חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

 • חוק חדש (30 ביוני 2020) ס"ח 2815

לתחילת העמוד 3. מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020
 • (א) מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום ו' בניסן התש"ף (31 במרס 2020) והיה מחוסר עבודה ממועד הפסקת העסקתו עד יום ו' בניסן התש"ף (31 במרס 2020).

  (ב) סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש מרס 2020 ,
  כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) זכאי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים - 2,000 שקלים חדשים;

  (2) זכאי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים - 1,500 שקלים חדשים;

  (3) זכאי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים - 1,000 שקלים חדשים .