תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973 - הסלמת מרץ 2012

 • הוראת שעה (14 ביוני 2012) ק"ת 7128: תקנות שונות והוספת תוספות שנייה ושלישית. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


    


   

 • "שווי הנכס" - הסכום שהיה מתקבל הנכס במכירה ממוכר ברצון לקונה ברצון ביום קרות הנזק;

  "הנזק הממשי" - ההפרש בין שווי הנכס לפני שניזוק לבין שווי הנכס מיד לאחר שניזוק,או כל הוצאות שיקום הנזק - לפי הנמוך שבין שניהם, בתוספת הוצאות להקטנת הנזק; ובנזק עקיף - לרבות ההפסד או מניעת הריווח שאותם לא יכול היה הניזוק למנוע לו פעל באופן סביר כדי למנע;

  "הוצאות להקטנת הנזק" - הוצאות שהוציא הניזוק בעד פעולות שנעשו בעת קרות הנזק במטרה להקטין את הקיפו, ובלבד שלעת המנהל היה סביר להוציאם, בין היתר בהתחשב בהיקף הנזק שנמנע ע"י פעולות אלה;

  "נזק" - נזק מלחמה ונזק עקיף:

  "שווי של נזק מלחמה" -

  (1) לגבי נכסים בישוב ספר - הנזק הממשי;

  (2) לגבי מלאי - הנזק הממשי;

  (3) לגבי יבול על קרקע באזור עירוני - הנזק הממשי, או שווי היבול כפי שנקבע לצורך החוק כפול שלושה, הכל לפי הסכום הנמוך יותר;

  (4) לגבי מלאי מעבר כמשמעותו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שווי של מלאי במעבר), תש"ל-1969 - הנזק הממשי;

  (5) לגבי נכסים אחרים - הנזק הממשי;

  "אזור זכאי" - היישובים השוכנים בין 7 ו-40 קילומטרים מגדר המערכת
  המקיפה את רצועת עזה, המוכרזים בזה יישובי ספר מיום י"ז באדר התשע"ב
  (11 במרס 2012) עד יום כ"א באדר התשע"ב (15 במרס 2012) (להלן - תקופת
  ההכרזה);

  "הוראה על סגירת מוסד חינוך" - הוראה של שירות ההתגוננות האזרחית על סגירת מוסד חינוך ברשות מקומית באזור זכאי, המנויה בתוספת השנייה, שניתנה בין התאריכים י"ז באדר התשע"ב (11 במרס 2012) וי"ט באדר התשע"ב (13 במרס 2012), במועדים הנקובים בתוספת, או הוראה כאמור שניתנה בין התאריכים כ' באדר התשע"ב (14 במרס 2012) וכ"א באדר התשע"ב (15 במרס 2012), על ידי רשות מקומית באזור זכאי המנויה בתוספת השלישית, במועדים הנקובים בתוספת;

  "מוסד ציבורי זכאי" - מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודה, שמתקיימים בו שני אלה:

  (1) שליש לפחות מהכנסתו בשנת המס 2010, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, לא היתה מתמיכה, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, מתמיכה מאת רשות מקומית או מתרומות (להלן - תמיכות ותרומות);

  (2) עיקר הכנסתו בשנת המס 2010 כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות, היתה ממכירת שירותים או מוצרים מדי חודש בחודשו;

  "קבלן כוח אדם" - כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

  "שווי של נזק עקיף" - כשהנזק נגרם כתוצאה מנזק מלחמה, בשל תשלום שכר עבודה -

  (1) לגבי ניזוק שאינו ניזוק המפורט בפסקאות (2) עד (4) - 280 שקלים חדשים (להלן - שווי הנזק) לכל יום עבודה ששילם בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני, ולגבי יחיד שהכנסתו היא רק מעסק או משלח יד כאמור בסעיף 2(1) לפקודה (להלן - עובד עצמאי) - שווי הנזק, בעד כל יום היעדרות של העובד העצמאי בשל המצב הביטחוני;

