חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007

לתחילת העמוד "פרק ג' 3: מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים, בעד תקופות הזכאות, לשם סיוע בהתמודדות עם נגיף הקורונה
 • בפרק זה - .
  "בן זוג" - מי שהיה במשך כל שנת המס בן זוג כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין;

  "החלטת הממשלה" - החלטת הממשלה מס' 204 מיום כ'
  בתמוז התש"ף ) 12 ביולי 2020 ( בדבר מתן מענק נוסף לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים בעד חודשים מאי ויוני 2020 ;

  "הכנסה חודשית ממוצעת מעסק" - כל אחד מאלה, לפי העניין -

  (1) לגבי עצמאי בעל עסק חדש, ולגבי עצמאי אחר לעניין תקופות הזכאות המנויות בפסקאות (5) עד (7) להגדרה "תקופת הזכאות" - סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת המס 2019 , מחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק או במשלח יד בשנת המס 2019;

  (2) לגבי עצמאי שאינו עצמאי בעל עסק חדש, לעניין תקופות הזכאות המנויות בפסקאות (1) עד (4) להגדרה "תקופת הזכאות" -

  (א) אם התקיימו לגביו שני התנאים בסעיף 18 כה(1) ו–(4) באחת משנות המס 2018 ו-2019 סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת המס שבה התקיימו לגביו שני התנאים בסעיף 18 כה(1) ו–(4), מחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק או במשלח יד באותה שנת מס;

  (ב) אם התקיימו לגביו שני התנאים בסעיף 18 כה(1) ו–(4) בכל אחת משנות המס 2018 ו־2019 - סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת המס 2018 או 2019 , מחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק או במשלח יד, באותה שנת המס, לפי העניין - לפי שנת המס שהשימוש בה לשם חישוב לפי סעיף 18 כז מביא למענק בסכום גבוה יותר, כאמור באותו סעיף;

  "הכנסה חייבת" - הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, למעט רווח הון;

  "הכנסה חייבת מעסק" - הכנסה חייבת לפי סעיף 2(1) לפקודה שהיא הכנסה מיגיעה אישית, לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור, ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;

  "הכנסה מיגיעה אישית" - כמשמעותה בפקודה, למעט הכנסה המנויה בפסקאות (1) עד (7) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" בפקודה;

  "הכנסת עבודה" - הכנסת עבודה לפי סעיף 2) 2( לפקודה, לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור, ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;

  "הכנסת עבודה חודשית ממוצעת" - כל אחת מאלה, לפי העניין:
  (1) לגבי שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה ולגבי שכיר בעל שליטה בחברת מעטים אחרת, לעניין תקופות הזכאות המנויות בפסקאות (5) עד (7) להגדרה "תקופת הזכאות" - סכום הכנסת העבודה כאמור בשנת המס 2019 , מחולק במספר החודשים שבהם עבד השכיר בעל השליטה בחברה בשנת המס 2019;

  (2) לגבי שכיר בעל שליטה שאינו שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה, לעניין תקופות הזכאות המנויות בפסקאות (1) עד (4) להגדרה "תקופת הזכאות" - 

  (א) אם התקיימו לגביו שני התנאים בסעיף 18 כו(1) ו–(4) באחת משנות המס 2018 ו־2019 סכום הכנסת העבודה בשנת המס שבה התקיימו לגביו שני התנאים בסעיף 18 כו(1) ו–(4), מחולק במספר החודשים שבהם עבד השכיר בעל השליטה בחברה;

  (ב) אם התקיימו לגביו שני התנאים בסעיף 18 כו(1) ו–(4) בכל אחת משנות המס 2018 ו־ 2019 - סכום הכנסת העבודה בשנת המס 2018 או 2019 , מחולק במספר החודשים שבהם עבד השכיר בעל השליטה בחברה, באותה שנת מס, לפי העניין - לפי שנת המס שהשימוש בה לשם חישוב לפי סעיף 18 כח מביא למענק בסכום גבוה יותר, כאמור באותו סעיף;

  "חברת מעטים" - חברה תושבת ישראל שהיא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, אשר עסקה בעסק או במשלח יד לפני יום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) ובמהלך התקופה הקובעת, לפחות;

  "חברת מעטים חדשה" - חברת מעטים שהחלה לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2019;

  "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

  "חוק מיסוי מקרקעין" - חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;

  "חוק מס ערך מוסף" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

  "המנהל" - כהגדרתו בפקודה;

  "ניכויים" - כהגדרתם בהגדרה "הכנסה מעסק או ממשלח יד" שבסעיף 1;

  "הפקודה" - פקודת מס הכנס ה 13 ;

  "עצמאי" - יחיד שהוא תושב ישראל, שעסק בעסק או במשלח יד לפני יום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) ובמהלך התקופה הקובעת, לפחות;

  "עצמאי בעל עסק חדש" - עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2019 ;

  "רווח הון" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, לרבות שבח כמשמעותו לפי סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין;

  "שכיר בעל שליטה בחברת מעטים" - יחיד שלפני יום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) ובמהלך התקופה הקובעת, לפחות, מתקיימים לגביו שניים אלה:

  (1) הוא היה בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32 (9)(א)(3) לפקודה, בחברת המעטים, והחזיק במניות החברה;

  (2) שולמה לו הכנסת עבודה על ידי חברת המעטים שהוא בעל שליטה בה;

  "תושב ישראל" - כהגדרתו בפקודה, לרבות אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה שהוא תושב אזור כהגדרתו בסעיף האמור;

  "התקופה הקובעת" - תקופה של שישה חודשים שתחילתה במועד הקובע וסיומה לפני תחילתה של תקופת הזכאות; לעניין זה, "המועד הקובע" - כל מועד החל בתקופה שבין יום א' באלול התשע"ט (1 בספטמבר 2019) ליום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019);

  "תקופת הזכאות" - התקופות כמפורט בפסקאות (1) עד (3) אלא אם כן קבע שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי לא יינתן לגבי תקופה מסוימת מענק לפי פרק זה, וכן כל אחת מהתקופות המפורטות בפסקאות (4) עד (7) ששר האוצר קבע בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי יינתן לגביה מענק:

  (1) התקופה שמיום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020) עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020);

  (2) התקופה שמיום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020) עד יום י"א באלול התש"ף ) 31 באוגוסט 2020);

  (3) התקופה שמיום י"ב באלול התש"ף (1 בספטמבר 2020) עד יום י"ג בחשוון התשפ"א (31 באוקטובר 2020);

  (4) התקופה שמיום י"ז בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020);

  (5) התקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021 ( עד יום ט"ז באדר התשפ"א ) 28 בפברואר 2021);

  (6) התקופה שמיום י"ז באדר התשפ"א (1 במרס 2021) עד יום י"ח באייר התשפ"א )(30 באפריל 2021);

  (7) התקופה שמיום י"ט באייר התשפ"א ) 1 במאי 2021 ( עד יום כ' בתמוז התשפ"א ) 30 ביוני 2021).