חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

  • חוק חדש (30 ביוני 2020) ס"ח 2815

לתחילת העמוד תיקון חוק הביטוח הלאומי - מס' 215 - הוראת שעה
  • בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום י"ד בכסלו התשפ"א (30 בנובמבר 2020) יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כך שבסעיף 32, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:
    "(ט) אוצר המדינה ישפה את המוסד על הסכומים שהוציא בשל תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020,  ובשל חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.