חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

  • חוק חדש (30 ביוני 2020) ס"ח 2815

לתחילת העמוד 12. שמירת זכאות
  • (א) לא יראו את מענק ההסתגלות המיוחד ואת מענק ההסתגלות המיוחד בשיעור חלקי כהכנסה לעניין פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי ולעניין חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980.

    (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין חוק זה וכל דין אחר, יראו את מענק ההסתגלות המיוחד המשתלם לפי סעיף 3, 4 או 5(א) ו–(ב), כהכנסה לפי סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, אולם מבוטח שהשתלמה לו גמלת הבטחת הכנסה ערב הפסקת העסקתו, ובשל תשלום מענק ההסתגלות המיוחד חדלה להשתלם לו גמלת הבטחת הכנסה בעד החודש שבעדו שולם לו המענק, יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות לפי כל דין וכן להטבות שנותן גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג למי שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה; לעניין זה, "גוף ציבורי" ו"גמלת הבטחת הכנסה" - כהגדרתן בסעיף 251 א לחוק הביטוח הלאומי.