תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ט-1999

  • חוק חדש (24 במרס 1999) ק"ת 5961.


    בתוקף סמכותה לפי סעיף 50(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת -חירום אלה בדבר שירות עבודה חיוני בשירות הציבורי:

לתחילת העמוד 4. איסור מניעת ביצוע צו או הכשלתו
  • לא יעשה אדם ולא יחדל מלעשות דבר בכוונה למנוע או להכשיל ביצוע צו לפי תקנה 2 או ביצוע עבודה או תפקיד לפי תקנה 3, או כניסתו של כל אדם למקום עבודה.