מילון חילן טק לשכר ותנאי עבודה

 

פנסיה (pension)תשלום חודשי המשולם לעובד, לאחר פרישתו מהעבודה, או לשאירי העובד, על פי זכויות שצבר העובד בתקופת עבודתו. צבירת הזכות נעשית בקרן פנסיה או בפנסיה תקציבית, או נובעת מהסכם מיוחד לפנסיה מוקדמת.

הסדרי פנסיה ראשונים נעשו על-ידי דריווש מלך פרס (מאה חמישית לפנה"ס) שהעניק פנסיה לפקידי ממלכתו, והקיסר אוגוסטוס (שנת 6 לספירה) שיסד קרן פנסיה לחיילים שנפגעו בקרב. לתפוצה רחבה זכו הסדרי פנסיה במהלך מלחמת העולם השניה, כדרך לפתות אנשים להצטרף למעגל העבודה.

הפנסיה נחלקת לסוגים אחדים, בהתאם לסיבת היציאה לפנסיה: קישור חיצוני לאתר של קרן מקפת.
קישור חיצוני לאתר של קרן מבטחים.
פנסיה חובהראה ביטוח פנסיוני מקיף במשק
פנסיה מוקדמת (early pension)פנסיה המשולמת לעובד קודם הגיעו לגיל הפרישה המקובל, כלומר הפנסיה משולמת בעקבות פרישה מוקדמת.

בתקנות של קרן הפנסיה מפורטים התנאים לקבלת פנסיה מוקדמת. הפנסיה המוקדמת קטנה מהפנסיה שהייתה משולמת לעובד לו פרש לפנסיה בגיל הפרישה הרגיל.

לעתים משולמת הפנסיה המוקדמת על-יד המעביד לשעבר, במסגרת הסכם לפרישה מוקדמת שנועד לצמצם את מצבת כוח האדם במפעל. כאשר הפורש מגיע לגיל המזכה אותו בפנסיה מקרן הפנסיה, מפסיק המעביד לשלם את הפנסיה.

פנסיונר בפרישה מוקדמת, כלומר מי שמקבל פנסיה בזכות עבודתו וטרם הגיע לגיל פרישה, חייב בתשלום דמי ביטוח-לאומי (ללא הפרשת מעביד) בגין הפנסיה המשולמת לו. פנסיונרית נשואה שבעלה מבוטח בביטוח-לאומי פטורה מניכוי זה, מפני שאינה מבוטחת בענף זיקנה ושאירים.

קישור פנימי פנסיה מוקדמת - שאלות ותשובות.

קישור חיצוני לאתר של המוסד לביטוח לאומי - פרישה מוקדמת.
פנסיה ממלכתית (state pension)ביטוח פנסיוני מבוצע על-ידי גופים רבים: קרנות פנסיה, חברות ביטוח וחברות השקעה. הסכמי עבודה מעניקים ביטוח פנסיוני לעובדים, וההסכם לביטוח פנסיוני מקיף במשק מבטיח ביטוח פנסיוני לכל עובד. קודם למתן צו ההרחבה להסכם זה, עובדים רבים הגיעו לגיל פרישה ללא ביטוח פנסיוני נאות, וסבלו מעוני או מירידה חדה ברמת חייהם. פיתרון שהוצע לכך הוא חוק פנסיה ממלכתית, שיטיל חובה לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני, ואולי יקבע את סוגי הביטוח הפנסיוני הראויים. חקיקתו של חוק זה ירדה מעל הפרק עם הוצאת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.
פנסיה מקיפה (comprehensive pension plan)תוכנית פנסיה שבמסגרתה מובטחת לעובד זכות לקבלת פנסיית זיקנה עם הגיעו לגיל פרישה, פנסיית נכות במקרה של נכות, או פנסיית שאירים לשאיריו של העובד לאחר מותו, גם אם נפטר בטרם הגיע לגיל פרישה.
פנסיה צוברת (cumulative pension)פנסיה שהכספים המשמשים לתשלומה נצברים במהלך שנות העבודה בקרן שנועדה לכך (קרן פנסיה), להבדיל מפנסיה תקציבית, המשולמת מתקציבו השוטף של המעביד לשעבר.
פנסיה תקציבית (budgetary pension)פנסיה שהכספים המשמשים לתשלומה באים מתקציבו השוטף של המעביד לשעבר, להבדיל מפנסיה צוברת, שהכספים המשמשים לתשלומה נצברים במהלך שנות העבודה בקרן שנועדה לכך (קרן פנסיה).

פנסיה תקציבית ניתנת לעובדי המדינה, ולעובדים בתאגידים ציבוריים שונים. תנאיהם של עובדי המדינה המבוטחים בפנסיה תקציבית קבועים בחוק שירות המדינה (גמלאות). זכויות המבוטח בשיטה זו דומות בעקרונותיהן לאלה של החבר בקרן פנסיה מקיפה, אך הן מושגות ללא ניכוי משכרו של העובד.

הפנסיה משולמת לעובד בהתאם לדרגתו האחרונה בשירות המדינה, כשהסכומים של התשלומים השונים מוכפלים באחוז הפנסיה שצבר העובד. הפנסיונר מקבל את המשכורת המשולמת באותה דרגה (רק את הרכיבים המהווים בסיס לפנסיה; החזקת רכב, למשל, אינה משולמת לפנסיונר). שיטה זו גורמת לשחיקה מתמדת של הפנסיה, עקב התופעה של זחילת הדרגות המתקיימת במגזר הממשלתי.

בשנים האחרונות חותר משרד האוצר להעביר עובדים חדשים במגזר הציבורי מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.
פרישה לפנסיהסיום העבודה שבעקבותיו מתחיל העובד לקבל פנסיה. פרישה לפנסיה נעשית בהגיע העובד לגיל פרישה או במסגרת פרישה מוקדמת.
השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש באתר