תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ט-1999

 • חוק חדש (24 במרס 1999) ק"ת 5961.


  בתוקף סמכותה לפי סעיף 50(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת -חירום אלה בדבר שירות עבודה חיוני בשירות הציבורי:

לתחילת העמוד 6. חזקות
 • (א) צו שפורסם ברשומות, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת העובד שעליו הוא חל ביום שבו פורסם.

  (ב) צו שלא פורסם ברשומות, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת העובד שעליו הוא חל, כל עוד לא הוכיח העובד אחרת -

  (1) אם נמסר לעובד שעליו הוא חל או לאחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו - בזמן המסירה;
  (2) אם סירב העובד שעליו חל הצו, או אחד מבני משפחתו הגרים עמו לקבל את הצו, או לא נמצא העובד או בן המשפחה כאמור, והצו הודבק על דלת דירתו או דלת חדר מגוריו או על לוח המודעות במקום העבודה - בשעת ההדבקה;
  (3) אם נשלח לעובד בדואר רשום לפי מען מגוריו הקבוע הידוע במקום העבודה - בתום 72 שעות מזמן שנמסר לדואר למשלוח;
  (4) אם נשלח לעובד במברק לפי מען מגוריו הקבוע הידוע במקום העבודה - בזמן מסירת המברק.


  (ג) צו שנמסר או נשלח לעובד באחת הדרכים האמורות בתקנת משנה (ב), רואים אותו כאילו הגיע לידיעתו של העובד בזמן האמור שם, אף אם פורסם ברשומות לאחר מכן.

  (ד) מי שהורשה לכך בידי המנהל, רשאי להציג צו לפי תקנות שעת-חירום אלה על פני מקרקעין במקום העבודה או בתוכם, או להצמידו אליהם או בתוכם במקום נראה לעין.

  (ה) הוצג צו או הוצמד בהתאם לתקנת משנה (ד), לא יוריד אותו אדם ולא יעשה בו כל שינוי, זולת מי שהורשה לכך על פי תקנת משנה (ד).