חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007

לתחילת העמוד "פרק ג' 3: מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים, בעד תקופות הזכאות, לשם סיוע בהתמודדות עם נגיף הקורונה
 • בפרק זה - .
  "בן זוג" - מי שהיה במשך כל שנת המס בן זוג כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין;

  "החלטת הממשלה" - החלטת הממשלה מס' 204 מיום כ'
  בתמוז התש"ף ) 12 ביולי 2020 ( בדבר מתן מענק נוסף לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים בעד חודשים מאי ויוני 2020 ;

  "הכנסה חודשית ממוצעת מעסק" - כל אחד מאלה, לפי העניין -

  (1) לגבי עצמאי בעל עסק חדש, ולגבי עצמאי אחר לעניין תקופות הזכאות המנויות בפסקאות (5) עד (7) להגדרה "תקופת הזכאות" - סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת המס 2019 , מחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק או במשלח יד בשנת המס 2019;

  (2) לגבי עצמאי שאינו עצמאי בעל עסק חדש, לעניין תקופות הזכאות המנויות בפסקאות (1) עד (4) להגדרה "תקופת הזכאות" -

  (א) אם התקיימו לגביו שני התנאים בסעיף 18 כה(1) ו–(4) באחת משנות המס 2018 ו-2019 סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת המס שבה התקיימו לגביו שני התנאים בסעיף 18 כה(1) ו–(4), מחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק או במשלח יד באותה שנת מס;

  (ב) אם התקיימו לגביו שני התנאים בסעיף 18 כה(1) ו–(4) בכל אחת משנות המס 2018 ו־2019 - סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת המס 2018 או 2019 , מחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק או במשלח יד, באותה שנת המס, לפי העניין - לפי שנת המס שהשימוש בה לשם חישוב לפי סעיף 18 כז מביא למענק בסכום גבוה יותר, כאמור באותו סעיף;

  "הכנסה חייבת" - הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, למעט רווח הון;

  "הכנסה חייבת מעסק" - הכנסה חייבת לפי סעיף 2(1) לפקודה שהיא הכנסה מיגיעה אישית, לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור, ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;

  "הכנסה מיגיעה אישית" - כמשמעותה בפקודה, למעט הכנסה המנויה בפסקאות (1) עד (7) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" בפקודה;

  "הכנסת עבודה" - הכנסת עבודה לפי סעיף 2) 2( לפקודה, לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור, ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;

  "הכנסת עבודה חודשית ממוצעת" - כל אחת מאלה, לפי העניין:
  (1) לגבי שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה ולגבי שכיר בעל שליטה בחברת מעטים אחרת, לעניין תקופות הזכאות המנויות בפסקאות (5) עד (7) להגדרה "תקופת הזכאות" - סכום הכנסת העבודה כאמור בשנת המס 2019 , מחולק במספר החודשים שבהם עבד השכיר בעל השליטה בחברה בשנת המס 2019;

  (2) לגבי שכיר בעל שליטה שאינו שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה, לעניין תקופות הזכאות המנויות בפסקאות (1) עד (4) להגדרה "תקופת הזכאות" - 

  (א) אם התקיימו לגביו שני התנאים בסעיף 18 כו(1) ו–(4) באחת משנות המס 2018 ו־2019 סכום הכנסת העבודה בשנת המס שבה התקיימו לגביו שני התנאים בסעיף 18 כו(1) ו–(4), מחולק במספר החודשים שבהם עבד השכיר בעל השליטה בחברה;

  (ב) אם התקיימו לגביו שני התנאים בסעיף 18 כו(1) ו–(4) בכל אחת משנות המס 2018 ו־ 2019 - סכום הכנסת העבודה בשנת המס 2018 או 2019 , מחולק במספר החודשים שבהם עבד השכיר בעל השליטה בחברה, באותה שנת מס, לפי העניין - לפי שנת המס שהשימוש בה לשם חישוב לפי סעיף 18 כח מביא למענק בסכום גבוה יותר, כאמור באותו סעיף;

  "חברת מעטים" - חברה תושבת ישראל שהיא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, אשר עסקה בעסק או במשלח יד לפני יום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) ובמהלך התקופה הקובעת, לפחות;

  "חברת מעטים חדשה" - חברת מעטים שהחלה לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2019;

  "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

  "חוק מיסוי מקרקעין" - חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;

