חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

 • חוק חדש (30 ביוני 2020) ס"ח 2815

לתחילת העמוד מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אוגוסט 2020
 • (א) מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אוגוסט 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

  (1) הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יולי 2020 לפי סעיף 7 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום י"א באב התש"ף (1 באוגוסט 2020) עד יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020);

  (2) העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020).

  (ב) סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש אוגוסט 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים - 2,065 שקלים חדשים;

  (2) מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים - 1,548 שקלים חדשים;

  (3) מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים - 1,032 שקלים חדשים;

  (4)מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים - 516 שקלים חדשים .

  (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו–(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש אוגוסט 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020 ( או לאחריו וחזר לעבוד עד יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020); סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן )ב(, במספר הימים
  שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק ב־ 16.