תקנות מס הכנסה

לתחילת העמוד הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ז-2017
  • הודעה חדשה (1 בינואר 2017) ק"ת 7754

    בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א)(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

    1. בשנת 2017 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 3.41%.