  "חוק מס ערך מוסף" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

  "המנהל" - כהגדרתו בפקודה;

  "ניכויים" - כהגדרתם בהגדרה "הכנסה מעסק או ממשלח יד" שבסעיף 1;

  "הפקודה" - פקודת מס הכנס ה 13 ;

  "עצמאי" - יחיד שהוא תושב ישראל, שעסק בעסק או במשלח יד לפני יום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) ובמהלך התקופה הקובעת, לפחות;

  "עצמאי בעל עסק חדש" - עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2019 ;

  "רווח הון" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, לרבות שבח כמשמעותו לפי סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין;

  "שכיר בעל שליטה בחברת מעטים" - יחיד שלפני יום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) ובמהלך התקופה הקובעת, לפחות, מתקיימים לגביו שניים אלה:

  (1) הוא היה בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32 (9)(א)(3) לפקודה, בחברת המעטים, והחזיק במניות החברה;

  (2) שולמה לו הכנסת עבודה על ידי חברת המעטים שהוא בעל שליטה בה;

  "תושב ישראל" - כהגדרתו בפקודה, לרבות אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה שהוא תושב אזור כהגדרתו בסעיף האמור;

  "התקופה הקובעת" - תקופה של שישה חודשים שתחילתה במועד הקובע וסיומה לפני תחילתה של תקופת הזכאות; לעניין זה, "המועד הקובע" - כל מועד החל בתקופה שבין יום א' באלול התשע"ט (1 בספטמבר 2019) ליום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019);

  "תקופת הזכאות" - התקופות כמפורט בפסקאות (1) עד (3) אלא אם כן קבע שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי לא יינתן לגבי תקופה מסוימת מענק לפי פרק זה, וכן כל אחת מהתקופות המפורטות בפסקאות (4) עד (7) ששר האוצר קבע בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי יינתן לגביה מענק:

  (1) התקופה שמיום ז' באייר התש"ף (1 במאי 2020) עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020);

  (2) התקופה שמיום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020) עד יום י"א באלול התש"ף ) 31 באוגוסט 2020);

  (3) התקופה שמיום י"ב באלול התש"ף (1 בספטמבר 2020) עד יום י"ג בחשוון התשפ"א (31 באוקטובר 2020);

  (4) התקופה שמיום י"ז בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020);

  (5) התקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021 ( עד יום ט"ז באדר התשפ"א ) 28 בפברואר 2021);

  (6) התקופה שמיום י"ז באדר התשפ"א (1 במרס 2021) עד יום י"ח באייר התשפ"א )(30 באפריל 2021);

  (7) התקופה שמיום י"ט באייר התשפ"א ) 1 במאי 2021 ( עד יום כ' בתמוז התשפ"א ) 30 ביוני 2021).

לתחילת העמוד 18כה. מענק סיוע לעצמאי
 • עצמאי שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר, יהיה זכאי למענק לעצמאי לפי הוראות פרק זה לשם סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה (בפרק זה - מענק סיוע לעצמאי), בעד תקופת זכאות אחת או יותר, אם מתקיימים לגביו כל אלה:

  (1) הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 או לשנת המס 2019, ולעניין עצמאי בעל עסק חדש - הכנסתו החייבת לשנת המס 2019, אינה עולה על 651,600 שקלים חדשים; הייתה לעצמאי ולבן זוגו הכנסה חייבת שאינה הכנסה מיגיעה אישית, יראו, לעניין פסקה, מחצית מאותה הכנסה חייבת כהכנסה חייבת של כל אחד מבני הזוג;

  (2) הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 714 שקלים חדשים;

  (3) מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו באותם חודשים בשנת 2019 (בפסקה זו - תקופת הבסיס), בסכום העולה על 40 5 ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס; לעניין עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר היום הראשון בתקופת הבסיס יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס כמחזור עסקאותיו מיום תחילת העיסוק כאמור עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-2;

  (4) לא מתקיימים לגביו בשנת המס הנבחנת לעניין פסקה (1) הסייגים הקבועים בסעיף 17א, בשינויים המחויבים;

  (5) הוא הגיש עד מועד הגשת התביעה למענק לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 2018, ולעניין עצמאי בעל עסק חדש - הוא הגיש דוח כאמור לשנת המס 2019, והכל אם היה חייב בהגשת דוח כאמור לשנות המס האמורות, לפי העניין, בהתאם להוראות הפקודה;

  (6) הוא הגי דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א, לפי העניין, לחוק מס ערך מוסף, לקופת הזכאות ולתקופת הבסיס או הצהרה לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו - 1976, לשנה שבה חלה תקופת הזכאות (בפסקה זו - הצהרת עוסק פטור), לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף; להצהרת עוסק פטור תצורף הצהרה על קיום התנאי האמור בפסקה (3).

