תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ט-1999

 • חוק חדש (24 במרס 1999) ק"ת 5961.


  בתוקף סמכותה לפי סעיף 50(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת -חירום אלה בדבר שירות עבודה חיוני בשירות הציבורי:

לתחילת העמוד 5. מסירת צו
 • צו יכול שימסר באחת או יותר מדרכים אלה:

  (1) במסירה לעובד או לאחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו;

  (2) בהדבקה על דלת ביתו או דלק חדר מגוריו של העובד;

  (3) בהודעה בעל-פה, לרבות בהודעה טלפונית, לעובד או לאחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו;

  (4) במשלוח לעובד בדואר רשום או במברק, לפי מען מגוריו הקבוע הידוע במקום העבודה;

  (5) בהצגת הצו או בהצמדתו במקום נראה לעין במקום העבודה;


  (6) בפרסום בעתונות, ברדיו או בטלויזיה;

  (7) בפרסום ברשומות.