תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ט-1999

 • חוק חדש (24 במרס 1999) ק"ת 5961.


  בתוקף סמכותה לפי סעיף 50(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת -חירום אלה בדבר שירות עבודה חיוני בשירות הציבורי:

לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "המנהל" - כל אחד מאלה:

  (1) המנהל הכללי של כל אחד ממשרדי הממשלה או מנהל יחידת סמך - לגבי עובד המשרד או יחידת הסמך, לפי הענין;

  (2) מי שנתונה בידו סמכות של מנהל כללי לפי סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 - לגבי עובד יחידתו;

  (3) מנהל בתי המשפט - לגבי עובד בתי המשפט ובתי הדין לעבודה;

  (4) מנהל בתי הדין הרבניים - לגבי עובד בתי הדין הרבניים;

  (5) המנהל הכללי של תאגיד שהוקם בחוק או לפי חוק - לגבי עובד התאגיד;

  (6) המנהל הכללי של חברה ממשלתית, כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות,התשל"ה-1975 - לגבי עובד החברה;

  (7) מנהל בית חולים - לגבי עובד של בית החולים;

  (8) מנהל קופת חולים, כמשמעותה בחוק מס מקביל, התשל"ג-1973 - לגבי עובד הקופה;

  (9) ראש רשות מקומית - לגבי עובד הרשות המקומית;

  (10) המנהל הכללי של משרד הפנים - לגבי עובד החברה לאוטומציה;


  "עובד" - מי שערב תחילתן של תקנות שעת-חירום אלה היה מועסק במקום העבודה;


  "מקום עבודה" - כל אחד ממקומות העבודה המנויים בהגדרת "המנהל";


  "שירות עבודה חיוני" - שירות של עובד במקום עבודה.