חוק שירות המדינה (גמלאות)

לתחילת העמוד פרק א': הוראות כלליות
לתחילת העמוד 1.הגדרות
 • בחוק זה -

  "גמלה" - קצבה או מענק;

  "הטבות פרישה" - גמלה, פיצויי פיטורים וכיוצא באלה;

  "היום הקובע" - יום שקבע שר האוצר לפי הוראות סעיף 107א(ג);

  "ועדה רפואית" - הועדה המוסמכת לקבוע את כשרם הרפואי של בני אדם המתקבלים לשירות המדינה;

  "ועדת השירות" - ועדת שירות המדינה שנתמנתה על פי חוק המינויים;

  "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968.

  "חוק החיילים המשוחררים" - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה),התש"ט-1949.

  "חוק המינויים" - חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

  "חוק המשמעת" - חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963;

  "חוק משפחות החיילים" - חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950.

  "חוק נכי המלחמה בנאצים" - חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954.

  "חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב)

   

  "חוק שירות בטחון" - חוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986.

  "מענק" - תשלום חד-פעמי.

  "נכה" - אדם שנפגע כשרו לעבודה וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעשות עבודה שבן גילו ומינו מסוגל לעשותה, ואין פגיעת כושר ארעית.

  "נציב השירות" - מי שנתמנה נציג שירות המדינה על פי חוק המינויים.

  "נציגות עובדי המדינה" - ארגון עובדי המדינה המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי המדינה.

  "סוהר" - מי שנתמנה עם שירות בתי הסוהר לפי פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971, לרבות סוהר מוסף זמני, ולמעט שוטר חדש כהגדרתו בסעיף 108ב.

  "עובד המדינה" או "עובד" - מי שנתמנה לשירות המדינה לפי חוק המינויים וכן שוטר וסוהר, למעט עובד חדש כמשמעותו בסעיף 107א, וכן למעט - על אף האמור בסעיף 108 - מי שנתקבל לשירות המדינה בנציגות ישראל בחוץ לארץ במעמד עובד מקומי.

  "עומד ברשות עצמו" - מי שהגיע לגיל 18, ובילדו ובנכדו של נפטר, לרבות ילדו החורג או המאומץ - מי שהגיע לגיל 20, ואם הוא בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 - מי שהגיע לגיל 21, והכל פרט למי שאין לו הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל עצמו.

  "פרישה משירות" - יציאה לקצבה, מוות או פיטורים.

  "קיצבה" - קצבת פרישה או קצבת שאיר.

  "קיצבת פרישה" - סכום המשתלם מדי חודש לעובד שפרש משירותו.

  "קיצבת שאיר" - סכום המשתלם מדי חודש לשאירו של עובד או של עובד שפרש משירותו.

  "שוטר" - כהגדרתו בפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971.

  "שירות" - שירות כעובד.

  "תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר" - תוספת המגיעה לפי חיקוק אחר, לקצבה כהגדרתה בסעיף זה.

  "תקופת שירות" - תקופת שירות רצופה.

   


לתחילת העמוד 2.הפסקת רציפות מחמת פיטורים או התפטרות
 • כדי להסיר ספק נאמר בזה

   

  (1) רציפות בשירות יראו כנפסקת מחמת פיטוריו או התפטרותו של עובד, אף אם מיד וללא הפסקה לאחר סיום שירותו עקב הפיטורים או התפטרות נתקבל שנית לשירות; הוראה אינה גורעת מהאמור בסעיף 10(4).

  (2) התפטר או פוטר עובד מחלק של משרתו בלבד וקיבל הטבות פרישה עקב ההתפטרות או הפיטורים, יראו את שירותו בחלק המשרה שבעדו שולמו הטבות הפרישה כשירות שרציפותו נפסקה.


לתחילת העמוד 3.תקופות שאינן מפסיקות רציפות
 • רציפות בשירות אין רואים אותם כנפסקת מחמת העדרו של העובד מעבודתו לרגל
  אחד מאלה:

  (1) פגרה, חופשה או מנוחה הניתנת לפי החוק או בהסכמת האדם המוסמך לכך בשירות המדינה;

  (2) שביתה;

  (3) תאונה בעבודה, מחלה או כל הפסקה אחרת שחלה בשירות ואין לעובד שליטה עליה;


  (4) שירות צבאי כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים, וכל העדר שלאחריו אם הוא חל בתקופה שדינה כדין שירות לפי סעיף 12 לאותו חוק;

  (5) שירות חלקי כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים;

  (6) שירות מילואים כמשמעותו בחוק שירות בטחון;

  (7) אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעות חירום, התשכ"ז-1967;

  (8) כל העדר אחר שנקבע בתקנות כבלתי מפסיק את רציפות השירות.


לתחילת העמוד 4.שאירים
 • (א) אלה הם שאיריו של נפטר, לענין חוק זה:

   

  (1) מי שהיתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה (להלן - אלמנה);

  (2) מי שהיה בעלה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה (להלן - אלמן);

  (3) ילדו, ילדו החורג וילדו המאומץ שאינם עומדים ברשות עצמם, וכן נכדו שאינו עומד ברשות עצמו ושכל פרנסתו עליו (להלן - יתום);

  (4) הורהו שאינו עומד ברשות עצמו ושכל פרנסתו עליו, ודינו יהא כדין תלוי כאמור בפסקה (5);

  (5) בן משפחה אחר, אשר תלותו בנפטר היתה סיבה להגדלת משכורתו או קצבתו האחרונה של הנפטר לפני מותו; ואם במות הנפטר לא היה להרכב המשפחה השפעה על שיעור משכורת המשתלמת לעובדים - בן משפחה אשר תלותו בנפטר הוכרה לפי כללים שנקבעו בתקנות (להלן - תלוי).

  (ב) לאלמנה או לאלמן ייקרא להלן "בן זוג".


לתחילת העמוד 5.ממונה על תשלום גמלאות
 • שר האוצר ימנה אדם אחד או יותר להיות ממונה על תשלום הגמלאות (להלן - ממונה); הודעה על מינוי ממונה ועל מענו תפורסם ברשומות


לתחילת העמוד 6.סמכויות עזר
 • על ממונה יחולו הוראות סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968 בשינויים המחוייבים.


לתחילת העמוד 7.ועדה רפואית לעררים
 • (א) שר הבריאות ימנה ועדה רפואית לעררים.

  (ב) שר הבריאות, בהתיעצות עם שר האוצר, יקבע את דרכי מינויה של הועדה הרפואית לעררים ואת דרכי הרכבתה לכל ערר.

  (ג) הודעה על מינוי ועדה רפואית לעררים ועל מענה תפורסם ברשומות.