  (2) לגבי ניזוק שהוא קיבוץ - שווי הנזק, מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני ששולמו לעובד שאינו חבר קיבוץ, בתוספת שווי הנזק מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני של חברי הקיבוץ העובדים בתעשייה, במסחר, בשירותים, בחקלאות או בתיירות בקיבוץ, ולמעט חברי הקיבוץ העוסקים במתן שירותים לחברי הקיבוץ עצמם;

  (3) לגבי ניזוק שהוא קבלן כוח אדם - שווי הנזק לכל יום עבודה ששילם בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני;

  (4) לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי - השיעור במתקבל מחלוקת סכום הכנסתו בשנת המס 2010, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות, בסכום הכנסתו האמורה, כולל תמיכות ותרומות, כשהוא מוכפל בשווי הנזק ששילם בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני;

  מועסק העובד במשרה חלקית, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק שיחסו לכלל הנזק הוא כיחס מספר שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, לסך כל שעות העבודה במשרה מלאה;

  לא עבד העובד או העובד העצמאי האמור בחלק מיום העבודה, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק, או משווי הנזק לעובד עצמאי, לפי העניין, שיחסו לכלל שווי הנזק הוא כיחס מספר השעות שבהן לא עבד העובד כאמור, לסך כל שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, ובלבד שמספר השעות שבהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת;

  "יום היעדרות בשל המצב הביטחוני" -

  (1) יום שבו עובד נעדר מעבודתו אצל ניזוק או יום שבו עובד עצמאי נעדר מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, למעט יום שבו נעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים, לצורך השגחה על ילדו הנמצא עמו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד ואין במקום העבודה של בן זוגו, או של העובד העצמאי או של בן זוגו, מסגרת נאותה להשגחה על הילד, ומתקיים אחד מאלה:

  (א) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או של העובד העצמאי או שהעובד או העובד העצמאי הוא הורה יחיד של הילד;

  (ב) בן זוגו של העובד העצמאי הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נבצר ממנו להשגיח על הילד;

  הוראות פסקה זו יחולו, לגבי עובד שהוא אומן, ואולם ההיעדרות של עובד כאמור תיחשב כיום היעדרות רק אם לא ניתן פיצוי לפי פסקה זו בעד אותו יום בשל יום היעדרות של הורהו הטבעי או הורהו המאמץ של הילד, לפי העניין, לצורך השגחה על אותו ילד; לעניין זה -

  "אומן" - מי שאושר בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים לשמש כמשפחת אומנה, בין לבדו ובין יחד עם בן זוגו;

  "הורה יחיד", "ילד", "מוסד חינוך" - כהגדרתם בחוק הגנה על עובדיםבשעת חירום, התשס"ו-2006;

  (2) יום שבו עובד נעדר מעבודתו אצל ניזוק או יום שבו עובד עצמאי נעדר מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, למעט יום שבו נעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים, עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו העובד מועסק או שהוא עסקו של העובד העצמאי;

  "שיקום נזק" - החזרת הנכס למצבו שלפני הנזק, ואם הנכס אינו ניתן לשיקום כאמור - הקמתו או רכישתו של נכס דומה במקומו, הכל לפי הענין ובאישור המנהל;

  "ניזוק" - מי שהיה בעל הנכס ביום שנגרם לו הנזק או מי שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא הנושא בהוצאות שיקום הנזק, או שניהם ביחד, הכל כפי שקבע המנהל, ולעניין ההגדרה "שווי של נזק עקיף", מי שהתקיימו בעובדו, או בו אם הוא עובד עצמאי, תנאי ההגדרה "יום היעדרות בשל מצב ביטחוני".;

  "הוצאות שיקום הנזק" - כולן או מקצתן;

  "דירת מגורים" - דירה שביום קרות הנזק שימשה למגורים.

 • (א) ניזוק זכאי לפיצויים בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

  (ב) מבוטל.

  (ג) נגרם נזק מלחמה לדירת מגורים ושוכנע המנהל כי בשל הנזק האמור לא ניתן להתגורר בה, רשאי המנהל, בהתחשב באפשרויות הדיור הקיימות לדייר שגר בדירת המגורים ביום קרות הנזק, לקבוע את זכאותו של הדייר לדיור חלופי או לתשלום למימון דיור חלופי, לתקופה שקבע המנהל.

