תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ט-1999

  • חוק חדש (24 במרס 1999) ק"ת 5961.


    בתוקף סמכותה לפי סעיף 50(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת -חירום אלה בדבר שירות עבודה חיוני בשירות הציבורי:

לתחילת העמוד 3. חובת עובד שנקרא לשירות עבודה חיוני
  • (א) עובד שנקרא לשירות עבודה חיוני לפי תקנה 2 -

    (1) יתייצב במקום ובמועד כמפורט בצו ויבצע כל עבודה בהתאם לתפקידו, או עבודה או תפקיד שיטיל עליו מי שממונה עליו או המנהל, או מי שהוא הסמיך, או מי שנקבע לכך בצו או מטעמו של מי שנקבע כאמור, וימשיך בעבודה סדירה ותקינה במקום, באופן ובמועד שיורו לו, כל עוד הצו בתוקפו;
    (2) ימלא אחר כל הוראה שתינתן לו בקשר לביצוע העבודה או התפקיד מאת מי שממונה עליו, או מאת המנהל או מי שהוא הסמיכו, או מאת מי שנקבע לכך בצו, או מטעמו של מי שנקבע כאמור.


    (ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בתקנת משנה (א), עובד שנקרא לשירות עבודה חיוני יבצע את עבודתו בדרך המקובלת, בשלמות, ברציפות ובאופן סדיר ללא האטות, הפרעות או שיבושים, כל עוד הצו בתוקפו.