לתחילת העמוד 18כו. מענק סיוע לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים
 • שכיר בעל שליטה בחברת מעטים שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר, יהיה זכאי למענק לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים לפי הוראות פרק זה, לשם סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה (בפרק זה - מענק סיוע לשכיר בעל שליטה), בעד תקופת זכאות אחת או יותר, אם מתקיימים לגביו כל אלה:

  (1) סכום הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 או לשנת המס 2019 בצירוף חלק הכנסתה החייבת של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה באותה שנה, השווה לחלקו היחסי, במישרין או בעקיפין, בקבלת זכויות לרווחים בחברה (בסעיף זה - הכנסה חייבת לשכיר בעל שליטה), ולעניין שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה - הכנסתו החייבת של השכיר בעל השליטה לשנת המס 2019, אינה עולה על 651,600 שקלים חדשים; הייתה לשכיר בעל שליטה ולבן זוגו הכנסה חייבת שאינה הכנסה מיגיעה אישית, יראו, לעניין פסקה זו, מחצית מאותה הכנסה חייבת כהכנסה חייבת של כל אחד מבני הזוג;

  (2) הכנסת העבודה החודשית שלו עולה על 741 שקלים חדשים;

  (3) מחזור עסקאותיה של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה, בתקופת הזכאות, נמוך ממחזור עסקאותיה באותם חודשים בשנת 2019 (בפסקה זו - תקופת הבסיס), בסכום העולה על 40% ממחזור עסקאותיה בתקופת הבסיס; לעניין חברה שהחלה לעסוק בעסק או במשלח ים לאחר היום הראשון בתקופת הבסיס, יראו את מחזור עסקאותיה בתקופת הבסיס כמחזור עסקאותיה מיום תחילת העיסוק כאמור עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-2;

  (4) לא מתקיימים לגבי חברת המעטים שבה השכיר הוא בעל שליטה, בשנת המס הנבחנת לעניין פסקה (1), הסייגים הקבועים בסעיף 17א, בשינויים המחוייבים;

  (5) חברת המעטים והשכיר בעל שליטה בה הגישו עד מועד הגשת התביעה למענק לפי סעיף 18כט, דוח לפי סעיף 131 לפקודה, לשנת המס 2018, ולעניין חברת מעטים חדשה - הגישו דוח כאמור לשנת המס 2019 בהתאם להוראות הפקודה;

  (6) חברת המעטים שבה השכיר הוא בעל שליטה הגישה דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א, לפי העניין, לחוק מס ערך מוסף, לתקופת הזכאות ולתקופת הבסיס;

  (7) על פי הדיווח החודשי שהוגש למוסד לביטוח לאומי השכיר בחברת המעטים היה בעל שליטה בחברת מסויימת כמשמעותו בסעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי, בתקופת הזכאות ובהמלך התקופה הקובעת, והוא לא זכאי לדמי אבטלה או למקדמה על חשבון דמי אבטלה בעד הכנסותיו כבעל שליטה באותה חברה, בתקופת הזכאות ובששת החודשים שקדמו לה, בשל הוראות סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי.

לתחילת העמוד 18כז. סכום המענק לעצמאי
 • (א) מענק סיוע לעצמאי יהיה בסכום השווה למכפלת 0.7 בסכום השווה לפעמיים הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק, ובלבד שלא יעלה על 15,000 שקלים חדשים; ואולם, לגבי עצמאי אשר הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 40,000 שקלים חדשים, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת 0,6294 בסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על 40,000 שקלים חדשים.

  (ב) שולם לעצמאי הזכאי למענק לפי סעיף זה, מענק לפי החלטת הממשלה, יופחת סכום המענק ששולם כאמור מסכום המענק לפי סעיף קטן (א), המשתלם בעד תקופת הזכאות הראשונה שלו, אך הוא לא יפחת מאפס.

