חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

 • חוק חדש (30 ביוני 2020) ס"ח 2815

לתחילת העמוד זכאות למענק הסתגלות מיוחד
 • מי שמתקיימים לגביו כל התנאים כמפורט להלן, זכאי למענק הסתגלות מיוחד לפי סעיפים 3 עד 8, לפי העניין:
  (1) בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום כ"ו באב התש"ף (16 באוגוסט 2020) (בסעיף זה - התקופה הקובעת) מתקיימים לגביו כל אלה:

  (א) מלאו לו 67 שנים או יותר;

  (ב) הוא תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי;

  (ג) בתקופה הקובעת הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות (בחוק זה - הפסקת העסקה);

  (2) הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות שבתכוף לפני החודש שבו חל מועד הפסקת העסקתו .