 • היה הסכום המגיע לניזוק לפי תקנות אלה יחד עם הסכומים שהניזוק זכאי לקבל או קיבל כפיצוי בעד הנזק, מחברת ביטוח או מאדם אחר, עולה על הנזק הממשי, ישולם לו רק אותו סכום שהוא ההפרש שבין הפיצוי כאמור לבין הנזק הממשי. האמור בתקנה זו לא יחול על סכום המגיע לניזוק כפיצוי בעד נזק לכלי טיס.

 • מסכום הפיצויים המגיעים לניזוק לפי תקנות אלה ינוכה סכום המס שהניזוק חייב בתשלומו עד יום תשלום הפיצויים בפועל, זולת אם החליט המנהל החלטה אחרת.

 • (א) מבוטל.

  (ב) תביעה לפיצויים תוגש למנהל בטופס שקבע, בתוך שלושה חודשים מיום פרסומן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ב-2012;

  (ב1) לתביעה לפי תקנת משנה (ב), יצורפו הצהרה של הניזוק, לרבות קבלת כוח אדם והצהרה של העובד, והכל בנוסח שיורה המנהל.

  (ג) המנהל רשאי להאריך את המועדים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) אם נוכח כי ישנה סיבה סבירה לכך.

 • תעודה מאת שר הבטחון או מאת מי שהוא מינה לכך, המעידה שנכס פלוני ניזק נזק מלחמה, תשמש ראיה לכאורה לדבר.

 • (א) לא יראו נזק כ"נזק מלחמה" אם נגרם כתוצאה מכך שהנזוק נהג ברשלנות או שלא בהתאם להוראות שבדין, שלא לפי הוראות המנהל, ואולם המנהל יהיה רשאי בנסיבות המצדיקות זאת לקבוע פיצויים מופחתים במקרים כאמור.

  (ב)המנהל רשאי לקבוע פיצויים מופחתים, אם נוכח כי הניזוק לא פעל באופן סביר להקטנת הנזק.

 • (א) הוגשה תביעה לפיצויים, יחליט המנהל בדבר זכותו של הניזוק לפיצויים בדבר שיעורם ודרך תשלומם, וכן בדבר שיקום הנזק, והוא רשאי לחלק את סכום הפיצויים בין ניזוקים ולהתנות את תשלום הפיצויים בשיקום הנזק, הכל לפי נסיבות הענין.

  (ב) הודעה על החלטת המנהל לפי תקנת משנה (א) תישלח לניזוק תוך ששה חדשים מיום הגשת התביעה,אולם אם המציא הניזוק למנהל תעודה כאמור בתקנה 6 תישלח לו ההודעה על החלטת המנהל תוך ארבעים וחמישה ימים שבו נמסרה התעודה האמורה.

  (ג) הפיצויים שייקבעו בהחלטה ישולמו תוך שלושים יום מיום ההחלטה; אולם אם הותנה תשלום הפיצויים בשיקום הנזק, ישולם סכום הפיצויים שנקבע תוך שלושים יום מיום שהוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי הניזוק עומד לשקם את הנזק.

  (ד) לסכום הפיצויים המשולמים על פי תקנת משנה (ג) ייווספו הפרשי הצמדה וריבית החל בתום 30 ימים מיום הגשת התביעה לפיצויים עד יום התשלום.

 • (א) המנהל רשאי לתקן החלטה לפי תקנה 8 תוך ארבע שנים מיום שניתנה, אם נתגלו עובדות חדשות או אם ראה כי היתה בה טעות.

  (ב) על תיקון החלטה לפי תקנת משנה (א), יחולו הוראות תקנה 8 בשינויים המחוייבים.

  (ג) שולמו לניזוק פיצויים, לרבות מקדמה, בסכום העולה על סכום הפיצויים שהוא זכאי להם על פי תקנות אלה, יוחזר סכום היתר תוך תשעים יום מיום שנמסרה לניזוק דרישה להחזר, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום היתר, מיום ששולם סכום היתר ועד ליום ההחזר.