   

לתחילת העמוד 18כח. סכום המענק לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים
 • (א) מענק סיוע לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים יהיה בסכום השווה למכפלת 0.7 בסכום השווה לפעמיים הכנסת עבודה חודשית ממוצעת לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים (בסעיף זה - הכנסת עבודהחודשית ממוצעת), ובלבד שלא יעלה על 15,000 שקלים חדשים; ואולם, לגבי שכיר בעל שליטה בחברת מעטים אשר הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על 40,000 שקלים חדשים, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת 0.6294 בסכום שבו עולה הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו על 40,000 שקלים חדשים.

  (ב) על אף האמור בסעיף קאן (א), מענק סיוע לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים לא יעלה על סכום המענק שלו היה זכאי השכיר לפי סעיף 18כז אילו היו רואים בהכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו, אשר נצמחה לו בשנת 2018 או 2019, לפי העניין, מחברת מעטים אחת או יותר שבה היה בעל שליטה, הכנסה חודשית ממוצעת מעסק שנצמחה אצלו באותה תקופה, בשינויים המחויבים.

  (ג) שולם לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים הזכאי למענק לפי סעיף זה, מענק לפי החלטת הממשלה, יופחת סכום המענק ששולם מסכום המענק לפי סעיף קטן (א), המשתלם בעד תקופת הזכאות הראשונה שלו.

לתחילת העמוד 18כט. תביעה למענק
 • (א) המועד להגשת תביעה לפי פסקה (1) בהגדרה "תקופת הזכאות" יחל ביום ה' באלול התש"ף (25 באוגוסט 2020), ולגבי פסקאות (2) עד (7) להגדרה האמורה - החל מהיום ה-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הנוגעת בדבר; המנהל רשאי לדחות את מועד תחילת הגשת התביעה בתקופה אחת שלא תעלה על 30 ימים אם מתקיימות סיבות שבשלהן לא ניתן להגיש את התביעה בטופס מקוון החל מאחד מאותם מועדים.

  (ב) עצמאי או שכיר בעל שליטה יגיש למנהל תביעה למענק תוך 90 ימים מהמועדים כאמור בסעיף קטן (א), לפי העניין.

  (ג) המנהל רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעה למענק בתקופה נוספת אחת או יותר, ובלבד שסך תקופות ההארכה לא יעלה על 180 ימים; קביעת המנהל על הארכת התקופה כאמור תפורסם גם באתר האינטרנט של רשות המסים.

  (ד) תביעה למענק תוגש בטופס מקוון שקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העצמאי או השכיר בעל השליטה, לפי העניין. בתנאים לקבלת המענק ולשם תשלום המענק בהתאם הוראות פרק זה.

לתחילת העמוד 18ל. קביעת זכאות למענק
 • (א) הגיש עצמאי או שכיר בעל שליטה בחברת מעטים, למנהל, תביעה למענק, יקבע המנהל בהקדם ולא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד הגשת התביעה, את זכאותו של העצמאי או של השכיר בעל השליטה בחרת מעטים למענק, ואת סכומו.

  (ב) המנהל רשאי, ביוזמתו או לפי דרישת העצמאי או בשכיר בעל שליטה בחברת מעטים, לתקם את קביעתו כאמור בסעיף זה, אם התגלו עובדות חדשות או אם מצא כי נפלה טעות בקביעה זו.

לתחילת העמוד 18לא. תשלום המענק
 • נקבעה זכאותו של עצמאי או של שכיר בעל שליטה בחברת מעטים, למענק סיוע לעצמאי או למענק סיום לשכיר בעל שליטה, ישולם המענק כאמור בהקדם ולא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד קביעת הזכאות כאמור בסעיף 19ל, באמצעות רשות המסים בישראל, או באמצעות משרד ממשלתי אחר, אם ניתנה לכך הסכמה מאת המנהל, מאת השר הממונה על המשרד הממשלתי ומאת המנהלת הכללי של אותו משרד, על ידי זיכוי חשבון הבנק של העצמאי או השכיר בעל שליטה שפרטיו היו בידי המנהל או בידי המשרד הממשלתי, לפי העניין, ואושרו על ידי העצמאי או השכיר בעל שליטה.

לתחילת העמוד 18לב. השגה וערעור
 • סעיפים 10 ו-11 יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה.

לתחילת העמוד 18לג. תשלום ביתר
 • סעיף 13 יחול, בשינויים המחויבים, לגבי מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה.

