירותי דימות;

  (18) מחקר ופיתוח, ייצור, ייבוא, שיווק ואספקה של ציוד רפואי, ציוד ואבזרי שיקום, תרופות ומכשור רפואי;

  (19) מרכזים לוגיסטיים ומעבדות; 

  (20( עוסקים בתחום הקנביס לשימוש רפואי - חוות גידול וריבוי, מפעלי ייצור, בתי מסחר למוצרי קנביס ושינוע;

  (21) מוקד קול הבריאות;

  (22) מוקדי עזרה ראשונה נפשית;

  (23) ארגונים ותאגידים הפועלים למען אוכלוסיות שזקוקות לסיוע;

  (24) עמותות שמסייעות בבתי חולים ובמרפאות;

  (25) תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985.

   תומך בינוי ותשתיות

  (1) כרייה, חציבה, ייצור והובלה של מלט, חצץ, פלדה, בטון, ברזל, אלומיניום ובלוקים, חומרי גמר ומוצרי גמר לבנייה, מוצרי בידוד ואיטום, מערכות בניין, מוצרי ריבוד (אספלט), ציוד הרמה ושינוע, אלמנטים טרומיים, רכיבים הנוצקים בבטון והובלת החומרים הנ"ל;

  (2) שירותי ניהול ופיקוח על בנייה;

  (3) שירותי מדידה ומכוני בקרה כמשמעותם לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965. 

   נותני שירותים לממשלה

  (1) נותני שירותים לממשלה לצורך פעילות קרנות הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה;

  (2) מערכות ארגוניות לניהול נכסי ומשאבי המדינה.

   מפעלים שהפסקת פעילותם עלולה לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק  (1) מפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959.
   מיסוי  (1) ייצוג נישומים מול רשות המסים.
   חינוך

  (1) שירותי למידה מרחוק והוראה מקוונת הניתנים מכוח התקשרויות שביצעו משרד החינוך, רשויות מקומיות או בעלות על מוסדות חינוך, לרבות התקשרויות בנושאי תמיכה טכנית ופדגוגית הנדרשת ללמידה מרחוק;

  (2) שירותים ועובדים הנדרשים לשם ארגון ותפעול של בחינות הבגרות;

  (3) מרכזים חינוכיים בבתי חולים; 

  (4) שירותים לחינוך המיוחד לרבות הפעלת ועדות זכאות ואפיון;

  (5) מועדוניות לילדים בסיכון;

  (6) מרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון;

  (7) פנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית משפט, ולתלמידי תכנית נעל"ה (תלמידי חו"ל);

  (8) פעילות חינוך בלתי פורמלי בהפעלת מתנדבים לפי סעיף 5(4) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף 2020;

  (9) פעילויות חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים לפי סעיף 5(1) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף 2020;

  (10) שירותי מענה חינוכי רגשי לניטור ההתמודדות ואיתור ילדים הזקוקים לתמיכה, טיפול במצבי לחץ, משבר וסיכון לאובדנות ולפוסט–טראומה ומצוקות רגשיות;

  (11) היערכות חיונית לפתיחת שנת הלימודים התשפ"א - פעולות הקשורות לגיוס עובדי הוראה, כולל מרכזי הערכה ומבחני בקיאות למגזר דוברי ערבית, מכרזים לבחירת מנהלי מוסדות חינוך, הליכי גמישות בהעסקה;

  (12) טיפול בבעלי חיים וביבולים במוסדות חינוך.

   כללי - שירותי תמיכה

   (1) אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת זו ושל בנק ישראל;

  (2) בלי לגרוע משאר הוראות תוספת זו, אספקת השירותים או המוצרים המפורטים להלן אשר נדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה, של המדינה ושל הגופים המנויים בתקנה 2(ב) ו–(ד):

  (א) שירותי הובלת מטענים והיסעים לעובדים;

  (ב) גוף מוכר כהגדרתו בחוק שירות אזרחי,
  התשע"ז 2017, והגוף המתפעל של מערך מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי;
  (ג) הדפסה.

     
לתחילת העמוד תוספת שניה
 • תוספת שנייה
  (תקנה 2ב)


  (1) המעסיק מקיים באותו מקום עבודה את האמור בתקנה 3א(1)(א), (2), (3) ו–(6) לתקנות הגבלת פעילות, ואת ההוראות לעניין חובת מעסיק וחובת מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור בנוגע לעטיית מסכה שבצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף 2020.

  (2) המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

  (3) בעבודה משרדית יחולו הוראות אלה:

  (א) עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע; לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה כאמור, עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;

  (ב) בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם אלא אם כן ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר;

  (ג) מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות במקום העבודה, בהשתתפות של עד 50 אנשים, ובלבד שיישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.

  (4) אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.

  (5) מעסיק יקבע, לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת העסקה אשר תאפשר לעובדים אלה לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכול בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כאמור.

  (6) נמחק

  (7) כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.

  (8) מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, ישבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.

   

לתחילת העמוד תוספת שלישית
 • תוספת שלישית
  (תקנה 2ב(א)(3))


  התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום (הגבלת
  מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020 שנערכה ונחתמה ............................... ביום ................... בחודש ................ בשנת ........................
  על ידי ................................
  ת"ז .......................................
  המכהן כמנהל כללי/ממונה על ענייני קורונה (יש להקיף)
  ב .................................... (להלן - מקום העבודה)

  1. אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020 (להלן - הכללים).

  2. אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום
  העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

  3. ולראיה באתי על החתום:

  חתימה ............................................
  כ"ה בניסן התש"ף (19 באפריל 2020)
  (חמ 3-5993)

  בנימין נתניהו
  ראש הממשלה