צ

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה

צו הרחבה - extension order

סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים מעניק לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה את הסמכות להרחיב בצו את היקף האוכלוסייה עליה חלה כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי. היוזמה לפעולה זו יכולה להיות של השר או של החתומים על ההסכם. צו הרחבה מתפרסם ברשומות, ומפורטות בו ההוראות שהורחבו וסוגי העובדים והמעבידים שעליהם חל הצו.

הסמכות להוציא צו הרחבה נועדה לאפשר לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה להקנות את היתרונות שבהסכם קיבוצי כללי (כגון מתן תוספת יוקר) גם לקבוצות עובדים (בעיקר עובדים לא מאורגנים) שאינן נכללות באוכלוסייה עליה חל ההסכם המקורי. כמו-כן מגן צו הרחבה על מעסיקים מאורגנים מפני תחרות של מעסיקים בלתי מאורגנים, אשר בהעדר צו הרחבה יוכלו לשלם שכר נמוך יותר לעובדיהם.

צו הרחבה יוצר שילוב בין שתי דרכים המשמשות לקביעת השכר: תנאי העבודה המפורטים בצו נקבעים באמצעות משא-ומתן קיבוצי, והאוכלוסייה עליה חלים תנאים אלה נקבעת על-ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. שילוב זה מגביר במידה ניכרת את השפעתם של הגופים המעורבים במשא-ומתן קיבוצי על השכר בכל המשק.

מבחינת היקף תחולתם, צווי הרחבה הם משני סוגים:

  • צווי הרחבה החלים על כל העובדים במדינה (למעט חריגים מעטים). צווי הרחבה מסוג זה עוסקים בנושאים כלליים כגון תוספת-יוקר, דמי-נסיעה והבראה.
  • צווי הרחבה החלים על כל העובדים בענף מסוים. צווי הרחבה מסוג זה הוצאו להסכמים ענפיים רבים ובהם הענפים: אחיות ואחים, אפייה, דפוס, חקלאות, יהלומים, מלונאות, ואחרים.

ללקט של צווי הרחבה בנושאים כלליים.

לתחילת העמוד

צו מניעה - injunction, prohibitory injunction

צו של בית המשפט המורה לחדול מפעולה המנוגדת לחוק. מעסיקים וארגוני עובדים פונים לעתים לבית הדין לעבודה בבקשה להוצאת צו מניעה לשם שמירה על זכויות המוקנות להם בחוק או בהסכם קיבוצי. דוגמאות:

  • צו מניעה המורה לשובתים לחדול משביתה פראית ולחזור לעבודה סדירה. בשנים האחרונות היו מקרים לא מעטים שבהם התעלמו השובתים מצו כזה, והמשיכו בשביתתם.
  • צו מניעה המורה למעסיק לחדול מכוונתו לפטר עובדים בניגוד להוראות של חוק או הסכם קיבוצי
לתחילת העמוד

צו עשה -

צו של בית המשפט המורה לבצע פעולה מסוימת. סעיף 33יא לחוק הסכמים קיבוציים, למשל, מתיר לבית הדין לעבודה ליתן צו עשה להחזרתו לעבודה של עובד שפוטר תוך פגיעה בחופש ההתאגדות שלו.

לתחילת העמוד

צו קריאה - call-up order

מכתב המזמן חייל מילואים לשירות מילואים פעיל. הצו מפרט את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום של שירות המילואים.

על-פי נהלי העבודה המקובלים נדרש העובד לדווח למעבידו על קבלת צו קריאה, כדי לאפשר למעביד להיערך להיעדרות זו, ובמידת הצורך לפנות לוועדה לתיאום מילואים.

לתחילת העמוד

צו ריתוק - tie-up order

צווי ריתוק משמשים את הממשלה למניעת שביתה או להפסקתה, באמצעות חיוב השובתים לחזור לעבודה סדירה. הסמכות להוצאת צווי ריתוק ניתנה לממשלה בסעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, שהוחלף על-ידי חוק יסוד: הממשלה. לראשונה עשתה הממשלה שימוש בכלי זה בשנת 1962.

צווי ריתוק הם משני סוגים:

  • צווים אישיים, שבהם נקובים שמות העובדים שעליהם חל הצו.
  • צווים קבוצתיים, שבהם מוגדרים סוגי העובדים שעליהם חל הצו.

צו ריתוק פוגע בחירות השביתה, ולכן יש החולקים על עצם ההצדקה לקיומו במדינה דמוקרטית.

לתחילת העמוד

צווארון אפור - gray collar

כינוי לעובדי הייצור העקיפים: מחסנאים, מבקרי איכות וכדומה, המשלבים בעבודתם פעולות של עובדי צווארון לבן ועובדי צווארון כחול.

לתחילת העמוד

צווארון ורוד - pink collar

כינוי, שנוצר בארצות-הברית בשנות השבעים, לעיסוקים שמרבית המועסקים בהם הן נשים, ולכן משולם בהם שכר נמוך (שהרי זו משכורת שנייה). בקטגוריה זו נכללים הוראה, סיעוד, תפירה, פקידות, מזכירות ועוד.

בניסיון לתיקון השכר הנמוך המשולם במקצועות צווארון ורוד נוסף לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד המושג עבודה שוות ערך.

לתחילת העמוד

צווארון כחול - blue collar

כינוי לפועלי הייצור, מקצועיים ובלתי-מקצועיים, על שם צבעם של סרבלי העבודה אותם הם לובשים, להבדיל מבעלי צווארון לבן. עובדי צווארון כחול הם פעמים רבות עובדים יומיים.

לתחילת העמוד

צווארון לבן - white collar

כינוי לעובדי המשרדים: מנהלים, פקידים, מהנדסים, להבדיל מבעלי צווארון כחול. עובדי צווארון לבן הם בדרך כלל עובדים חודשיים.

לתחילת העמוד

צייד ראשים - headhunter

חברת השמה הפועלת לאיתורם של אנשי מפתח הנחוצים למפעל השוכר את שירותיה ולשכנועם לעבור ממקום עבודתם הנוכחי למפעל המעונין בהם. פרסום מודעת "דרושים" מותיר בידי העובד את היוזמה להחליף את מקום עבודתו, ואילו צייד ראשים מעביר יוזמה זו למעביד הפוטנציאלי.

לתחילת העמוד

צינון שביתה -

ראה תקופת צינון.

לתחילת העמוד

צמיחה - growth, economic growth

גידול בערך הכולל של המוצרים והשירותים שנוצרו בתקופה מסוימת. ברמה הלאומית מתבטאת הצמיחה בגידול בתוצר המקומי הגולמי. ברמה המפעלית מתבטאת הצמיחה בגידול בהכנסות.

לתחילת העמוד