כ

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה

כוח העבודה - labor force

כלל העובדים, מועסקים ומובטלים, הזמינים במקום מסוים או בענף מסוים. אנשים שאינם מועסקים ואינם מעונינים לעבוד אינם נכללים בכוח העבודה.

היחס בין כוח העבודה ובין כלל האוכלוסייה בגיל העבודה הוא שיעור ההשתתפות בכוח העבודה.

לתחילת העמוד

כוח-אדם -

(personnel) האנשים המועסקים במקום עבודה מסוים.

(manpower) מונח שטבע הגיאוגרף האלפורד מאקינדר (Halford Mackinder) בשנת 1905, במאמרו Manpower as a Measure of a National and Imperial Strength, לציון כלל העובדים, מועסקים ומובטלים, הזמינים במדינה מסוימת או בענף מסוים. כעת מקובל למטרה זו המונח כוח העבודה.

מודול ניהול העובד באתר חילן

לתחילת העמוד

כוח-אדם זמני - temporary work, temporary help

לעתים נדרשים למעסיק עובדים באופן זמני, למילוי מקומו של עובד שנעדר מעבודתו, או לשם התמודדות עם גידול זמני בהיקף העבודה. דרך מקובלת להשגת העובדים הנדרשים, מבלי להזדקק לתהליך המורכב של קליטת עובד חדש, היא באמצעות קבלן כוח-אדם. העובד הזמני מקבל את שכרו והכשרתו מהקבלן, והקבלן מקבל בתמורה תשלום מהמעביד אליו נשלח העובד. עם תום המשימה לביצועה נשכר העובד הזמני, מוחזר עובד זה לקבלן שסיפק אותו.

לתחילת העמוד

כוננות - stand-by

זמן שבו העובד אינו נוכח במקום העבודה, אך אינו חופשי לחלוטין, משום שעליו להיות בהישג ידו של המעביד (באמצעות טלפון, איתורית וכו') בצורה שתאפשר התייעצות טלפונית עמו או הזעקתו למקום העבודה.

ארגונים העובדים במשמרות, כגון בתי-חולים ומכבי-אש, חייבים להיערך לקראת מצבי חירום שבהם נדרשת העסקתם של עובדים רבים אשר אין צורך בהם במשמרת רגילה. גם במפעל תעשייתי עשוי לקרות מצב מסוג זה, כאשר מכונה מתקלקלת ויש להזעיק טכנאי שיתקנה באופן מיידי. היערכות למצבי חירום אלה נעשית באמצעות עובדים הנמצאים בכוננות.

כפיצוי על שעות הכוננות נהוג לשלם לעובד תשלום מיוחד, בתעריף נמוך מתעריף שעה רגילה.

לתחילת העמוד

כושר יתר - overqualification

ראה התאמת יתר

 

לתחילת העמוד

כושר תעסוקתי - employability

כושרו של אדם למצוא תעסוקה, כפונקציה של ההשכלה, הכישורים, המיומנויות והניסיון שצבר. כושר תעסוקתי גבוהה מעניקה לעובד ביטחון ביכולתו למצוא מקום עבודה חלופי בעת הצורך. הגברת הכושר התעסוקתי היא בראש ובראשונה אינטרס של כל עובד, לשם קידומו בעבודה והגברת הביטחון התעסוקתי שלו. זו גם משימה של הממשלה, במסגרת פעולתה לצמצום האבטלה ולשיפור ההון האנושי. צעדים עיקריים להגברת הכושר התעסוקתי:

לתחילת העמוד

כיסוי הוצאות - reimbursement

ראה החזר הוצאות 

לתחילת העמוד

כישורים - competencies

היכולות, ההשכלה, הידע, הניסיון, האישיות ומאפיינים נוספים של העובד הקובעים את יכולתו לבצע תפקיד מסוים. כישורי העובד מובאים בחשבון במסגרת ראיון עבודה או במסגרת דיון העוסק בקידום העובד, כבסיס לקביעת התפקיד שבו ישובץ העובד וגובה השכר שישולם לו.

לתחילת העמוד

כלכלה - subsistence allowance

ראה דמי כלכלה

לתחילת העמוד

כפל גמלאות -

מצב שבו מבוטח מקבל גמלאות משני מקורות שונים בגין אותו ארוע, למשל עובד שנפגע בתאונת עבודה ומקבל גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי ובמסגרת ביטוח מנהלים.מצב שבו מבוטח מקבל גמלאות משני מקורות שונים בגין אותו ארוע, למשל עובד שנפגע בתאונת עבודה ומקבל גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי ובמסגרת ביטוח מנהלים.

לתחילת העמוד

כפל מס - double taxation

מצב שבו על אותה הכנסה מוטל מס פעמיים, על-ידי שתי מדינות שונות. כפל מס עלול להיווצר כאשר עובד המועסק בחו"ל נדרש לשלם מס הכנסה במדינה שבה הוא נמצא, לפי חוקי אותה מדינה, וגם בישראל, לפי פקודת מס הכנסה. באופן דומה עלול להיווצר כפל מס על הכנסתו של עובד זר המועסק בישראל.

כדי למנוע כפל מס חתמה מדינת ישראל עם מדינות רבות על אמנה למניעת כפל מס, ולפיה עובד המועסק בחו"ל נדרש לשלם בארץ רק את ההפרש שבין המס החל עליו בישראל ובין המס ששילם בחו"ל (כלומר הוא מקבל בישראל זיכוי ממס בגובה המס ששילם בחו"ל). במקרים מסוימים מעניקה האמנה פטור ממס במדינה המארחת, כך שהמס ישולם רק במדינת המוצא.

תכנון מס שמטרתו הימנעות מכפל מס ותשלום מס מזערי בעת הפקת הכנסה בחו"ל מחייב היכרות לא רק עם חוקי המס של ישראל אלא גם עם חוקי המס של המדינה שבה מופקת ההכנסה.

אמנות למניעת כפל מס, באתר של מנהל הכנסות המדינה.
למאמר של אבי נוב, אמנות למניעת כפל מס: בין חזון למציאות, באתר הרבעון הישראלי למסים.

לתחילת העמוד

כתב ויתור -

במסגרת יחסי העבודה, השימוש המקובל בכתב ויתור הוא החתמתו של העובד, בעת סיום עבודתו, על הצהרה לפיה קיבל את כל המגיע לו מהמעביד בגין עבודתו, ואין לו, ולא יהיו לו, כל תביעות נוספות בעניין זה.

פעמים רבות עולה לדיון שאלת תוקפו של כתב ויתור שעובד חתם עליו. "המדיניות הכללית של בית הדין לעבודה היא ליתן תוקף לכתבי ויתור רק בנסיבות חריגות ולאחר בדיקה קפדנית של תוקפם" (נשיא בית הדין הארצי לעבודה, סטיב אדלר, דב"ע 98/2-10 אלדד קנטי נ' דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ). בהמשך מפרט הנשיא מצבים אחדים שבהם לא יינתן תוקף לכתב ויתור:

  • כתב הויתור אינו ברור וחד-משמעי.
  • כתב הויתור לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו.
  • העובד לא קיבל חשבון בו מפורטים הסכומים שישולמו לו עם חתימת כתב הויתור.
  • יש פגם במסמך הויתור.
  • לאחר חתימת כתב הויתור מתעוררים חילוקי דעות שלא היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך.
לתחילת העמוד