חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

 • חוק חדש (30 ביוני 2020) ס"ח 2815

לתחילת העמוד 8. מענק הסתגלות מיוחד החל מחודש אוגוסט 2020
 • (א) מענק הסתגלות מיוחד בעד כל אחד מהחודשים בתקופה.
  הקובעת החל מחודש אוגוסט 2020 (להלן - חודש הזכאות), ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

  (1) הוא היה זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד החודש שקדם לחודש הזכאות והיה מחוסר עבודה גם בכל חודש הזכאות;

  (2) העסקתו הופסקה בחודש הזכאות, והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד תום חודש הזכאות.

  (ב) סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע הכנסתו של הזכאי בעד חודש הזכאות, כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) מי שהכנסתו בחודש הזכאות אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים 4,000 - שקלים חדשים;

  (2) מי שהכנסתו בחודש הזכאות עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים 3,000 - שקלים חדשים;

  (3) מי שהכנסתו בחודש הזכאות עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים 2,000 - שקלים חדשים;

  (4) מי שהכנסתו בחודש הזכאות עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים 1,000 - שקלים חדשים .

  (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו–(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש הזכאות ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד בחודש הזכאות; סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק במספר הימים בחודש הזכאות .

  (ד) הסתיימה התקופה הקובעת במהלך חודש הזכאות, ישולם מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי, ויחולו לעניין אופן חישובו הוראות סעיף קטן )ג(, בשינויים המחויבים.

  (ה) על אף האמור בסעיף זה, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה פחת מ־ 10% אך לא פחת מ־ 7 5% , יהיה המענק בעד התקופה שתחילתה ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) או 30 ימים לאחר הפרסום האמור, לפי המאוחר, וסיומה בתום התקופה הקובעת, למי שזכאי למענק לפי סעיף זה, 90% מסכום המענק ששולם לפי סעיף זה ערב פרסום הלשכה כאמור; הודעה על כך תפורסם ברשומות על ידי הממונה על התקציבים במשרד האוצר.