  (ד) סכום היתר כאמור בתקנת משנה (ג) ייראה כאילו היה מס ויחולו לגביו הוראות סעיף 33א לחוק והוראות פקודת המסים (גביה).

 • הרואה עצמו מקופח עקב החלטת המנהל לפי תקנה 7 או 8(א), או בהוראת המנהל לפי תקנה 7(א), או בתיקון החלטה לפי תקנה 9, רשאי תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה לערור עליה לפני ועדת ערר.

 • (א) לענין תקנה 11 תוקם בין בכלל ובין לאזורים מסויימים או לסוגי נזקים, ושניים לפחות מבין חבריה לא יהיו עובדי המדינה.

  (ב) בועדת ערר כאמור יהיו חברים -

  1. מי שנתקימו בו הדרישות המנויות בסעיף 4 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984, מתוך רשימה שקבע שר המשפטים והוא יהיה יושב ראש הועדה;

  2. חבר מתוך רשימה שקבע שר הבטחון והודיע עליה לשר המשפטים;

  3. חבר מתוך רשימה שקבע שר האוצר והודיע עליה לשר המשפטים;

  (ג) רשימות כאמור בתקנת משנה (ב) יכילו חברים עובדי המדינה וחברים שאינם עובדי המדינה,יצויין בהם מי מהחברים הינו עובד המדינה והן יפורסמו בידי שר המשפטים ברשומות.

  (ד) מתוך רשימת האנשים שנקבעו לפי תקנת משנה (ב)(1)ימנה שר המשפטים יושבי ראש תורניים שירכיבו את המותבים של ועדת ערר.

  (ה) ועדת ערר תכריע בכל ערר שיוגש לפניה והיא רשאית לבטל, להפחית, לאשר או להגדיל את סכום הפיצויים שקבע המנהל, לשנות חלוקתו בין הניזוקים, או לשנות החלטתו בדבר שיקום הנזק.

  (ו) לועדת ערר יהיו כל הסמכויות שיש לועדות חקירה לפי סעיפים 8 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, וכן הסמכות להיכנס,או להרשות לאדם אחר להיכנס, בכל עת מסירה, לכל מקום ולערוך בו בדיקות ומדידות, וכן לדרוש מבעל המקום או המחזיק בו למסור לה כל ידיעה או מסמך הנמצאים ברשותו והדרושים לה למילוי תפקידיה, וכל בעל מקום או מחזיק כאמור חייב למלא אחר דרישת ועדת ערר.

 • (א) על החלטת ועדת הערר ניתן לערער, בבעיה משפטית,לבית המשפט המחוזי תוך 30 ימים מיום שהובאה ההחלטה לידי המערער.

  (ב) הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מענה של ועדת הערר.

  (ג) הערעור יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה והואות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, יחולו על הבקשה והדיון בה, בשינויים המחוייבים.

  (ד) משהוגש ערעור,יודיע מזכיר בית המשפט המחוזי לועדת הערר על הגשתו, ויושב ראש הועדה יעביר לבית המשפט את פרוטוקול הועדה וכל חומר שהועדה נזקקה לו בקשר לענין המשמש נושא לערעור.

 • היה ניזוק זכאי לקבל פיצויים לפי תקנות אלה אך סכומם טרם נקבע, רשאי המנהל לעשות את מאלה:

  (1) לערוב בעדו הלוואה ולקבוע תנאים וערוב לערבותו, אם בדרך כלל, אם להלוואה מסויימת או לסוג מסויים של הלוואה;

  (2) לשלם לו מקדמה שלא תעלה על 50% הפיצויים שלפי דעת המנהל יגיע לו.

 • (א) המנהל רשאי לדרוש מניזוק שימסור לו, תוך תקופה שיקבע, ידיעות, או חשבונות ויראה לו, במקום ובשעה שיקבע, כל נכס מנכסיו וכל מסמך או תעודה שימצא לנכון לשם מילוי תפקידיו לפי תקנות אלה, ועל הניזוק למלא אחר דרישות המנהל.

