תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ט-1999

  • חוק חדש (24 במרס 1999) ק"ת 5961.


    בתוקף סמכותה לפי סעיף 50(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת -חירום אלה בדבר שירות עבודה חיוני בשירות הציבורי:

לתחילת העמוד 2. קריאה לשירות עבודה חיוני
  • (א) המנהל או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לקרוא בצו לשירות עבודה חיוני (להלן - הצו), עובדים מסויימים, עובד פלוני או סוג או חטיבה של עובדים במקום העבודה.

    (ב) מי שהוסמך לקרוא בצו לשירות עבודה חיוני מוסמך לבטלו, בין אם הצו הוצא בידו ובין אם הוצא בידי אחר שהוסמך לכך.

    (ג) צו שלא פורסם ברשומות יכול שיבוטל בהודעה ברשומות או בעתונות, בטלוויזיה או ברדיו.