כן לא תגמולים מנהלים קופת גמל לשכירים    
ניתן לחשב הפרש בין חישוב מספרל-
תאריך 
פרטים אישייםהפרש
מצב משפחתי 
בן/בת זוג עובד/ת 
ילדים עד גיל 19 
תאריך לידה 
תאריך עליה 
תאריך גיוס 
תאריך שחרור 
ישוב מיוחד 
זיכוי ישוב מיוחד 
נקודות זיכוי 
תשלומיםהפרש
משכורת בסיסית 
תוספות שונות שאינן מזכות בזכויות סוציאליות 
שווי רכב צמוד על פי רישיון רכב 
שווי הטבות אחרות 
נטו לגילום ללא הפרשות סוציאליות 
נטו לגילום מזכה בהפרשות סוציאליות 
שכר ברוטו 
שווי גמל מעל תקרה 
שווי קרן השתלמות מעל תקרה 
ברוטו חייב במס 
הפרשות המעבידהפרש
הפרשה לקופת גמל 
פיצויים 
אובדן כושר 
קרן השתלמות 
שונות 
הפרשה לביטוח לאומי 
מס שכר 
מס מעסיקים 
סה"כ הפרשות מעביד 
עלות השכר 
ניכוייםהפרש
הפרשה לקופת גמל 
סוג קופת גמל 
קופ"ג לעצמאיים(סעיף 47) 
קרן השתלמות 
ניכויים שונים 
ניכוי ביטוח לאומי 
ניכוי ביטוח בריאות 
מס הכנסה 
סה"כ ניכויים 
נטו לתשלום