  (ב) המנהל רשאי גם להיכנס, או להרשות לאדם אחר להיכנס, בכל עת סבירה לכל מקום ולערוך בו בדיקות ומדידות.

 • המנהל רשאי לאצול לאדם אחר מסמכויותיו לפי תקנות אלה.

 • מי שעשה אחת מאלה, דינו - קנס 500 לירות או מאסר ששה חדשים:

  (1) מסר ביודעין הודעה או הצהרה בלתי נכונה בכל ענין או דבר הנוגע לקבלת פיצויים לפי תקנות אלה;

  (2) השיב ביודעין תשובה בלתי נכונה לשאלה שנשאלה, או לידיעה שנדרשה בהתאם להוראות תקנות אלה.

 • תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 9, ביום י"ז בניסן תשל"ב (1 באפריל 1972).

 • תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזקי מלחמה ונזק עקיף), תשכ"ז-1967 - בטלות.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973".

 • תקנה 2(א)

  1. (א) לגבי נזק מלחמה שהוא נזק לגופו של כלי טיס שעיקר פעולתו בקווים בין-לאומיים, למעט כלי טיס כאמור שאינו רשום בישראל או אינו חייב רישום בישראל והנמצא בשטח המדינה לצרכי תיקון, שיפוץ, עיבוד או הרכבה בלבד - 50% משווי הנזק. 

  (ב) לגבי נזק מלחמה לנכס אחר - 100% משווי הנזק.

  2. לגבי נזק עקיף - 100% משווי של נזק עקיף.

 • תקנה 1 - ההגדרה "הוראה על סגירת מוסד חינוך" על ידי שירות ההתגוננות האזרחית

   

  1

  אופקים

  2

  אשדוד

  3

  אשקלון

  4

  באר טוביה

  5

  באר שבע

  6

  המועצה המקומית בני עי"ש

  7

  המועצה האזורית בני שמעון - לגבי היישוב שומריה - י"ז באדר התשע"ב    (11 במרס 2012) בלבד

  8

  המועצה האזורית ברנר - היישובים בניה וקידרון בלבד

  9

  גדרה

  10

  גדרות

  11

  גן יבנה

  12

  המועצה האזורית הר חברון - היישובים אשכולות, נגוהות, וסנסנה בלבד

  13

  חבל יבנה

  14

  המועצה האזורית חוף אשקלון (למעט היישובים: גברעם, זיקים, יד מרדכי, כרמיה, נתיב העשרה)

  15

  יבנה

  16

  המועצה האזורית יואב (היישובים בית גוברין, גלאון - לא התקיימו לימודים ביום י"ז באדר התשע"ב (11 במרס 2012) בלבד; היישוב בית ניר - לא התקיימו לימודים בימים י"ז וי"ח באדר התשע"ב (11 ו-12 במרס 2012))

  17

  להבים

  18

  לכיש

  19

  לקיה

  20

  מטה יהודה

  21

  מרחבים

  22

  נחל שורק

  23

  נתיבות

  24

  עומר

  25

  קרית גת

  26

  קרית מלאכי

  27

  רהט

  28

  רמת הנגב

  29

  שפיר

   

 • תקנה 1 - ההגדרה "הוראה על סגירת מוסד חינוך" על ידי רשות מקומית

   כ' באדר התשע"ב (14 במרס 2012)

  כ"א באדר התשע"ב (15 במרס 2012)

   

   

  תראבין א-צאנע (יישוב)

  תראבין א-צאנע (יישוב)

  ברכיה

  אשדוד

  ניצן

  בית קמה

  ניצנים

  ניר גלים

  נתיבות

  אשקלון

  בית הגדי

  באר שבע

  מעגלים

  גבעות בר

  חבל יבנה

  חצרים

  גדרות

  ברכיה

                                

  ניצן

                                

  ניצנים

                                

  גת (קיבוץ)

                                

  כפר מנחם

                                

  גילת

                                

  מבועים

                                

  מסלול

                                

  נתיבות

                                

  עומר

                                

  קרית גת

                                

  קרית מלאכי

                                

  בית הגדי

                                

  מעגלים

                                

  חבל יבנה

                                

  גדרות