לתחילת העמוד 18לד. תשלום בחסר
 • סעיף 14יחול, בשינויים המחויבים, לגבי מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה.

לתחילת העמוד 18לה. דין מענק
 • (א) על אף הוראות כל דין, מענק סיוע לעצמאי ועמנק סיוע לשכיר בעל שליטה, לא ייחשבו כהנסה לעניין החיקוקים האמורים בסעיף 16(א), למעט לעניין הפקודה.

  (ב) מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה לא ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

  (ג) סעיף 16(ב) יחול, בשינויים המחויבים, לגבי מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה.

לתחילת העמוד 18לו. הוראות לעניין מענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים לפי החלטת הממשלה
 • (א) הוראות סעיפים 18לב עד 18לד ו-18לה(א) ו-(ב) יחולו על מענק סיוע לפי החלטת הממשלה ששולן לעצמאי או לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים, בעד חודשים מאי עד יוני 2020 (בסעיף זה - תקופת הזכאות לפי החלטת הממשלה).

  (ב) הוראות סעיף 18לה(ג) יחולו על מענק סיוע כאמור בסעיף קטן (א) ששולם לעצמאי או לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים לאחר יום תחילתו של פרק זה, בעד תקופת הזכאות לפי החלטת הממשלה.

לתחילת העמוד 18לז. קביעת זכאות לסכום המענק בהסתמך על נתונים לשנת המס 2019 לתקופות זכאות החלות בשנת 2020
 • (א) על אף האמור בהוראות פרק זה, לעניין תקופות הזכאות המנויות פסקאות (1) עד (4) להגדרה "תקופת זכאות", שנת המס 2019 לא תובא בחשבון לגבי ההוראות המפורטות להלן, אם לא הוגש דוח לשנת המס 2019 לפני תום התקופה להגשת תביעה למענק כאמור בסעיף 18כט:

  (1) פסקה (2) בהגדרה "הכנסת עבודה חודשית ממוצעת" או פסקה (2) בהגדרה "הכנסה חודשית ממוצעת מעסק" לפי סעיף 18כד;

  (2) סעיפים 18כה(4) או 18כו(4), לעניין התקיימות הסייגים הקבועים בסעיף 17א.

  (ב) 

  (1) הושלמה קליטת דוח לשנת 2019, לפני הגשת תביעה לקבלת מענק לפ סעיף 17כט - לא תובא שנת המס 2019 לעניין ההוראות המפורטות בסעיף קטן (א).

  (2) לא הושלמה קליטת דוח לשנת המס 2019 לפני הגשת תביעה לקבלת מענק לפי סעיף 18כט - לא תובא בחשבון שנת המס 2019 לעניין ההורות המפורטות בסעיף קטן (א).

  (3) הושלמה קליטת דוח לשנת המס 2019 לאחר שהוגשה תביעה לקבלת מענק - יעדכן המנהל את קביעת הזכאות למענק, כך ששנת המס 2019 תובא בחשבון לעניין ההוראות המפורטות בסעיף קטן (א), ובלבד שהתקיים האמור בסעיף קטן (א).

  (4) בעדכון קביעת הזכאות כאמור בפסקה (3), יופחתו סכומי מענק ששולמו לתובע מכוח זכאות שלשם חישובה הובאה בחשבון שנת המס 2018 לעניין ההוראות המפורטות בסעיף קטן (א).

  (5) על סכום שיש לשלם לתובע לפי קביעת זכאות מעודכנת כאמור בפסקה (3) יחול סעיף 18לא, בשינויים המחויבים.

לתחילת העמוד 18לח. שנת המס הקובעת לעניין תקופות הזכאות החלות בשנת 2021
 • על אף האמור בפרק זה, לגבי תביעה למענק בעד תקופות הזכאות המנויות בפסקאות (5) עד (7) להגדרה "תקופת הזכאות", תובא בחשבון שנת המס 2019 בלבד לעניין ההוראות המפורטות להלן:

  (1) חישוב הכנסה חייבת לפי סעיפים 18כה(1) או 18כו(1);

  (2) סעיפים 18כה(4) או 18כה(4), לעניין התקיימות הסייגים הקבועים בסעיף 17א;

  (3) סעיפים 18כה(5) או כו(4), לעניין הגשת דוח לצורך קביעת זכאות למענק.